10-02-2000

Nettoresultaat 1999 Shell stijgt met 38 procent

DEN HAAG - Het nettoresultaat van de maatschappijen van de Koninklijke/Shell Groep over 1999 bedraagt $8.584 miljoen, tegen $350 miljoen in 1998 toen in het resultaat onder andere herstructurerings- en afvloeiingslasten waren begrepen. Het nettoresultaat in het vierde kwartaal vorig jaar komt uit op $2.582 miljoen. De cijfers zijn vandaag bekendgemaakt en toegelicht op een persconferentie.

Beide moedermaatschappijen hebben ook bekendgemaakt dat zij een meerjaren-programma voor inkoop van eigen aandelen overwegen. Het lijkt waarschijnlijk dat een grote hindernis gevormd door het Nederlandse belastingregime wordt weggenomen met de invoering van de nieuwe belastingwetten met ingang van januari 2001.

Een beter beeld van het werkelijke bedrijfsresultaat in 1999 geeft de berekening op basis van geschatte actuele kosten. Hierbij worden de voorraadwinsten of -verliezen buiten beschouwing gelaten. Volgens die berekening bedraagt het jaarresultaat $7.093 miljoen (stijging van 38 procent). Voor het vierde kwartaal komt het resultaat uit op $2.235 miljoen.

Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen steeg van 2,8 (in 1998) naar 12,1 procent.

Belangrijke kenmerken van 1999:

* Het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten (resultaat op basis van geschatte actuele aankoopkosten van de verkopen vóór bijzondere posten) over 1999 was $7.093 miljoen. Dit is 38% hoger dan een jaar geleden, met als belang-rijkste oorzaken gestegen ruwe-olieprijzen en kostenverlagingen, waarvan het effect gedeeltelijk werd tenietgedaan door lagere raffinage- en verkoopmarges. Het nettoresultaat over 1999 was $ 8.584 miljoen, aanzienlijk hoger dan in 1998, toen in het resultaat belangrijke waardeverminderingen van activa en herstructurerings- en afvloeiingslasten waren begrepen.

* Voor N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en The 'Shell' Transport and Trading Company, p.l.c. zijn verhoogde slotdividenden voorgesteld van 0,86 euro per aandeel Koninklijke (waarmee het totale dividend over 1999 uitkomt op 1,51 euro per aandeel, 4,0% hoger dan over 1998), respectievelijk 8,5 pence per aandeel Shell Transport (totaal dividend over 1999 14,0 pence, 3,7% hoger).

* De inspanningen om de kosten te verlagen droegen opnieuw bij aan verbetering van het resultaat. Er werden kostenverlagingen van $ 2 miljard gerealiseerd (waarin ongeveer $ 500 miljoen aan verlaging van exploratiekosten is begrepen), waarmee de Groep voorloopt op het schema voor de aangescherpte doelstelling voor 2001 om een kostenverlaging van $ 4 miljard per jaar te bereiken.

* In alle segmenten werden belangrijke portfoliorationalisaties en -verbeteringen doorgevoerd.

* Het aangepaste resultaat bij Exploratie en Productie van $ 4.355 miljoen was 121% hoger dan een jaar geleden, hoofdzakelijk door hogere ruwe-olieprijzen en aanzienlijk lagere exploitatie- en exploratiekosten.

* Bij Olieproducten was het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten $ 1.530 miljoen, 32% lager dan een jaar geleden. Het positieve effect van omvangrijke programma’s om de kosten structureel te verlagen vormde slechts gedeeltelijk compensatie voor het effect van de lagere raffinage- en verkoopmarges.

* Het aangepaste resultaat bij Chemie van $ 813 miljoen was 80% hoger dan een jaar geleden. Omvangrijke kostenverlagingsprogramma’s, volumestijgingen en lagere afschrijvingen en belastingen vormden samen ruimschoots compensatie voor het effect van lagere marges per eenheid product, die het gevolg waren van de gestegen grondstofprijzen.

* De investeringen en exploratiekosten over heel 1999 bedroegen $ 9,5 miljard, 40% minder dan in 1998. In deze vermindering komen grotere efficiency bij de investe-ringen en strakkere discipline bij het toewijzen van investeringsmiddelen tot uiting.

* Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROACE) op basis van geschatte actuele kosten over de 12 maanden eindigend op 31 december 1999 was 12,1%, tegen 2,8% een jaar geleden.

* Per 31 december was de verhouding van het totaal van de leningen tot het totaal geïnvesteerd vermogen 18%. De financiële positie van de Groep blijft sterk.

* Beide moedermaatschappijen hebben bekendgemaakt dat zij een meerjaren-programma voor inkoop van eigen aandelen overwegen. Het lijkt waarschijnlijk dat een grote hindernis gevormd door het Nederlandse belastingregime wordt weggenomen met de invoering van de nieuwe belastingwetten met ingang van januari 2001.

De resultaten over het eerste kwartaal van 2000 worden op 4 mei a.s. bekendgemaakt.

Kijk voor meer informatie over de kwartaalcijfers op www.shell.com. Kijk voor meer cijfermatige gegevens op investor.shell.com.

Deel: ' Nettoresultaat 1999 Shell stijgt met 38 procent '
Lees ook