Nutreco NV

PERSBERICHT

Amersfoort, 25 februari 2003

NETTORESULTAAT NUTRECO 2002 IS EUR 68,2 MILJOEN

RESULTAAT BETER DAN EERDER UITGESPROKEN VERWACHTING

 |Kerncijfers        |   |    | |(EUR x miljoen)       |2002 | |2001 |Versch| |           |  | |  |il | |           |  | |  |  | |Netto-omzet        |3.809,6 | |3.835,3|-0,7% | |EBITA          |138,3 | |176,6 |-21,7%| |Netto-resultaat       |68,2 | |91,6 |-25,5%| |Winst per aandeel voor      |2,32 | |3,06 |-24,2%| |goodwillafschrijving      |  | |  |  | |Dividend per gewoon aandeel    |0,67 | |0,82 |-18,3%| |Pay-out ratio        |35%  | |31% |  | 
Nutreco's robuuste portfolio, kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen hebben de nadelige effecten van het negatieve economische klimaat gedeeltelijk verminderd.
Twee van de drie zalmmarkten hersteld
Sterke marktposities en gezonde balans geven vertrouwen voor toekomst

"2002 was een moeilijk jaar met teleurstellende prijsontwikkelingen, met name in zalm en kipproducten. Onze robuuste portfolio en wereldwijde programma van efficiencyverbetering en kostenbesparing heeft ons geholpen deze tijd te doorstaan. Hierbij heeft Nutreco zich ook gericht op handhaving van haar sterke balanspositie", aldus Wout Dekker, Nutreco's Chief Executive Officer (CEO).

"We zullen in 2003 verder gaan met de implementatie van ons programma ter verbetering van de efficiency en verlaging van de kosten dat we begin 2002 gestart zijn. De strategie blijft gericht op innovatie van visvoer, mengvoer, speciaalvoer en premix. In onze "value chain" businesses voor vis-, kip- en varkensvleesproducten willen we onze activiteiten verder uitbreiden in value added processing en marketing. De kwaliteit van voeding en duurzaamheid - twee essentiële pijlers voor iedere verantwoordelijke voedingsproducent - blijft hoog op onze strategische prioriteitenlijst staan".

Resultaten 2002

Nutreco heeft het boekjaar 2002 afgesloten met een nettoresultaat van EUR 68,2 miljoen, 25,5% lager dan vorig jaar (2001: EUR 91,6 miljoen). Dit resultaat is hoger dan de eerder uitgesproken verwachting van Nutreco in november 2002, toen werd verwacht dat het nettoresultaat voor 2002 ongeveer 30% lager zou uitkomen dan in 2001.

De netto-omzet over 2002 bedroeg EUR 3.809,6 miljoen een daling van 0,7% ten opzichte van het voorafgaande jaar. De eind 2002 geacquireerde bedrijven Chisal SA en Selko droegen nog slechts beperkt bij aan de netto-omzet. De in 2001 geacquireerde bedrijven Agrovic, de centrale slagerijen van de Laurus Groep, Ducoa en Pivot Aquaculture droegen in 2002 volledig bij aan de netto-omzet in vergelijking met de zes tot negen maanden in 2001. Per saldo hadden acquisities een positief effect op de netto-omzet van EUR 146,4 miljoen, ofwel 3,8%. De netto-omzet van bestaande activiteiten daalde met 4,5% (EUR 172,1 miljoen) voornamelijk als gevolg van lagere prijzen voor zalm- en kipproducten.

Het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving (EBITA) daalde met 21,7% van EUR 176,6 miljoen in 2001 tot EUR 138,3 miljoen in 2002. Autonoom daalde het bedrijfresultaat met 24,8%, acquisities droegen 1,9% bij en bijzondere posten hadden per saldo een positief effect van 1,2%.

