OPG Groep N.V.

Europalaan 2, Utrecht Algemeen Secretariaat Postbus 2066 Telefoon: +31(0)30 2821378 3500 GB Utrecht Fax: +31(0)30 2821689

Persbericht
Utrecht, 14 februari 2003

Netto operationeel resultaat OPG stijgt met 14%


· Het netto operationeel resultaat (dit is nettoresultaat exclusief buitengewoon resultaat en afschrijvingslasten goodwill) is met ruim 14% gestegen ten opzichte van 2001, van 50,3 miljoen naar 57,4 miljoen. Inclusief afschrijving goodwill is sprake van een stijging van ruim 2% naar 49,0 miljoen (in 2001: 47,9 miljoen).
· De winst per aandeel (exclusief buitengewoon resultaat en afschrijvingslasten goodwill) stijgt met 13% van 3,59 naar 4,06.
· De winstgroei in 2002 is te danken aan de gevoerde strategie van OPG Groep. Als manager van apotheekketens en marktpartij in de thuiszorg richt OPG zich steeds meer op de eindgebruikers op de gezondheidszorgmarkt.
· OPG wist het resultaat te laten stijgen in weerwil van teleurstellende ontwikkelingen in Polen (Orfe Groep) en het wegvallen van de winstbijdrage van de Gammaster- bedrijvengroep die eind 2001 werd verkocht.
· OPG heeft ultimo 2002 153 apotheken in eigendom; de doelstelling van minimaal 150 apotheken eind 2002 is daarmee bereikt.
· In Polen worden in hoog tempo drie van de vijf groothandelsbedrijven van Orfe Groep organisatorisch, logistiek, commercieel en administratief geïntegreerd in één nieuwe organisatie. De twee andere bedrijven zullen volgen. Daarmee is een goede uitgangspositie voor resultaatverbetering gecreëerd. De resultaten van Orfe over 2002 stelden teleur. Dat hield verband met vertraging in de marktgroei, met reorganisatielasten en met additionele voorzieningen voor debiteuren.
· De reorganisatie van ons Nederlandse groothandelsbedrijf verloopt volgens plan.
· Het jaardividend wordt verhoogd met 0,05 tot 1,40 per aandeel. Het slotdividend bedraagt 0,90 per aandeel.

John M. Blom, bestuursvoorzitter OPG Groep: "De winstgroei in 2002 kwam voort uit de verdere strategische ontwikkeling van de groep en werd behaald ondanks tegenvallende resultaten in Polen en het gemis van de eind 2001 verkochte Gammaster-bedrijvengroep. Terugkijkend was 2002 al met al voor OPG een goed jaar. De voorgenomen overheidsmaatregelen in Nederland kunnen echter in 2003 de resultaten ongunstig beïnvloeden. Toch hebben wij genoeg reden om positief gestemd te zijn over het structurele groeipotentieel van de onderneming. Er is dan ook in dit stadium
- ondanks kortetermijnonzekerheden - geen directe aanleiding om de structurele groeidoelstelling van 8 à 10% voor de winst per aandeel exclusief afschrijving goodwill (en exclusief buitengewone resultaten) te verlaten."

Handelsregister Utrecht nr. 30000534
OPG Groep N.V.2

Financiële gang van zaken
Het nettoresultaat is in 2002 uitgekomen op 64,0 miljoen. Dat is een daling ten opzichte van 2001 met 5,3 miljoen (- 7,6%). In het nettoresultaat is een buitengewoon resultaat verwerkt van in totaal 14,9 miljoen (in 2001: 21,4 miljoen), enerzijds afkomstig van boekwinst op de verkoop van de Gammaster-bedrijvengroep en anderzijds tengevolge van reorganisatievoorzieningen. Gecorrigeerd voor buitengewone resultaten is per saldo sprake van een verbetering van het nettoresultaat van 1,1 miljoen (+ 2,3%). Indien eveneens het effect van de afschrijvingslasten op goodwill buiten beschouwing wordt gelaten, is het nettoresultaat met 7,1 miljoen toegenomen tot 57,4 miljoen (+ 14,1%).

