Amsterdam Airport Schiphol

Netto-resultaat Schiphol Group over 1e halfjaar gedaald

Schiphol, 30 augustus 1999 - Schiphol Group heeft over het eerste halfjaar van 1999 een netto-resultaat behaald van f 143,9 miljoen; 9,0% minder dan over dezelfde periode van het jaar ervoor (f 158,1 miljoen). Deze daling is te wijten aan de kosten voor de lopende reorganisatie van Schiphol Group, die in het eerste halfjaar van 1999 als buitengewone last zijn afgeschreven. Zonder deze buitengewone last zou het netto-resultaat met 29,5% zijn gestegen tot f 204,7 miljoen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (vóór buitengewone lasten) is in positieve zin beïnvloed door een wijziging van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling die op 1 januari 1999 is ingevoerd. In plaats van op basis van vervangingswaarde worden de materiële vaste activa van Schiphol Group nu in het algemeen gewaardeerd op basis van historische kosten. Dit sluit aan op wat (internationaal) meer algemeen gebruikelijk is, wat het inzicht in het vermogen en resultaat en de vergelijkbaarheid van cijfers vergroot. Het effect van deze stelselwijziging op het resultaat over het eerste halfjaar van 1998 bedraagt f 27,1 miljoen positief, terwijl het effect op het eigen vermogen per 30 juni 1998 f 40 miljoen negatief is. Het netto-resultaat over 1998 komt gecorrigeerd voor stelselwijziging uit op f 348,2 miljoen (was f 297,6 miljoen).

De bedrijfsopbrengsten van Schiphol Group stegen in de eerste zes maanden van 1999 met 9,0%, terwijl de kosten slechts met 2,5% toenamen. Het exploitatie-resultaat steeg daardoor met 23,0% tot f 226,8 miljoen. Door lagere rentebaten als gevolg van een lagere liquiditeitspositie nam het saldo financiële baten en lasten met 5,2% af tot -/- f 28,1 miljoen. Het aandeel in het resultaat van de deelnemingen van Schiphol Group was gunstiger door een verbetering van de economische situatie in Azië.

Verwachting 1999
De directie van Schiphol Group verwacht dat het netto-resultaat over heel 1999, exclusief reorganisatiekosten (zoals opgenomen onder de buitengewone lasten) en gecorrigeerd voor stelselwijziging, op ongeveer hetzelfde niveau zal uitkomen als in 1998. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met de negatieve effecten van de afschaffing van de tax free verkopen binnen de Europese Unie op 1 juli jl. en anderzijds met de positieve effecten van de toename van het aantal passagiers en vliegtuigbewegingen.

In het eerste half jaar van 1999 nam het aantal passagiers met 6,7% toe tot 17,1 miljoen, terwijl het aantal starts en landingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) met 2,2% steeg tot 188.211.

067-1999/RW

© Amsterdam Airport Schiphol

Deel: ' Netto-resultaat Schiphol Group over 1e halfjaar gedaald '
Lees ook