11-02-1999

Nettoresultaat daalt met 95 procent

DEN HAAG - Het nettoresultaat van de maatschappijen van de Koninklijke/Shell Groep over 1998 bedraagt $350 miljoen. Vergeleken met 1997 was dat een daling van 95 procent. Het nettoresultaat in het vierde kwartaal vorig jaar komt uit op een verlies van $3.739 miljoen, tegen een winst van $1.629 miljoen in het laatste kwartaal van 1997. De cijfers zijn vandaag bekendgemaakt en toegelicht op een persconferentie. Een beter beeld van het werkelijke bedrijfsresultaat in 1998 geeft de berekening op basis van geschatte actuele kosten. Hierbij worden de voorraadwinsten of -verliezen buiten beschouwing gelaten. Volgens die berekening bedraagt het jaarresultaat $5.146 miljoen (daling van 36 procent). Voor het vierde kwartaal komt het resultaat uit op $818 miljoen. In beide gevallen is niet het effect begrepen van bijzondere lasten wegens extra afschrijvingen en reorganisatiekosten (circa 4,3 miljard dollar).

Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen zakte van 12 procent (in 1997) naar 2,8 procent.

Belangrijke kenmerken van 1998:
* Het aangepaste resultaat op basis van geschatte actuele kosten was 36 procent lager dan een jaar eerder als gevolg van het dalen van de ruwe-olieprijzen met 33 procent, en de crisis in Azië die effect had op het resultaat van Chemie.


* Het nettoresultaat over 1998 was $350 miljoen. Hierin is het effect begrepen van bijzondere lasten van in totaal $4.245 miljoen na belastingen, in hoofdzaak wegens waardevermindering van een aantal activa en herstructurerings- en afvloeiingslasten.


* Voor NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij is een slotdividend voorgesteld van 1,84 gulden per aandeel (waarmee het totale dividend over 1998 op 3,20 gulden uitkomt, 3,2 procent hoger dan in 1997). Voor The ‘Shell’ Transport and Trading Company een slotdivend van 8,2 p per aandeel (totaal dividend over 1998 13,5 p, 3,1 procent hoger).


* Het resultaat bij Exploratie en Productie werd zwaar nadelig beïnvloed door de lagere ruwe-olieprijzen en lagere gasprijzen. De olieproductie steeg licht en de gasafzet daalde met 2 procent.


* Bij Olieproducten was het aangepast resultaat op basis van geschatte actuele kosten voor financieringskosten 6 procent hoger door een hogere afzet en hogere netto verkoopmarges per eenheid product.


* De volumes bij Chemie stegen met 2 procent. De onderliggende vaste kosten per eenheid daalden met 4 procent ten opzichte van 1997. Het positieve effect hiervan werd echter meer dan tenietgedaan door de aanzienlijke verslechtering van de marktomstandigheden als gevolg van de Azië-crisis en de gestegen productiecapaciteit in de industrie.


* De investeringen bedroegen 15.736 miljoen dollar, 4 procent meer dan een jaar eerder.


* Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROACE) over de twaalf maanden eindigend op 31 december 1998 daalde van 12 naar 2,8 procent.

De samenvatting van de resultaten in Nederland is te downloaden (in Acrobat Reader).

****Zie het originele bericht****

Deel: ' Nettoresultaat Shell daalt met 95 procent '
Lees ook