Het nettoresultaat per aandeel A respectievelijk volgestort aandeel B nam af van 4,95 in 2001 naar 4,52 in het verslagjaar, een daling van 8,7%. Exclusief afschrijvingslasten op goodwill en buitengewoon resultaat is echter sprake van een toename van de winst per aandeel met 13,1%. Hiermee voldoen wij ruimschoots aan onze structurele groeidoelstelling van 8 à 10% per jaar van de winst per aandeel, exclusief afschrijving goodwill en buitengewone resultaten.

Voor een aantal acquisities zijn in 2002 'impairment tests' uitgevoerd. Vastgesteld is dat er geen noodzaak is duurzame waardeverminderingen op goodwill te verantwoorden.

In het eerste halfjaar 2002 bedroeg het nettoresultaat 40,1 miljoen, in het tweede halfjaar 23,9 miljoen. Dit verschil is hoofdzakelijk te herleiden tot de verdeling van het buitengewoon resultaat over beide periodes. In het eerste halfjaar werd een buitengewoon resultaat verantwoord van 15,7 miljoen, in het tweede halfjaar betrof het minus 0,8 miljoen. Exclusief het buitengewoon resultaat bedroeg het nettoresultaat over het tweede halfjaar 24,6 miljoen tegenover 24,4 miljoen over het eerste halfjaar 2002.

Farma Nederland: voortgaande retail-ontwikkeling
De omzet van de sector Farma Nederland kwam uit op 1.261,0 miljoen tegenover 1.113,9 miljoen in 2001 (+ 13%). Naast autonome groei van de activiteiten was er een bescheiden omzettoename als gevolg van apotheekacquisities. Het bedrijfsresultaat van de sector nam toe van 41,2 miljoen in 2001 naar 50,9 miljoen in 2002. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door het resultaat van Mediveen Groep (eigendomsapotheken), de groothandelsactiviteiten voor de ziekenhuismarkt en het automatiseringshuis Euroned. Het tweede halfjaar 2002 bedroeg het bedrijfsresultaat 26,5 miljoen, 2,1 miljoen meer dan in het eerste halfjaar. Per saldo hield dat verband met een sterkere positie van Mediveen Groep op de inkoopmarkt. Dankzij het groeiende belang van Mediveen steeg ook de operationele marge van 4,0% (2001) naar 4,8% (2002).

Door de acquisitie in 2002 van 36 apotheken, kwam het totaal uit op 153. Met de acquisities was een bedrag gemoeid van 97,0 miljoen. Eind 2002 was circa 30% van de groothandelsomzet bestemd voor de apotheken van Mediveen Groep.

Mede met het oog op de onverminderd hoge druk op de groothandelsmarge werd een ingrijpende reorganisatie in gang gezet. Hiervoor werden voorzieningen getroffen ten laste van het buitengewoon resultaat voor een bedrag van 13,5 miljoen voor belasting. Het betreft overwegend afvloeiingskosten.

Daarnaast werd gewerkt aan de verdere profilering van het groothandelsbedrijf als partner van de onafhankelijke apotheek, onder meer door de mogelijkheid aan te bieden mee te liften op de inkoopkracht van de eigendomsapotheken.

