Otra N.V.

created 02/11/99

Netto resultaat 1998 Otra (+14%) in lijn met verwachtingen

Het netto resultaat over 1998 van de technische groothandelsonderneming Otra N.V. is uitgekomen op NLG 80,6 miljoen (vorig jaar NLG 70,6 miljoen), hetgeen 14% hoger is dan vorig jaar en in lijn is met de eerder uitgesproken verwachtingen. In dit resultaat is begrepen een buitengewoon resultaat na belastingen van NLG 26,8 mln. Dit is voornamelijk te danken aan een vrijval van in 1996 ten behoeve van Otra UK getroffen voorzieningen en voorts aan een nagekomen betaling betreffende een boekwinst op een verkochte onderneming.

De omzet bleef vrijwel gelijk: NLG 4,05 miljard (1997: NLG 4,04 miljard).
De winst per aandeel steeg tot NLG 2,36 (1997: NLG 2,07). Aandeelhouders wordt voorgesteld om het dividend voor 1998 te bepalen op NLG 1,15 per aandeel (1997: NLG 1,00). Het uitkeringspercentage komt hiermee uit op 48,8% (1997: 48,3%).

Het bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor rente en belastingen) daalde met 27% tot NLG 92,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de omzet bedroeg 2,3% (1997: 3,2%).

In cluster West eisten de ontwikkelingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk veel aandacht op. Het integratieproces van de Nederlandse ondernemingen verloopt aanzienlijk moeizamer dan verwacht. Een en ander had een negatieve invloed op omzet en kosten in 1998. Van belang is dat de kwaliteit van de dienstverlening in de tweede helft van 1998 aanzienlijk is verbeterd. Het integratieproces wordt naar verwachting in de loop van 1999 afgesloten door de volledige ingebruikname van een nieuw distributiecentrum.
In september 1998 zijn de verliesgevende activiteiten in het Verenigd Koninkrijk verkocht.
Per saldo daalden de bedrijfsresultaten in deze cluster naar NLG 34,4 miljoen (1997: NLG 76,7 miljoen). De omzet kwam 6,4% lager uit dan het vorige jaar, namelijk op NLG 1,54 miljard (excl. de verkochte activiteiten in het Verenigd Koninkrijk was de omzet 2,8% lager).

Het bedrijfsresultaat in cluster Central (Duitsland en Tsjechië) gaf een continuering van de opgaande lijn van het vorige jaar te zien: NLG 30,5 miljoen (1997: NLG 20,7 miljoen). Na jaren van vrij vlakke omzetontwikkelingen boekte deze cluster een omzetgroei van 6,5% tot NLG 1,7 miljard en groeide daarmee sterker dan de markt.

De resultaten in cluster Nordic (Finland, Scandinavië en Estland) waren vrijwel gelijk: NLG 19,4 miljoen (1997: NLG 19,0 miljoen). De omzet groeide met 1,7% tot NLG 0,81 miljard.

Kengetallen
· De handelsmarge (bruto omzetresultaat in procenten van de omzet) was vrijwel gelijk aan vorig jaar.
· De totale kostenstijging beliep 4,4%.
· De netto rentelasten namen met name door een lagere rente met 6% af.

· De belastingen in procenten van de winst voor belastingen stegen tot 31,2% (1997: 30,2%).
· De solvabiliteit (het eigen vermogen als percentage van de totale activa) nam toe van 30% ultimo 1997 tot 34% per 31 december 1998.

Overig
· Het jaarverslag over 1998 verschijnt op 19 april 1999. · De aandeelhoudersvergadering wordt gehouden op 6 mei a.s. in Amsterdam.

Raad van bestuur Otra N.V.
Amsterdam, 11 februari 1999

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

x NLG 1 mln.

1998

1997

Netto-omzet


4.048,3


4.037,9

Bruto omzetresultaat

915,8

916,3

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

138,1

173,0

Afschrijvingen op vaste activa

45,4

45,2

Bedrijfsresultaat

92,7

127,8

Uitkomsten der financiële baten en lasten

12,0

12,7

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

80,7

115,1

Waarvan aan derden toekomend

1,7

1,3

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

25,2

34,8

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

53,8

79,0

Buitengewoon resultaat na belastingen

26,8

(8,3)

Resultaat na belastingen

80,6

70,6

Kerncijfers

Gestort en opgevraagd kapitaal (x NLG 1 mln.)

68,4

68,3

Eigen vermogen (x NLG 1 mln.)

433,9

393,8

Resultaat na belastingen per aandeel van NLG 2,00

2,36

2,07

Eigen vermogen per aandeel van NLG 2,00

12,69

11,53

Voorgesteld dividend per aandeel van NLG 2,00

1,15

1,00

Aantal uitstaande aandelen

34.196.470

34.149.170

Deel: ' Netto resultaat 1998 Otra (+14%) in lijn met verwachtingen '
Lees ook