Opgenomen in het bedrijfsresultaat zijn bijzondere baten en - lasten met per saldo een positief effect van EUR 2,2 miljoen. De bijzondere baten betreffen de vrijval van een reservering van EUR 9,0 miljoen, waarvan 6,0 miljoen verband houdt met een anti-dumping onderzoek door de handelsautoriteiten in de Verenigde Staten. Zij onderzochten de verkoopprijs op de Amerikaanse markt van zalmproducten die werden geleverd uit Chili. Er is uitspraak gedaan in deze zaak en hieruit bleek dat er geen aanleiding bestond om Nutreco een importheffing op te leggen. Daarnaast heeft Nutreco haar inkoopkracht gebundeld waardoor inkoopbonussen konden worden gerealiseerd. Hiervan heeft EUR 7,0 miljoen een eenmalig karakter. De bijzondere baten werden voor een groot deel tenietgedaan door een bijzondere last in verband met de onderdekking in de Nutreco pensioenfondsen als gevolg van de lage stand van de beursindices op 31 december 2002. Om te voldoen aan de minimum dekkingseisen voor de pensioenfondsen, is een additionele pensioenlast meegenomen in de personeelskosten van EUR 13,8 miljoen. Hierbij werd in Nederland voldaan aan de eisen van de Pensioen- en Verzekeringskamer en in het buitenland aan de minimum toereikendheidstoets.

De personeelskosten stegen met EUR 48,8 miljoen van EUR 394,2 miljoen tot EUR 443,0 miljoen. Deze stijging wordt verklaard door een toename van 6,9% van het gemiddeld aantal medewerkers en de hogere eenmalige pensioenlasten.

Nutreco Aquaculture

De omzet en het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving (EBITA) in de business stream Aquaculture werden sterk beïnvloed door lage zalmprijzen, voornamelijk in het begin van 2002, en een stabilisatie van voervolumes. De omzet nam hierdoor af met 3,1% tot EUR 1.215,2 miljoen en het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving daalde met 21,2% tot EUR 72,1 miljoen. Gecorrigeerd voor bijzondere posten daalde het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving met 32,6% tot EUR 61,7 miljoen. In het tweede halfjaar hebben de zalmprijzen in de Verenigde Staten en Japan zich goed ontwikkeld. In Europa lieten de zalmprijzen een gemengd beeld zien, waarbij met name de prijzen in Noorwegen achterbleven bij de verwachtingen. De toename in de vraag naar zalm en zalmproducten bleef sterk. De consumptie van Atlantische zalm groeide wereldwijd met 7%. In de Verenigde Staten hielden de dubbele groeicijfers aan waarbij de consumptie 20% boven het niveau van 2001 lag. Door reorganisaties in Noorwegen konden de operationele kosten verder worden teruggebracht. De resultaten van de zalmvoeractiveiten bleven goed, ondanks dat de volumes stabiel bleven. De stabilisatie van voervolumes kon worden gecompenseerd door een verlaging van de productiekosten, betere inkoopcondities en nieuwe producten. De markt voor nieuwe kweekvissoorten ontwikkelde zich veelbelovend, zowel aan de kweek als aan de voerkant en Nutreco boekte goede resultaten met haar activiteiten op dit gebied.

Nutreco Agriculture

De omzet in de business stream Agriculture toonde een omzetstijging van 0,5% tot EUR 2.594,4 miljoen voornamelijk als gevolg van groei in de voer- en premixactiviteiten en de bijdrage van acquisities. Deze stijging werd grotendeels gecompenseerd door een daling in de omzet voor kipproducten als gevolg van lagere prijzen. Het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving (EBITA) daalde met 18,4% tot EUR 80,5 miljoen (2001: EUR 98,7 miljoen). Gecorrigeerd voor bijzondere posten nam het bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving af tot EUR 87,9 miljoen, 10,9% lager dan in het uitzonderlijk goede jaar 2001. Het lagere bedrijfsresultaat voor goodwillafschrijving was het gevolg van de minder gunstige prijscondities in de markt voor kip en kipproducten in Spanje en de Benelux. Nutreco's varkensvleesactiviteiten in Nederland lieten een goed resultaat zien, hoewel dit lager uitkwam dan in 2001. De fokkerijbedrijven deden het uitstekend en boekten een hoger resultaat dan in het voorgaande jaar. Ook de internationale premix- en speciaalvoer activiteiten boekten een hoger resultaat dan in 2001.

Naast een goede bijdrage van de in 2001 geacquireerde activiteiten in de Verenigde Staten, werd deze stijging van het resultaat mede behaald door de extra aandacht voor speciaalvoeders en Greenline producten. Door productinnovatie en hogere efficiency presteerden de mengvoerbedrijven in de Benelux uitstekend in een krimpende markt, veroorzaakt door een afname van de veestapel. Ook de Spaanse mengvoerbedrijven behaalden een zeer goed resultaat voornamelijk door autonome groei.