Farma Internationaal: herstructurering in Polen
De omzet van de sector Farma Internationaal bedroeg in 2002 648,8 miljoen, een stijging van 5% in vergelijking met 2001. In deze sector worden OPG's activiteiten verantwoord in België (Laboratoria Flandria N.V.) en Polen (Orfe Groep; 62% OPG). Het bedrijfsresultaat voor de sector nam af van 11,5 miljoen in 2001 tot 2,5 miljoen in het verslagjaar. Dit werd met name veroorzaakt door toevoegingen aan Orfes voorziening voor dubieuze debiteuren. Orfes omzet steeg ten opzichte van 2001 met ruim 5%, 1% meer dan de groei van de farmaceutische markt. De stijging kwam voor rekening van de acquisities van een tweetal groothandelsbedrijven (Dr. Pokorowski en Cefarm Zielona Góra). De zeer competitieve situatie op de groothandelsmarkt uitte zich in oplopende kortingen en sterk toegenomen debiteurenrisico's. Met het oog op de gewenste kwaliteit van de omzet en de gezondmaking van het klantenbestand hebben Orfes groothandelsbedrijven marktaandeel prijsgegeven. Ook kwamen de resultaten onder druk vanwege de noodzaak additionele debiteurenvoorzieningen te treffen, in weerwil van de tijdige verscherping van het kredietbeleid. Met het oog op de debiteurenrisico's werd in 2002 in totaal voor een bedrag van 5,6 miljoen aan voorzieningen getroffen. Ten slotte drukten reorganisatie- en integratiekosten het resultaat. Zo werd in verband met de reorganisaties van de groothandelsbedrijven een voorziening van 1,0 miljoen getroffen. Het bedrijfsresultaat van de sector was dientengevolge in het tweede halfjaar 2002 3,9 miljoen lager dan in het eerste halfjaar.
Drie afzonderlijk opererende groothandelsbedrijven, namelijk Aflopa S.A., Dr. Pokorowski S.A. en Cefarm Slaski S.A., worden gereorganiseerd en samengevoegd in één groothandelsbedrijf, ACP Pharma. De nieuwe onderneming maakt gebruik van uniforme en vergaand verbeterde automatiseringssystemen en een compleet nieuwe logistieke opzet, inclusief de toepassing van één magazijnsysteem. De voormalige staatsgroothandels, Cefarm Rzeszów en Zielona Góra, zullen in een volgende fase worden geïntegreerd in ACP Pharma. De efficiencyverbetering zal in 2003 haar vruchten afwerpen.

Op de apotheekmarkt breidde Orfe de eigen keten van apotheken verder uit met per saldo 29 apotheken naar een totaal van 89 einde 2002. Aan apotheekacquisities werd 7,8 miljoen besteed. Onder de apotheekuitbreidingen was een zestal nieuwvestigingen.

In België groeide de farmaceutische markt in 2002 in waarde gemeten met 5 tot 6%. De markt in volume nam marginaal toe. Het marktaandeel van Laboratoria Flandria steeg licht naar 7,4%. Flandria pareerde margedruk door intensivering van het relatiebeheer en door consequente aandacht voor efficiencyverhoging.

Gezondheidszorgproducten en -diensten: hoog prestatieniveau
In de sector Gezondheidszorgproducten en -diensten kwam in 2002 de omzet uit op 198,4 miljoen, een daling ten opzichte van 2001 met 1%. De omzetdaling hield verband met de desinvestering van Codi International medio 2001. Het bedrijfsresultaat van de sector steeg tot 28,3 miljoen, 20% boven het vergelijkingsjaar 2001. In het tweede halfjaar 2002 bedroeg het bedrijfsresultaat 13,8 miljoen, wat 0,7 miljoen lager was dan het eerste halfjaar. Zonder een eenmalig voordeel in het eerste halfjaar was sprake van een marginale verbetering. De operationele marge steeg van 11,8% in 2001 naar 14,4%, dankzij het goede presteren van de bedrijven.

De desinvestering van Codi International, een bedrijf met een marge die aanmerkelijk lager was dan het sectorgemiddelde, droeg ook bij aan de margeverbetering.

Omzet en winstgevendheid van Medeco, actief op de institutionele markt, namen in het verslagjaar toe. Ook maakte men vorderingen met de integratie van het merkenbeleid voor Nederland en Noorwegen. Medio 2002 werd een belang van 51% genomen in een Hongaarse handelsorganisatie (Medeco Hungary). Verder nam Medeco de op de instellingenmarkt gerichte handelsactiviteiten van Interpharm (Nederland) over.

De thuiszorgactiviteiten, samengebracht onder de naam Thuiszorg Direct Groep, ontwikkelden zich eveneens voorspoedig. Een groeiend aantal patiënten zorgde voor een stijging van de omzet in stoma-artikelen en urineafvoerende hulpmiddelen. Ook de productgroepen op het gebied van speciale voeding, voedingspompen en dieetpreparaten zagen de omzet stijgen, evenals die op het brede terrein van thuisbeademing (waaronder beademingsapparatuur en vocht- en medicijnenvernevelaars). Via de acquisitie van Hermedico, een in diabetesbehandeling gespecialiseerd bedrijf, werd de positie versterkt op de markt van diabeteshulpmiddelen. Met de acquisities in de sector was in totaal een bedrag gemoeid van 6,9 miljoen.

