DSM Persbericht


25 februari 1999

Nettoresultaat DSM 1998 NLG 914 miljoen, 5% hoger dan in 1997

1998:

* Opnieuw goed jaar:


- netto-omzet NLG 14,0 miljard (+13%)


- bedrijfsresultaat NLG 1 290 miljoen (+7%)


- nettoresultaat NLG 914 miljoen (+5%)


- ROI 14,7%


* Nettowinst per gewoon aandeel NLG 26,43 (-8%); dividend wederom NLG 10,00

* Belangrijke strategische stap door overname Gist-brocades

1999:

* De moeilijke marktomstandigheden van Q4 1998 manifesteren zich ook in
Q1 1999

* In vergelijking met het zeer goede Q1 1998 zullen de resultaten in Q1 1999 naar
verwachting substantieel lager uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door Polymers & Industrial Chemicals

* Life Science Products en Performance Materials hebben een stabiliserende invloed

* Doorgaan met selectieve groei

vierde kwartaal
in NLG miljoen

jaar

1998

1997

+/-

1998

1997

+/-

3 149

3 211


-2% netto-omzet

14 018

12 405

+13%

200

252


-21% bedrijfsresultaat totaal

1 290

1 201

+7%

95

41
- Life Science Products

375

144

20

11
- Performance Materials

170

166

65

154
- Polymers & Industrial Chemicals

660

732

20

46
- Other activities

85

159

132

192


-31% nettoresultaat

914

871

+5%

nettoresultaat per gewoon

3,72

6,31


-41% aandeel in NLG:

26,43

28,76


-8%

Nettoresultaat DSM 1998 NLG 914 miljoen, 5% hoger dan in 1997

Het chemieconcern DSM heeft in 1998 een nettoresultaat behaald van NLG 914 miljoen, een stijging met 5% ten opzichte van 1997 (NLG 871 miljoen). Het bedrijfsresultaat over 1998 bedroeg NLG 1 290 miljoen en was daarmee duidelijk hoger dan in 1997 (NLG 1 201 miljoen). De netto-omzet bedroeg NLG 14,0 miljard, een stijging van 13%.

Bestuursvoorzitter Simon de Bree: "Voor DSM was 1998 opnieuw een goed jaar. Ondanks moeilijker wordende omstandigheden in de tweede helft van het jaar kwam het bedrijfsresultaat op NLG 1 290 miljoen uit, duidelijk hoger dan in 1997. Het rendement op het geïnvesteerd vermogen was 14,7%, vrijwel op onze norm van 15%. Een zeer belangrijke strategische stap was de overname van Gist-brocades. De integratie met DSM’s fijnchemie is inmiddels ver gevorderd. DSM gaat door met het versterken van leiderschapsposities en met het verschuiven van de portfolio in de richting van activiteiten met stabielere resultaten. Dit betekent snelle groei in Life Science Products en het selectief versterken van Performance Materials. De versterking en verschuiving van de portfolio van DSM zullen juist in moeilijke omstandigheden hun waarde bewijzen. We zien het onzekere jaar 1999 met vertrouwen tegemoet."

Het nettoresultaat per gewoon aandeel daalde met 8% tot NLG 26,43. Deze daling werd met name veroorzaakt door lagere resultaten in het cluster Polymers & Industrial Chemicals en bij overige activiteiten. De overname van Gist-brocades leidde, uitgaande van de per saldo in 1998 uitgegeven 3,7 miljoen nieuwe gewone aandelen, niet tot een verwatering van de winst per gewoon aandeel.

Dividend

DSM keert over 1998 een onveranderd dividend uit van NLG 10,00 per gewoon aandeel. Rekening houdend met het in augustus 1998 uitgekeerde interim-dividend van NLG 3,35 per gewoon aandeel bedraagt het slotdividend NLG 6,65 per gewoon aandeel, naar keuze van de aandeelhouder in contanten dan wel in gewone aandelen uit te keren.