Rente en belastingen
De financiële baten en lasten daalden licht tot EUR 37,4 miljoen (2001: EUR 37,9 miljoen). Door lagere rentes en een afname van de gemiddeld uitstaande schuld in het tweede halfjaar, als gevolg van de sterke kasstroom in die periode, konden de interestlasten worden teruggedrongen.

De belastingdruk daalde van 24,2% naar 19,6%, hetgeen voornamelijk het gevolg is van de geografische spreiding van het resultaat, benutting van fiscale faciliteiten en verliescompensatie uit geacquireerde bedrijven.

De netto-investeringen in vaste activa bedroegen EUR 90,6 miljoen (2001: EUR 144,1 miljoen). In 2002 acquireerde Nutreco twee bedrijven, een processing plant voor zalmproducten in Chili (Chisal SA) en Selko BV in Nederland dat biologische vervangers voor antibiotica in diervoeders produceert.

Dividend

Het voorgestelde dividend per gewoon aandeel bedraagt EUR 0,67 (2001: EUR 0,82). Het dividendbeleid van Nutreco werd bij de beursgang in 1997 geformuleerd en is erop gericht jaarlijks een dividend uit te betalen van 30 tot 35%. Het voorgestelde dividend van EUR 0,67 betekent een verhoging van het uitkeringspercentage naar de bovenkant van deze range van 35% (2001:31%). In september is reeds een interim dividend uitgekeerd van EUR 0,28. Het slotdividend van EUR 0,39 is naar keuze van de aandeelhouder op te nemen in aandelen of contanten. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 8 mei na beurs worden vastgesteld op basis van de slotkoers van die dag en zal gelijk zijn aan het dividend in contanten.

Pensioenen
Als gevolg van de dalende aandelenkoersen zijn tekorten ontstaan in pensioenvoorzieningen. In Nederland heeft de Pensioen Verzekeringskamer (PVK) met ingang van 2002 aanvullende dekkingseisen gesteld ten aanzien van het vermogen van pensioenfondsen. Het Nederlandse Nutreco Pensioenfonds, het grootste pensioenfonds binnen Nutreco, dient de tekorten tot een dekkingsgraad van 100% in het resultaat van 2002 op te nemen. Deze eenmalige last van EUR 12 miljoen is in het resultaat verwerkt en als voorziening in de balans opgenomen. Volgens de PVK-richtlijnen dient het tekort tot 105% te worden aangevuld voor 31 oktober 2003. Dit additionele tekort bedraagt voor Nutreco op 31 december 2002 EUR 9 miljoen en heeft geen effect op het resultaat. Het totale tekort per 31 december 2002 wordt in een aantal termijnen betaald in 2003 waarvan een groot deel als een achtergestelde lening.

In de overige landen waar een tekort is geconstateerd is een voorziening getroffen voor het tekort berekend op basis van de toereikendheidstoets. Op basis hiervan zijn in België en het Verenigd Koninkrijk, in 2002 aanvullende voorzieningen getroffen ten laste van het resultaat ter grootte van EUR 1,8 miljoen. De totale tekorten in de deze landen berekend volgens actuariële methode bedragen per 31 december 2002 circa EUR 20 miljoen. De tekorten in deze landen dienen te worden aangevuld in een periode van vijf tot tien jaar.

In 2003 zal de pensioenlast voor Nutreco met circa EUR 10 miljoen toenemen in verband met premieverhogingen en dekking van de tekorten per 31 december 2002. De ontwikkeling van de beursindices gedurende de komende jaren zullen een grote invloed hebben op de hoogte van de tekorten en de op te bouwen reserves.

Vooruitzichten

Door een onzeker economisch klimaat onthoudt Nutreco zich ervan een uitspraak te doen over haar winstverwachting voor 2003. Ook in 2003 zal Nutreco doorgaan met verdere kostenbesparingen. Daarnaast zal Nutreco de omzet aan retail en foodservice verder verhogen door onder meer de introductie van nieuwe producten. De portfolio van aqua- en agriculture activiteiten, sterke markt-posities en een solide balans geven Nutreco vertrouwen voor de toekomst.