Buitengewoon resultaat
Het buitengewoon resultaat over 2002 bedroeg 14,9 miljoen. Dit resultaat was als volgt opgebouwd:

x 1.000.000 2002

Boekwinst verkoop Gammaster 23,1 Boekwinst verkoop overige deelnemingen 0,2 Reorganisatiekosten (na belasting):
- Groothandelsbedrijf Nederland - 8,8
- Euroned - 0,4 Vrijval voorzieningen reorganisatiekosten 0,8

Totaal 14,9

Kasstroom, balans en financiering
De nettokasstroom over 2002 kende een uitstroom van 1,6 miljoen. Dankzij het nettoresultaat op kasbasis, getemperd door een stijging in het werkkapitaal met 34,4 miljoen, kwam de kasstroom uit operationele activiteiten uit op 62,5 miljoen. De negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg in 2002 73,2 miljoen. Er werd in 2002 voor 120,8 miljoen aan deelnemingen verworven. Dit betrof voornamelijk apotheken en groothandelsactiviteiten in Polen en een acquisitie op het gebied van diabeteshulpmiddelen in Nederland. Daarnaast werden de Gammaster-activiteiten afgestoten, hetgeen 53,6 miljoen aan de kasstroom toevoegde. De investeringen in materiële vaste activa ten bedrage van 16,9 miljoen lagen hoger dan de afschrijvingen ad 13,0 miljoen.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 9,0 miljoen. Dit hield voornamelijk verband met een toename in de langlopende leningen van 21,0 miljoen en de uitkering van het interim-dividend ad 7,1 miljoen.

Voorzieningen
De voorzieningen stegen in 2002 met een bedrag van 30,6 miljoen. Een voorziening van in totaal 13,5 miljoen werd gevormd voor de reorganisatie van de groothandelsactiviteiten in Nederland. Daarnaast nam de voorziening voor latente belastingen toe met 17,7 miljoen.

Rendement
Het rendement op gemiddeld werkzaam vermogen bedroeg 18,5%. Dit is een daling ten opzichte van de uitkomst over 2001 van 23,8%. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door de activering en afschrijving van goodwill, ingezet in 2001. Het rendement op het eigen vermogen daalde van 32,5% in 2001 naar 23,7% in 2002. Oorzaak was het hoger gemiddeld eigen vermogen in 2002, namelijk 269,8 miljoen, tegenover 213,1 miljoen in 2001. Exclusief buitengewone resultaten daalde het rendement op het eigen vermogen van 22,5% in 2001 naar 18,2% in 2002.

Dividend
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april aanstaande zal een dividend worden voorgesteld van 1,40 ( 1,35 in 2001) per aandeel A respectievelijk volgestort aandeel B inclusief winstbewijs. Een bedrag van 0,50 per aandeel A respectievelijk volgestort aandeel B is reeds als interim-dividend uitgekeerd. Het slotdividend van 0,90 zal op 24 april 2003 betaalbaar worden gesteld.

Strategie van OPG
OPG's strategie is er primair op gericht om als handels- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en medische middelen het groeipotentieel te benutten dat de gezondheidszorgmarkten bieden. OPG zoekt de rechtstreekse relatie met de eindgebruiker, onder meer via haar rol als manager van apotheekketens en in de thuiszorg. OPG bouwt in een beperkt aantal markten continu aan sterke posities met een duidelijk onderscheidend profiel, met de zekerheid van autonome groei en de waarschijnlijkheid van goede, structurele winstgevendheid.

Vooruitzichten
Het lopende financiële jaar zal sterk in het teken staan van de door de Nederlandse overheid aangekondigde maatregel om de inkoopvergoeding van apotheken drastisch te verminderen. De tijdelijke onzekerheid over de juridische haalbaarheid, omvang, effectiviteit en invoeringsdatum van deze extra kortingen op de apothekerstarieven bemoeilijkt uiteraard een juiste inschatting van toekomstige rendementen die wij op de Nederlandse geneesmiddelenmarkt zullen kunnen behalen. Ook het tempo waarin de Poolse markt zich zal herstellen is ongewis.

De markten waarin wij opereren zijn en blijven echter aantrekkelijk. Wij blijven dan ook optimistisch gestemd over de ontwikkeling van onze apotheekketens op middellange termijn. Dat is met name gebaseerd op het marktpotentieel en op de concurrentiepositie die wij in Nederland hebben bereikt en in Polen denken te bereiken.