Verwachtingen

Het jaar 1999 wordt thans gekenmerkt door grote economische onzekerheid. Dit betreft zowel de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië, Japan en Rusland, alsook de financiële onrust in Latijns-Amerika. De algemene verwachting is dat de economische groei, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, lager zal zijn dan in 1998.

De moeilijke marktomstandigheden van het vierde kwartaal van 1998 manifesteren zich ook in het eerste kwartaal van 1999. In vergelijking met het zeer goede eerste kwartaal van 1998 zullen de resultaten in het eerste kwartaal van 1999 naar verwachting substantieel lager uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door het cluster Polymers & Industrial Chemicals.

Stijging omzet met 13%

De netto-omzet steeg in 1998 met 13% tot NLG 14,0 miljard. De totale volumegroei in 1998 bedroeg 21%, waarvan 18% als saldo van acquisities en desinvesteringen. De overname van Gist-brocades was hierin bepalend. DSM’s autonome volumegroei was 3%. De totale volumegroei lag in 1998 duidelijk hoger dan onze doelstelling van 5 tot 10% per jaar. Lagere prijzen hadden een negatief effect op de omzet van 8% in 1998, terwijl het effect van de valutakoersen verwaarloosbaar was.

Vooral door de overname van Gist-brocades namen de bedrijfslasten met 13% toe tot NLG 13 042 miljoen. De belangrijkste post (kosten van grond- en hulpstoffen) steeg met NLG 489 miljoen. Uitgedrukt als percentage van de netto-omzet daalden de kosten van grond- en hulpstoffen van 49% in 1997 tot 46% in 1998. De loonkosten stegen in 1998 met 27% tot NLG 2 473 miljoen (1997: NLG 1 946 miljoen). De afschrijvingslasten stegen van NLG 887 miljoen in 1997 tot NLG 1 035 miljoen in 1998, zowel door acquisities als door het in gebruik nemen van installaties.

Bedrijfsresultaat 7% hoger

Het bedrijfsresultaat nam met 7% toe tot NLG 1 290 miljoen in 1998 (1997: NLG 1 201 miljoen). De omzetmarge (het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet) daalde van 9,7% in 1997 tot 9,2% in 1998. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) kwam uit op 14,7% (1997 16,4%). De marges (verkoopprijzen per ton minus variabele kosten) lagen gemiddeld op het niveau van 1997. De marges van met name elastomeren, melamine en producten van de fijnchemie waren hoger. Voor onder meer koolwaterstoffen, polyetheen en vezelgrondstoffen waren deze lager dan in 1997.

De post financiële baten en lasten resulteerde in 1998 per saldo in een rentelast van NLG 156 miljoen, NLG 83 miljoen hoger dan in 1997 (NLG 73 miljoen). Deze toename ten opzichte van 1997 is vooral het gevolg van de overname van Gist-brocades en de consolidatie van deze onderneming. Het resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen liep terug, van NLG 76 miljoen in 1997 tot NLG 42 miljoen in 1998, vooral door het lagere resultaat van Methanor.

De belastingdruk over 1998 was met 21% lager dan die over 1997 (29%). Deze daling werd met name veroorzaakt door de benutting van fiscale verliescompensatie.

Cashflow en investeringen

De cashflow (nettoresultaat plus afschrijvingen) bedroeg in 1998 NLG 1 949 miljoen, hetgeen NLG 191 miljoen (11%) meer is dan in 1997. De investeringen in immateriële en materiële vaste activa en goodwill bedroegen in 1998 NLG 4 266 miljoen. Hiervan heeft een bedrag van NLG 2 977 miljoen (1997: NLG 266 miljoen) betrekking op acquisities, waarvan NLG 2 924 miljoen wegens de overname van Gist-brocades. De betaalde goodwill bedroeg NLG 2 006 miljoen (1997: NLG 129 miljoen).

