DSM Persbericht


Nettoresultaat DSM 1e kwartaal EUR 82 miljoen (NLG 181 miljoen)
* Het nettoresultaat 1e kwartaal 1999 is met EUR 82 miljoen (NLG 181 miljoen) circa 40% lager dan het zeer goede 1e kwartaal 1998.
* De moeilijke omstandigheden in een aantal voor DSM belangrijke markten zullen in het 2e kwartaal 1999 niet wezenlijk wijzigen.
* DSM gaat door met de strategie gericht op groei van Life Science Products en Performance Materials en de versterking van leiderschaps- en concurrentieposities.

***Zie voor tabellen het originele bericht***


in EUR miljoen

eerste kwartaal

1999

1998

+/-


netto-omzet

1 476

1 740


-15% bedrijfsresultaat totaal

112

184


-39%
- Life Science Products

37

35

6%
- Performance Materials


28

18%
- Polymers & Industrial Chemicals

27

108


-75%
- Other activities

15

13

15% nettoresultaat

82

139


-41%


nettoresultaat per gewoon
aandeel in EUR

2,42

4,17


-42% aantal gewone aandelen gemiddeld
(x mln)

31,9

32,3


-1%


Nettoresultaat DSM 1e kwartaal EUR 82 miljoen (NLG 181 miljoen)

DSM heeft in het 1e kwartaal 1999 een nettoresultaat gerealiseerd van EUR 82 miljoen (NLG 181 miljoen), circa 40% lager dan in het zeer goede 1e kwartaal 1998, toen het nettoresultaat (inclusief Gist-brocades) EUR 139 miljoen (NLG 306 miljoen) bedroeg. Hiermee bedraagt de winst per gewoon aandeel EUR 2,42 (1e kwartaal 1998 EUR 4,17).
De resultaten van de clusters Life Science Products en Performance Materials waren enigszins hoger dan vorig jaar. De daling van het DSM resultaat over het 1e kwartaal is toe te schrijven aan de moeilijke marktomstandigheden in het cluster Polymers & Industrial Chemicals.

Ir. S.D. de Bree, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, zegt hierover: "Het is duidelijk dat de tegenwind in de voor DSM belangrijke markten een aanzienlijk effect heeft op de resultaten van onze activiteiten in Polymers & Industrial Chemicals. Ik ben er echter van overtuigd dat wij op goede wijze door dit dal heenkomen. De versterking en verschuiving van de portfolio naar Life Science Products en Performance Materials hebben een stabiliserende invloed op de resultaten."

DSM gaat verder met de implementatie van de strategie gericht op groei van Life Science Products en Performance Materials, de versterking van leiderschapsposities, en de verbetering van de concurrentiepositie door een Operational Excellence programma.

Lagere omzet
De netto-omzet in het 1e kwartaal 1999 bedroeg EUR 1,5 miljard (NLG 3,3 miljard), een daling met 15% ten opzichte van het 1e kwartaal 1998 toen de netto-omzet uitkwam op ruim EUR 1,7 miljard (NLG 3,8 miljard). Deze afname werd veroorzaakt door lagere opbrengstprijzen (-16%), vooral bij Polymers & Industrial Chemicals. Lagere valutakoersen hadden een negatieve invloed van 1%. De volumes waren 2% hoger.

Bedrijfsresultaat EUR 112 miljoen
Het bedrijfsresultaat in het 1e kwartaal 1999 bedroeg EUR 112 miljoen (NLG 248 miljoen), een daling met 39% ten opzichte van het 1e kwartaal vorig jaar toen het bedrijfsresultaat uitkwam op EUR 184 miljoen (NLG 405 miljoen). Deze afname was het gevolg van lagere marges (opbrengstprijs minus variabele kosten), hoofdzakelijk bij Polymers & Industrial Chemicals. Lagere opbrengstprijzen konden slechts voor een deel gecompenseerd worden door lagere grondstofkosten, waardoor de marges achterbleven ten opzichte van het hoge niveau van het 1e kwartaal 1998.

De rentelasten stegen in het 1e kwartaal 1999 met EUR 5 miljoen tot EUR 17 miljoen door een gemiddeld hogere nettoschuld vooral als gevolg van de overname van Gist-brocades.

De belastingdruk daalde van 23% in het 1e kwartaal 1998 tot 20% in het 1e kwartaal 1999. Deze daling is het gevolg van het grotere aandeel van niet-belaste resultaten in de winst en van de invloed van concernfinancieringsmaatschappijen.

Cashflow en investeringen
De cashflow (nettoresultaat plus afschrijvingen) nam ten opzichte van het 1e kwartaal 1998 met EUR 54 miljoen af tot EUR 197 miljoen. De investeringen bleven met EUR 138 miljoen op hetzelfde niveau als het 1e kwartaal 1998 (EUR 135 miljoen). Daarmee lagen de investeringen ruim binnen de cashflow. Per gewoon aandeel daalde de cashflow met 21% van EUR 7,63 naar EUR 6,02.