Voor 2003 evenwel moeten wij in Nederland rekening houden met een negatief effect op de winstgevendheid van onze eigendomsapotheken als gevolg van de aangekondigde verlaging van de inkoopvergoeding.

Wij zetten ons acquisitiebeleid op de Nederlandse apotheekmarkt voorzichtig voort, zij het bijgesteld op basis van te verwachten marktontwikkelingen en rendementsverwachtingen. Het streven blijft vooralsnog om eind 2003 175 apotheken in eigendom te hebben. Uiteraard zullen wij de rendementscriteria en groeiveronderstellingen die wij hanteren bij het beoordelen van acquisities van apotheken continu tegen het licht houden.

Wij verwachten dat de ontwikkeling van het resultaat in 2003 in sterke mate beïnvloed wordt door de volgende factoren:

· Het al dan niet invoeren van een extra inkoopkorting op geneesmiddelen voor apotheekhoudenden in Nederland en het effect van deze maatregel.
· De snelheid waarmee de Poolse economie zich herstelt en de positieve uitstraling daarvan op de geneesmiddelenmarkt.

· De omvang van de synergievoordelen die de integratie van de groothandelsbedrijven van Orfe Groep (Polen) oplevert.

Bovendien kan een verdere verslechtering van het beursklimaat leiden tot hogere pensioenlasten bij de onderneming.

Mede in verband met het bovenstaande achten wij het te vroeg om een indicatie te geven over de omzet- en resultaatontwikkeling van 2003. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2003 zullen wij terugkomen op de vooruitzichten van de groep.

Raad van Bestuur OPG Groep
Mr. drs. J.M.J. Blom
Drs. ing. R.J. Peek
Drs. F.E. Eelkman Rooda

Handelsregister Utrecht nr. 30000534
OPG Groep N.V.


Jaarverslag 2002
Een digitale versie van het jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2002 wordt gepubliceerd op de website van OPG Groep: www.opggroep.com. Datum en tijdstip van publicatie: dinsdag 18 februari 2003 voorbeurs om 08.00 uur precies.

Na eind maart zijn gedrukte exemplaren van het Jaarverslag 2002, in het Nederlands en Engels, verkrijgbaar bij het Algemeen Secretariaat van OPG Groep, telefoon +31(0)30 2821378 of e-mail post@groep.opg.nl.

Persconferentie
Vrijdag 14 februari 2003 wordt om 10.30 uur een persconferentie gehouden in Hilton Hotel, Apollolaan 138-140, Amsterdam.
Op diezelfde dag wordt een bijeenkomst voor beleggingsanalisten gehouden om 13.30 uur, eveneens in Hilton Hotel, Apollolaan 138-140, Amsterdam.

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 9 april 2003 in Grand Hotel Karel V te Utrecht. De oproepingsadvertentie verschijnt 15 dagen tevoren in diverse landelijke dagbladen.

Voor nadere informatie:
F.E. Eelkman Rooda
Raad van Bestuur/Chief Financial Officer en H.A.M. Suykerbuyk
Algemeen Secretaris
Telefoon: +31(0)30 2821378
Fax: +31(0)30 2821689

Wat is OPG?
OPG Groep is een retail- en distributieonderneming voor geneesmiddelen en medische middelen. Wij zijn met circa 5.000 medewerkers gespecialiseerd in farmaceutische bedrijfsvoering en beheer van apotheken (farma-retailing), in farmaceutische groothandel en logistieke diensten en in marketing en distributie van medische middelen. Wij zijn actief in Nederland, Polen, België en Noorwegen.

Handelsregister Utrecht nr. 30000534
OPG Groep N.V.