* * * * *

Nutreco Holding N.V.
Nutreco Holding N.V. is een internationale onderneming op het gebied van kwalitatief hoogwaardige voeding voor mens en dier. De onderneming is actief in verschillende schakels van de voedselproductiekolom van vis, pluimvee- en varkensvlees. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in Nutreco Aquaculture en Nutreco Agriculture. Binnen acht Business Groepen opereren verschillende Business Units, met meer dan 120 productie- en verwerkingsfabrieken in 22 landen met in totaal circa 13.000 medewerkers. Sinds haar beursnotering in juni 1997 heeft Nutreco acquisities afgerond in Nederland, Spanje, Duitsland, Canada, Polen, Chili, Portugal, Frankrijk, Schotland, België, Hongarije, Noorwegen, Australië en de Verenigde Staten. In 2002 bedroeg de omzet van Nutreco EUR 3.809,6 miljoen. Nutreco is genoteerd aan het officiële segment van Euronext in Amsterdam en maakt deel uit van de Midkap Index (Amsterdam), de Euronext 150 Index en de Next Prime Index (Euronext).

Voor meer informatie voor de pers:
Frank van Ooijen, Director Corporate Communications Nutreco Holding N.V. Telefoon: 033 422 6140, mobiel: 06 55 34 00 12.

Belangrijke data
Algemene Vergadering van Aandeelhouders : 8 mei 2003

Ex-dividend notering : 12 mei 2003

Betaalbaarstelling dividend : 3 juni 2003

Publicatie halfjaarcijfers 2003 : 5 augustus 2003

Betaalbaarstelling interimdividend : 4 september 2003

Jaarcijfers 2003 : 19 februari 2004

Algemene Vergadering van Aandeelhouders : 13 mei 2004

 |           |31 december |31 december | |Geconsolideerde balans      |2002   |2001   | |(EUR x miljoen)       |  | |  | | |           |  | |  | | |Vaste activa        |  | |  | | |Immateriële vaste activa     |392,3 | |392,8 | | |Materiële vaste activa      |552,3 | |576,3 | | |Financiële vaste activa     |46,0 | |41,6 | | |Totaal vaste activa      |990,6 | |1.010,7 | | |           |  | |  | | |Vlottende activa       |  | |  | | |Voorraden         |407,4 | |384,1 | | |Vorderingen        |579,6 | |561,9 | | |Liquide middelen       |31,8 | |40,8 | | |Totaal vlottende activa     |1.018,8 | |986,8 | | |           |  | |  | | |Totaal activa        |2.009,4 | |1.997,5 | | |           |  | |  | | |Eigen vermogen        |734,3 | |683,2 |* | |           |  | |  | | |Aandeel van derden       |22,7 | |24,0 | | |           |  | |  | | |Voorzieningen        |44,8 | |60,4 | | |           |  | |  | | |Latente belastingen      |33,4 | |37,2 | | |           |  | |  | | |Langlopende schulden      |422,4 | |439,9 | | |           |  | |  | | |Kortlopende schulden      |  | |  | | |Rentedragend        |42,9 | |78,8 | | |Niet-rentedragend       |708,9 | |674.0 |* | |Totaal passiva        |2.009,4 | |1.997,5 | | |           |  | |  | | |Solvabiliteit (eigen vermogen als   |37%  | |34%  | | |percentage van balanstotaal)    |  | |  | | |Netto-schuld/eigen vermogen    |59%  | |70%  | | 