Gang van zaken per cluster


in EUR miljoen

netto-omzet

bedrijfsresultaat

eerste kwartaal

eerste kwartaal

1999

1998

1999

1998Life Science Products

391

428

37

35 Performance Materials

470

511


28 Polymers & Industrial Chemicals

665

871

27

108 Other activities

29


15

131 555

1 854 interne leveringen


-79


-114


totaal

1 476

1 740

112

184


Life Science Products.
Bij een lagere omzet verbeterde het bedrijfsresultaat ten opzichte van dat van het 1e kwartaal 1998. Duidelijk lagere penicillineprijzen veroorzaakten een lager resultaat bij anti-infectiva. Door het ruime aanbod is er vooralsnog geen zicht op een herstel van de penicillineprijzen. Goede resultaten van de overige activiteiten in dit cluster compenseerden de teruggang bij anti-infectiva.

Performance Materials. Hoewel de omzet achterbleef bij de vergelijkbare periode van 1998, nam het bedrijfsresultaat toe. Dit was met name het gevolg van enigszins hogere marges. De kosten waren lager door eerder gerealiseerde rationalisaties bij harsen. In dit cluster zijn voor het laatst de resultaten van Transparent Sheet opgenomen. Dit onderdeel van engineering plastic products is per 1 april 1999 verkocht.

Polymers & Industrial Chemicals. De omzet is ten opzichte van het 1e kwartaal 1998 met 24% teruggelopen door lagere opbrengstprijzen voor alle producten in dit cluster. Bij polymeren is de afzet ten opzichte van het hoge niveau van het 1e kwartaal 1998 verder gestegen. Bij vezelgrondstoffen en melamine nam de afzet af onder invloed van de situatie in Azië. Het bedrijfsresultaat daalde fors door lagere marges. Voor polymeren en vezelgrondstoffen zijn de eerste tekenen van prijsherstel zichtbaar. Door stijgende grondstofprijzen zal dit nog niet tot margeverbetering leiden. In het 1e kwartaal is de verkoop van de ABS-activiteiten afgerond.

Verwachting
Op dit moment is er sprake van aanhoudende groei van de economie in de Verenigde Staten als ook in West-Europa, zij het hier op een lager niveau. In Zuidoost-Azië worden de eerste tekenen van een voorzichtig herstel zichtbaar. De situatie in Rusland en Latijns-Amerika blijft onzeker.

De moeilijke omstandigheden in een aantal voor DSM belangrijke markten zullen in het tweede kwartaal 1999 niet wezenlijk wijzigen. De marges bij Polymers & Industrial Chemicals en bij anti-infectiva blijven op een laag niveau door een ruim aanbod bij een goede vraag. In het tweede kwartaal houdt de stijging van de opbrengstprijzen voor Polymers & Industrial Chemicals nog geen gelijke tred met de stijgende olieprijzen. De verkoop van Transparent Sheet en de ABS-activiteiten zal in dit kwartaal leiden tot een buitengewone bate.

Heerlen, 3 mei 1999
De Raad van Bestuur

Relevante data

Publicatie halfjaarcijfers 29 juli 1999
Publicatie derde-kwartaalcijfers 29 oktober 1999 Jaarcijfers 1999 23 februari 2000
Datum jaarvergadering 29 maart 2000

Geconsolideerd resultatenoverzicht


eerste kwartaal
in EUR miljoen

1999

1998


netto-omzet

1 476

1 740


bedrijfsresultaat

112

184 financiële baten en lasten


-17


-12


resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen

95

172 belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening


-19


-39 resultaat niet-geconsolideerde
deelnemingen
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen

81

140 buitengewoon resultaat na belastingen


-


-


groepsresultaat na belastingen

81

140 belang van derden-1


nettoresultaat

82

139nettoresultaat

82

139 dividend op cumulatief preferente aandelen


-5


-4


nettoresultaat toekomend aan de
houders van gewone aandelen


135


cashflow

197

251 afschrijvingen

115

112 investeringen

138

135


per gewoon aandeel in EUR:
nettoresultaat

2,42

4,17 cashflow

6,02

7,63 aantal gewone aandelen, gemiddeld (x mln)

31,9

32,3 aantal gewone aandelen, ultimo (x mln)

31,8

32,3


personeel

22 457


*22 711 waarvan in Nederland

11 202


*11 238* ultimo 1998

Geconsolideerde balans


in EUR miljoen

ultimo maart 1999

ultimo 1998


vaste activa
immateriële vaste activa


69 materiële vaste activa

2 885

2 861 financiële vaste activa

477

450


---------


---------

3 439

3 380 vlottende activa
voorraden

1 008

979 vorderingen

1 428

1 338 liquide middelen

158

163


---------


---------

2 594

2 480


---------


--------- totaal

6 033

5 860in EUR miljoen

ultimo maart 1999

ultimo 1998


groepsvermogen
eigen vermogen

2 288

2 210 belang van derden

29

28


---------


---------

2 317

2 238 egalisatierekening investeringspremies

27

29 voorzieningen

747

721 langlopende schulden

826

838 kortlopende schulden

- rentedragend

828

781
- niet-rentedragend

1 288

1 253


---------


---------

2 116

2 034


---------


--------- totaal

6 033

5 860


geïnvesteerd vermogen

4 110

3 995 nettoschuld

1 496

1 457 groepsvermogen / totaal vermogen

0,38

0,38 nettoschuld / eigen vermogen

0,65

0,66

Deel: ' Nettoresultaat DSM 1e kwartaal EUR 82 miljoen '
Lees ook