koninklijke begemann groep n.v.

persbericht

netto resultaat eerste halfjaar 2006 11.097.000 door koersstijging tulip

leusden, 11 oktober 2006

het netto resultaat van de koninklijke begemann groep n.v. over het eerste halfjaar van 2006 is 11.097.000. dit resultaat is behaald als gevolg van aanzienlijke koersstijgingen van het aandeel tulip. de belangrijkste participaties van de koninklijke begemann groep bestaan uit aandelen in het beursgenoteerde tulip computers nv. uit de bijgevoegde halfjaarcijfers blijkt verder dat de beheerskosten relatief hoog waren. dit vindt haar oorzaak in de perikelen in het begin van 2006 met betrekking tot het verzet tegen een eerder voorgestelde kapitaalvermindering en de procedures hieromtrent bij de ondernemingskamer. hiermee waren extra kosten ten hoogte van 300.000 gemoeid.

in het derde kwartaal is de kapitaalvermindering alsnog door een meerderheid van aandeelhouders geaccepteerd. dit heeft geresulteerd in een contante uitkering aan de aandeelhouders van 20.086.520 en een uitkering in aandelen tulip van 61.792.049 de nominale waarde van één aandeel begemann is hiermee terugbracht van 14 naar 6 per aandeel.

voor meer informatie gelieve zich te wenden tot: dorine regoort
koninklijke begemann groep n.v.
postbus 62
3830 ab leusden
tel. + 31 (0) 33 434 3502 b.g.g. +31 (0) 610756781 fax + 31 (0) 33 434 3509


---- --

                  

halfjaarcijfers koninklijke begemann groep nv 30-06-2006 1

kerngegevens

bedragen x 1.000,-- 30-06-2006 31-12-2005 resultaten

netto resultaat 11.097 199 netto operationeel resultaat voor belasting (387) 100 beheerskosten (687) (780) vermogen balanstotaal 45.970 36.648 eigen vermogen 45.293 34.042 solvabiliteit (in procenten) 98,5 92,9 gegevens per aandeel van nominaal 14,- bedragen x 1,-- intrinsieke waarde aandelen a 8,03 6,04 netto resultaat aandelen a 1,97 0.04 hoogste koers aandelen a 8,50 4,25 laagste koers aandelen a 4,15 2,17 koers ultimo aandelen a 8,30 4,20 aantal uitstaande aandelen a ultimo boekjaar 5.639.230 5.639.230 hoogste koers aandelen b (begaclaim) 0,31 0,25 laagste koers aandelen b 0,15 0,13 koers ultimo aandelen b 0,31 0,16 aantal uitstaande aandelen b ultimo boekjaar 5.131.989 5.131.989 2

balans na verwerking resultaat activa ref. bedragen x 1.000,-- 30 juni 2006 31 december 2005 vaste activa financiële vaste activa participaties 27.469 36.328

27.469 36.328

materiële vaste activa 0 19 vlottende activa vorderingen en overlopende activa 15.725 48 liquide middelen 2.776 253 totaal activa 45.970 36.648

3

passiva ref. bedragen x 1.000,-- 30 juni 2006 31 december 2005 eigen vermogen 05. gestort en opgevraagd kapitaal 78.999 78.999 05. agio reserve 3.460 3.460 05. geaccumuleerde verliezen (48.263) (48.616) 06. resultaat boekjaar 11.097 199 45.293 34.042 kortlopende schulden overige kortlopende schulden en overlopende passiva 677 2.606 677 2.606 totaal passiva 45.970 36.648 4

winst- en verliesrekening bedragen x 1.000,- 30-06-2006 31-12-2005 rentebaten en lasten participaties 0 852 som der opbrengsten uit participaties 0 852 personeelskosten 160 182 afschrijvingen op materiële vaste activa 2 19 overige bedrijfskosten 525 579 som der beheerskosten 687 780 bruto operationeel resultaat (687) 72 financiële baten en lasten 300 28 netto operationeel resultaat voor belastingen (387) 100 belastingen - - netto operationeel resultaat na belastingen (387) 100 resultaat op participaties en overige voorzieningen 11.484 99 netto resultaat 11.097 199 bedragen x 1,-- 30-06-2006 31-12-2005 resultaat per aandeel a 1,97 0,04 resultaat per aandeel b pm pm 5

gebeurtenissen na 30 juni 2006

in verband met voorstellen tot kapitaalvermindering hebben diverse buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders plaatsgevonden in 2006. een en ander heeft geresulteerd in een kapitaalvermindering van 8,00 per aandeel en een overeenkomstige uitkering per aandeel op 8 augustus 2006. per 30 juni 2006 bezat de vennootschap 79.7 miljoen aandelen tulip nv. hiervan zijn nagenoeg 61.8 miljoen stuks gebruikt voor de bovenstaande kapitaalvermindering.

6


---- --

Deel: ' Netto resultaat eerste halfjaar 2006 11.097.000 door koersstijging T.. '


Lees ook