De nettoschuld (rentedragende schulden verminderd met liquide middelen) nam dit jaar toe, van NLG 759 miljoen ultimo 1997 tot NLG 3 210 miljoen in 1998. Als percentage van het eigen vermogen steeg de nettoschuld van 14% ultimo 1997 tot 66% ultimo 1998.

Personeelsbezetting

De personeelsbezetting nam in 1998 toe tot 22 711 (1997: 17 528).

Gang van zaken per cluster

vierde kwartaal netto-omzet in NLG miljoen

1998

1997

1998

1997

904

379 Life Science Products

3 705


*1 390

930

1 041 Performance Materials

4 116

4 068

1 250

1 569 Polymers & Industrial Chemicals

5 904

6 065

65

222 Other activities

293

882

3 149

3 211 totaal

14 018


*12 405


* inclusief Gist-brocades zou de netto-omzet in het cluster Life Science Products op NLG 3 568 miljoen en in totaal op NLG 14 582 miljoen zijn uitgekomen

vierde kwartaal bedrijfsresultaat in NLG miljoen

1998

1997

1998

1997

95


**41 Life Science Products

375


**144

20

11 Performance Materials

170

166

65

154 Polymers & Industrial Chemicals

660

732

20

46 Other activities

85

159

200


**252 totaal

1 290


**1 201


** inclusief Gist-brocades zou het bedrijfsresultaat in het cluster Life Science Products op NLG 323 miljoen (Q4 1997 NLG 105 miljoen) en in totaal op NLG 1 380 miljoen (Q4 1997 NLG 316 miljoen) zijn uitgekomen

Life Science Products
(DSM Fine Chemicals, DSM Anti-Infectives, DSM Food Specialties, DSM Bakery Ingredients en DSM Specialty Intermediates)

Met de overname van Gist-brocades werd in 1998 in één keer een grote stap gezet in de uitbreiding van het cluster Life Science Products. De omzet verdrievoudigde nagenoeg ten opzichte van 1997. In 1998 groeide de vraag naar onder meer fijnchemicaliën, anti-infectiva en voedingsingrediënten sterk.
De bedrijfsresultaten in het cluster Life Science Products stegen. Bij fijnchemicaliën nam het bedrijfsresultaat sterk toe. Ook de resultaten van de voedingsingrediënten verbeterden. Alleen bij penicilline en afgeleide producten werden, door prijsdalingen als gevolg van overproductie, lagere resultaten behaald.

Performance Materials
(DSM Elastomers, DSM Engineering Plastics, DSM Resins en DSM Engineering Plastic Products)

De omzet in het cluster Performance Materials is ten opzichte van het 1997 licht gestegen door hogere volumes bij per saldo gelijk blijvende prijzen. Binnen het cluster zijn maatregelen genomen om tot betere resultaten te komen.
De bedrijfsresultaten bij Performance Materials waren wisselend. Hogere prijzen en marges bij elastomeren leidden tot hogere resultaten. Engineering plastic products had hogere resultaten door groei en kostenbesparingen. Bij engineering plastics bleef het bedrijfsresultaat nagenoeg gelijk. Bij harsen bleef het resultaat achter door prijsdalingen en reorganisatiekosten. Per saldo resulteerde dit in een lichte stijging van het bedrijfsresultaat in dit cluster.

Polymers & Industrial Chemicals
(DSM Polyethylenes, DSM Polypropylenes, DSM Hydrocarbons, DSM Fibre Intermediates, DSM Melamine en DSM Agro)

De afzetvolumes in het cluster Polymers & Industrial Chemicals waren in 1998 hoger dan in het voorgaande jaar, met name door de overname van de polymeeractiviteiten van Vestolen per november 1997. In dit cluster waren de gevolgen van de Azië-crisis het meest voelbaar, resulterend in lagere opbrengstprijzen en lagere omzetten. Voor polypropeen, met een sterke volumegroei en een verbeterde portfolio, en voor melamine, met hogere prijzen, steeg het bedrijfsresultaat aanzienlijk. Daarentegen was het bedrijfsresultaat voor polyetheen, koolwaterstoffen en vezelgrondstoffen duidelijk lager. Ook meststoffen behaalde een licht lager resultaat. Het bedrijfsresultaat van het gehele cluster daalde duidelijk.