* 2001 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden (reclassificatie dividend EUR 17,7 miljoen)
 |           |2002   |2001   | |Geconsolideerde winst- en verliesrekening |    |    | |(EUR x miljoen)       |  | |  | | |           |  | |  | | |Netto-omzet        |3.809,6 | |3.835,3 | | |Kostprijs van de omzet      |2.730,8 | |2.775,4 | | |Bruto marge        |1.078,8 | |1.059,9 | | |           |  | |  | | |Personeelskosten       |443,0 | |394,2 | | |Afschrijvingen op immateriële vaste activa |6,2  | |5,2  | | |Afschrijvingen op materiële vaste activa |97,3 | |88,2 | | |Overige bedrijfskosten      |394,0 | |395,7 | | |Operationele kosten      |940,5 | |883,3 | | |           |  | |  | | |Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen op |138,3 | |176,6 | | |goodwill (EBITA)       |  | |  | | |Afschrijvingen op goodwill     |13,8 | |12,8 | | |Bedrijfsresultaat (EBIT)     |124,5 | |163,8 | | |           |  | |  | | |Financiële baten en lasten     |-37,4 | |-37,9 | | |Resultaat voor belasting     |87,1 | |125,9 | | |           |  | |  | | |Belasting         |-17,1 | |-30,5 | | |Aandeel in het resultaat van    |-0,2 | |2,7  | | |niet-geconsolideerde deelnemingen   |  | |  | | |Resultaat na belasting      |69,8 | |98,1 | | |           |  | |  | | |Aandeel van derden       |-1,6 | |-6,5 | | |Netto resultaat       |68,2 | |91,6 | | |           |  | |  | | |Dividend op cumulatief preferente aandelen |-4,7 | |-4,7 | | |Netto resultaat toekomend aan de houders |63,5 | |86,9 | | |van gewone aandelen      |  | |  | | |           |  | |  | | |Winst per gewoon aandeel na afschrijving |1,91 | |2,67 | | |goodwill (EUR)        |  | |  | | |Winst per gewoon aandeel voor afschrijving |2,32 | |3,06 | | |goodwill (EUR)        |  | |  | | |Winst per gewoon aandeel na afschrijving |  | |  | | |goodwill met inachtneming van het mogelijke|1,91 | |2,56 | | |verwateringseffect (EUR)     |  | |  | | |Kerngegevens        |2002   |2001   | |(EUR x miljoen)       |  | |  | | |           |  | |  | | |Bedrijfsresultaat (EBITA) in % van de  |3,6% | |4,6% | | |omzet          |  | |  | | |Omloopsnelheid van het netto geïnvesteerd |3,0  | |3,0  | | |vermogen 1)        |  | |  | | |Solvabiliteit        |37%  | |34%  | | |Rentedekking (EBITDA/interest)    |6,5  | |7,1  | | |Rentabiliteit op gemiddeld netto geï  |10%  | |14%  | | |nvesteerd vermogen       |  | |  | | |           |  | |  | | |Overige:         |  | |  | | |Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen|33.271 | |32.589 | | |('000)          |  | |  | | |Aantal uitstaande gewone aandelen ultimo |33.285 | |32.660 | | |jaar ('000)        |  | |  | | |Gemiddelde personeelsbezetting    |13.237 | |12.387 | | |Personeelsbezetting ultimo jaar   |13.742 | |12.934 | | 1) Netto-omzet gedeeld door gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen. |Verkort kasstroomoverzicht     |2002   |2001   | |(EUR x miljoen)       |  | |  | | |           |  | |  | | |EBITDA          |241,8 | |270,0 | | |           |  | |  | | |Verandering in werkkapitaal    |-8,9 | |3,7  | | |Verandering in voorzieningen    |-10,5 | |-56,1 | | |Kasstroom uit bedrijfsoperaties   |222,4 | |217,6 | | |           |  | |  | | |Rente, belasting en overige mutaties  |-70,4 | |-80,7 | | |Kasstroom uit operationele activiteiten |152,0 | |136,9 | | |           |  | |  | | |Benodigd voor investeringsactiviteiten in |-90,6 | |-144,1 | | |vaste activa        |  | |  | | |Benodigd voor acquisities/desinvesteringen |-8,3 | |-59,9 | | |Uit/benodigd voor       |-61,7 | |76,9 | | |financieringsactiviteiten     |  | |  | | |Koerseffecten        |-0,4 | |-0,2 | | |           |  | |  | | |Netto kasstroom       |-9,0 | |9,6  | | |Informatie per Business Stream    |2002   |2001   | |(EUR x miljoen)       |  | |  | | |           |  | |  | | |Netto-omzet        |  | |  | | |Nutreco Aquaculture      |1.215,2 | |1.253,9 | | |Nutreco Agriculture      |2.594,4 | |2.581,4 | | |Totaal Nutreco        |3.809,6 | |3.835,3 | | |           |  | |  | | |EBITA          |  | |  | | |Nutreco Aquaculture      |72,1 | |91,5 | | |Nutreco Agriculture      |80,5 | |98,7 | | |Niet-toegerekende overheadkosten   |-14,3 | |-13,6 | | |Totaal Nutreco        |138,3 | |176,6 | | Bijzondere baten en lasten 
| |2002 |Inkoop-b|vrijval |pensioen|2002* | | | |onus | |en | | |EBITA | | | | | | |Nutreco Aquaculture |72,1 |-2,0 |-9,0 |0,6 |61,7 | |Nutreco Agriculture |80,5 |-5,0 |- |12,4 |87,9 | |Niet-toegerekende |-14,3|- |- |0,8 |-13,5 | |overhead kosten | | | | | | |Totaal Nutreco |138,3|-7,0 |-9,0 |13,8 |136,1 |

* EBITA gecorrigeerd voor bijzondere baten en lasten

---- --

Deel: ' Nettoresultaat Nutreco 2002 is EUR 68,2 miljoen '
Lees ook