Kerncijfers

X 1.000.000 2002 2001 STIJGING/ DALING Balans
Werkkapitaal 134,3 104,2 28,9% Werkzaam vermogen 490,2 382,3 28,2% Nettoschuld 116,2 93,6 24,1%

Winst-en-verliesrekening
Netto-omzet 2.093,5 1.937,6 8,0% Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill 90,6 83,8 8,1% Netto resultaat exclusief afschrijving goodwill, exclusief buitengewoon resultaat 57,4 50,3 14,1%

Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten 62,5 76,3 Investeringen materiële vaste activa 16,9 21,4 Aankoop deelnemingen 120,8 129,5

Ratio's en rentabiliteit
Operationele marge 4,3% 4,3% Rendement gemiddeld werkzaam vermogen 18,5% 23,8% Rendement gemiddeld eigen vermogen 23,7% 32,5%

Economische winst 13,9 17,0 Rentedekking 15,8 19,0

X 1

Rendement vermogenstitel *
Koers ultimo boekjaar 32,80 38,77 Nettoresultaat exclusief afschrijving goodwill, exclusief buitengewoon resultaat 4,06 3,59 +13,1% Jaardividend 1,40 1,35 Interim-dividend 0,50 0,45

IN FULLTIME EQUIVALENTEN

Personeel
Aantal medewerkers ultimo boekjaar 4.921 4.051


* AANDEEL A RESPECTIEVELIJK AANDEEL B INCLUSIEF WINSTBEWIJS, HERLEID TOT VOLGESTORTE EQUIVALENTEN


Geconsolideerde balans
NA WINSTBESTEMMING

X 1.000 31.12.2002 31.12.2001

Immateriële vaste activa
Goodwill 208.097 116.089

Materiële vaste activa
Bedrijfsterreinen en -gebouwen 65.282 66.537 Machines en installaties 7.368 13.423 Andere vaste bedrijfsmiddelen 17.337 13.932 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4.759 1.531 94.746 95.423

Financiële vaste activa
Deelnemingen 13.058 13.413 Vorderingen:

- leningen aan afnemers 28.486 32.201
- overige vorderingen 6.987 13.398 48.531 59.012

Vlottende activa
Voorraden 157.569 152.831 Debiteuren 219.520 221.218 Overige vorderingen 47.370 30.681 Liquide middelen 16.202 11.157 440.661 415.887

Totaal activa 792.035 686.411

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 14.234 14.111 Agioreserve 69.385 66.785 Overige reserves 213.712 161.418 Totaal eigen vermogen 297.331 242.314 Aandeel derden in groepsvermogen 27.307 27.708

Groepsvermogen 324.638 270.022

Voorzieningen 49.316 18.680

Langlopende schulden 55.464 34.466

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen 76.693 70.279 Crediteuren 229.654 222.805 Belastingen en sociale premies 6.463 5.998 Overige schulden 49.537 64.161 362.617 363.243

Totaal passiva 792.035 686.411


Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

X 1.000 2002 2001

Netto-omzet 2.093.492 1.937.803 Inkoopwaarde van de omzet 1.744.749 1.627.852 Bruto-omzetresultaat 348.743 309.751

Personeelskosten 170.469 149.296 Overige kosten 77.594 67.989 Afschrijvingen op materiële vaste activa 13.088 11.815 Totaal bedrijfskosten voor afschrijving goodwill 261.151 229.100

Overige bedrijfsopbrengsten 3.049 3.177

Bedrijfsresultaat voor afschrijving goodwill 90.641 83.828

Afschrijving goodwill 10.037 3.194

Bedrijfsresultaat 80.604 80.634

Financiële baten 3.700 4.063 Financiële lasten 8.813 8.308 Financieringsresultaat - 5.113 - 4.245

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 75.491 76.389

Belastingen 26.763 26.435

48.728 49.954

Resultaat deelnemingen 1.407 1.775

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 50.135 51.729

Buitengewoon resultaat na belastingen 14.944 21.354

Groepsresultaat 65.079 73.083

Minderheidsbelang van derden 1.110 3.833

Nettoresultaat 63.969 69.250


Geconsolideerd overzicht van kasstromen

X 1.000 2002 2001

Nettoresultaat 63.969 69.250

Boekresultaat verkoop deelnemingen - 23.323 - 22.631 Afschrijvingen vaste activa 23.135 15.402 Aandeel resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen - 529 - 543 Mutatie voorzieningen 33.726 4.566 Mutatie werkkapitaal - 34.435 10.268 Kasstroom uit operationele activiteiten 62.533 76.312

Investeringen materiële vaste activa - 16.905 - 21.411 Desinvesteringen materiële vaste activa 1.570 1.569 Overige mutaties materiële vaste activa - 2.034 - 956 Aankoop deelnemingen - 120.817 - 129.468 Verkoop deelnemingen 53.551 68.145 Mutatie financiële vaste activa 11.418 - 3.441 Kasstroom uit investeringsactiviteiten - 73.217 - 85.562