Other activities

De lagere omzet kwam met name voort uit deconsolidaties ultimo 1997 (Curver en DSM Energy UK) en uit lagere olieprijzen. Door de sterke daling van de olieprijzen en het lagere productieniveau was het bedrijfsresultaat van de business unit DSM Energy aanzienlijk lager.

Heerlen, 25 februari 1999

De Raad van Bestuur

Relevante data

Datum jaarvergadering 31 maart 1999
Ex-dividenddatum 6 april 1999
Eerste-kwartaalcijfers 3 mei 1999
Halfjaarcijfers 29 juli 1999
Derde-kwartaalcijfers 29 oktober 1999
Jaarcijfers 1999 23 februari 2000

Resultatenoverzicht

vierde kwartaal

Geconsolideerde cijfers in NLG miljoen

jaar

1998

1997

1998

1997

3 149

3 211

netto-omzet

14 018

12 405

200

252

bedrijfsresultaat

1 290

1 201


-44


-19

financiële baten en lasten


-156


-73

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

156

233

vóór belastingen

1 134

1 128

belastingen resultaat uit gewone


-7


-54

bedrijfsuitoefening


-237


-329

4

21

resultaat niet-geconsolideerde deelnemingen

42

76

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

153

200

na belastingen

939

875


-21


-5

buitengewoon resultaat na belastingen


-21


-5

132

195

groepsresultaat na belastingen

918

870

0


-3

belang van derden


-4

1

132

192

nettoresultaat

914

871

132

192 nettoresultaat

914

871


-9


-9

dividend op cumulatief preferente aandelen


-35


-35

nettoresultaat toekomend aan de houders

123

183

van gewone aandelen

879

836

414

457

cashflow

1 949

1 758

282

265

afschrijvingen

1 035

887

374

464

investeringen

4 266

1 276

per gewoon aandeel in NLG:

3,72

6,31

nettoresultaat

26,43

28,76

12,24

15,44

cashflow

57,55

59,29

aantal gewone aandelen, gemiddeld (x mln)

33,3

29,1

aantal gewone aandelen, ultimo periode (x mln)

32,2

28,6

personeel

22 711

17 528

waarvan in Nederland

11 238

9 533

Geconsolideerde balans

in NLG miljoen

ultimo 1998

ultimo 1997

vaste activa
immateriële vaste activa

152

207

materiële vaste activa

6 305

5 190

financiële vaste activa

991

650


---------


---------

7 448

6 047 vlottende activa
voorraden

2 157

1 804

vorderingen

2 950

2 522

effecten


-

212

liquide middelen

359

797


---------


---------

5 466

5 335


---------


--------- totaal

12 914

11 382

in NLG miljoen

ultimo 1998

ultimo 1997

groepsvermogen
eigen vermogen

4 871

5 448

belang van derden

61

168


---------


---------

4 932

5 616 egalisatierekening investeringspremies

63

62 voorzieningen

1 588

1 617 langlopende schulden

1 848

1 281 kortlopende schulden

- rentedragend

1 721

275


- niet-rentedragend

2 762

2 531


---------


---------

4 483

2 806


---------


--------- totaal

12 914

11 382

ultimo 1998

ultimo 1997

geïnvesteerd vermogen (NLG miljoen)

8 803

7 192 nettoschuld (NLG miljoen)

3 210

759 groepsvermogen / totaal vermogen

0,38

0,49 nettoschuld / eigen vermogen

0,66

0,14

Deel: ' Nettoresultaat DSM 1998 NLG 914 miljoen '
Lees ook