Geplaatste aandelen 123 - 57.901 Dividend - 7.068 - 18.409 Overige mutaties eigen vermogen - 2.007 61.600 Mutatie aandeel derden in - 3.001 6.024 groepsvermogen
Mutatie langlopende schulden 20.998 31.381 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.045 - 22.695

Nettokasstroom - 1.639 13.445

Netto kortlopende schuld begin boekjaar - 59.122 - 72.567

Netto kortlopende schuld einde boekjaar - 60.761 - 59.122


Segmentering

X 1.000.000 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001*

Bedrijfssegmenten FARMA FARMA GEZONDHEIDSZORG- OVERIGE ELIMINATIES GECONSOLIDEERD NEDERLAND INTERNATIONAAL PRODUCTEN EN
-DIENSTEN
Netto-omzet derden 1.257,6 1.113,1 648,3 616,4 187,6 189,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2.093,5 1.937,6 Netto-omzet intercompany 3,4 0,8 0,5 0,1 10,8 10,3 0,0 2,3 - 14,7 - 13,6 0,0 0,0 Totaal netto-omzet 1.261,0 1.113,9 648,8 616,5 198,4 200,0 0,0 2,3 - 14,7 - 13,6 2.093,5 1.937,6

Inkoopwaarde van de omzet plus bedrijfskosten 1.200,9 - 1.069,8
- - 645,8 - 604,7 - 169,8 - 176,5 - 1,1 - 3,0 14,7 13,6 2.002,9 1.853,8
- - Bedrijfsresultaat exclusief afschrijving goodwill 60,1 44,1 3,0 11,8 28,6 23,5 - 1,1 - 0,7 0,0 0,0 90,6 83,8 Afschrijving goodwill - 9,2 - 2.9 - 0,5 - 0,3 - 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 10,0 - 3,2 Bedrijfsresultaat 50,9 41,2 2,5 11,5 28,3 23,5 - 1,1 - 0,7 0,0 0,0 80,6 80,6

Financieringsresultaat - 5,1 - 4,2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 75,5 76,4 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 26,9 26,4 48,6 50,0

Resultaat deelnemingen 0,3 0,3 0,2 1,3 0,0 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0 1,4 1,8 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 50,0 51,8 Buitengewoon resultaat na belastingen 15,0 21,3 Groepsresultaat 65,0 73,1 Minderheidsbelang van derden - 1,0 - 3,8 Nettoresultaat 64,0 69,3

Werkzaam vermogen 344,3 225,4 64,0 67,7 38,7 31,6 43,2 25,3 490,2 382,3 Deelnemingen 1,1 0,0 11,0 11,2 0,0 0,0 0,9 2,2 13,0 13,4 Acquisities 98,7 127,6 15,2 2,0 6,9 - 0,1 0,0 0,0 120,8 129,5 Investeringen materiële vaste activa 11,1 5,9 3,2 1,7 2,3 12,2 0,3 0,3 16,9 21,4 Afschrijvingen immateriële vaste activa 9,3 2,9 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 10,0 3,2 Afschrijvingen materiële vaste activa 6,2 5,0 2,4 1,2 2,7 3,5 1,7 1,0 13,0 12,2

Geografische segmenten NEDERLAND BELGIË POLEN OVERIGE GECONSOLIDEERD

Netto-omzet** 1.421,6 1.243,1 191,8 180,0 457,0 438,3 23,1 76,2 2.093,5 1.937,6 Werkzaam vermogen 365,7 262,7 4,8 10,7 59,2 57,1 60,5 51,8 490,2 382,3 Acquisities 106,3 127,6 0,0 0,0 15,1 2,0 - 0,6 0,1 120,8 129,5 Investeringen materiële vaste activa 12,8 11,2 0,2 0,1 3,0 1,6 0,9 8,5 16,9 21,4


* 2001: INCLUSIEF SECTOR DOORSTRALINGSDIENSTEN
** GESEGMENTEERD NAAR LOCATIE BEDRIJVEN
---- --

Deel: ' Netto operationeel resultaat OPG stijgt met 14% '
Lees ook