internatio-müller n.v.

rotterdam, 21 maart 2000

nettowinst 1999 internatio-müller: eur 83,8 miljoen (+11%)

 kernpunten             (toename:) nettowinst       eur 83,8 mln.  +eur  8 mln. nettowinst (excl. bbl)    eur 64,5 mln.  +eur 3,4 mln. bedrijfsresultaat     eur 101,5 mln.  +eur 14,5 mln. omzet        eur 2.646 mln.  +eur 252 mln. omzet divisie handel    eur 1.386 mln.  +eur 117 mln. omzet divisie techniek    eur 1.260 mln.  +eur 135 mln. wpa         eur  2,51  +eur  0,08 

resultatenontwikkeling 1999

de nettowinst van internatio-müller n.v. over het jaar 1999 is toegenomen tot eur 83,8 miljoen ten opzichte van eur 75,8 miljoen in 1998, hetgeen een stijging inhoudt van eur 8 miljoen (+11%). exclusief buitengewone baten en lasten steeg het netto resultaat met eur 3,4 miljoen (+6%) naar eur 64,5 miljoen. deze resultaten zijn conform de in de loop van 1999 uitgesproken verwachtingen.

het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen bedroeg eur 91,7 miljoen, en was 9% hoger dan het voorgaande jaar. de belastingdruk nam toe van 26,1% naar 28,4%.

het bedrijfsresultaat (exclusief deelnemingen) steeg met 17% van eur 87,0 miljoen naar eur 101,5 miljoen.

de winst per aandeel, exclusief buitengewone baten en lasten, over het sinds ultimo 1998 met 2,0% verhoogde gemiddeld uitstaande aandelenkapitaal steeg van eur 2,43 naar eur 2,51 (+3,3%). aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld om het dividend vast te stellen op eur 0,95 per aandeel, ter keuze op te nemen in contanten of in aandelen ten laste van de reserves, hetgeen 10% hoger ligt dan in 1998.

de netto groepsomzet steeg met eur 252 miljoen tot eur 2.646 miljoen. nieuw geacquireerde bedrijven zorgden na aftrek van deconsolidaties voor een omzetstijging van eur 76 miljoen. de toename van de omzet werd voor eur 9 miljoen positief beïnvloed door wisselkoerseffecten. de autonome groei bedroeg derhalve eur 167 miljoen (+7%).

de kasstroom werd onder meer beïnvloed door de verkoopopbrengst van de ect-deelneming ad eur 94,3 mijoen, waartegenover aan acquisities een bedrag van eur 25,4 miljoen werd uitgegeven. de investeringen in materiële vaste activa bedroegen eur 28 miljoen tegenover eur 30 miljoen in 1998.

aan deze ontwikkelingen lag de volgende gang van zaken ten grondslag.

divisie handel

de totale omzet van de divisie handel groeide met eur 117 miljoen (+9,2%) tot eur 1,386 miljoen. hiervan was eur 65 miljoen toe te rekenen aan overgenomen chemische distributieondernemingen. het resultaat na rente, exclusief de ect-deelneming, nam toe met 10,6% tot eur 48,1 miljoen. het resultaat na rente inclusief de ect deelneming bedroeg eur 50,5 miljoen.

de omzet van de interpharm-groep (distributie van geneesmiddelen en drogisterij-artikelen) groeide met 11,2% tot eur 811 miljoen. er werd een vrijwel onveranderd resultaat na rente van eur 23,6 miljoen behaald. de omzetstijging in geneesmiddelen bij interpharm van 12% lag boven de marktgroei van 9%, zodat het marktaandeel opnieuw licht toenam (tot 22%) en de tweede positie werd verstevigd. de toepassing van de kring-apotheekformule werd verder uitgebreid: het aantal kring-apotheken steeg met 26 naar 197. door volumegroei kon het effect van de voortdurende margedruk op geneesmiddelen worden gecompenseerd. de omzet bij dynadro (66,7% internatio-müller, 33,3% coöperatieve drogisten associatie) steeg met 9%. bij dynaretail realiseerden de zelfstandige drogisten aangesloten bij da, da d’attance en stip-formules een omzetgroei die gelijke tred hield met de marktgroei.

de omzet van chemische distributie (exclusief technische handel) steeg met 17% tot eur 463 miljoen, het resultaat na rente met 37% van eur16,6 miljoen tot eur 22,7 miljoen. im chemical distribution behoort in europa tot de top-3 en is in australië/nieuw-zeeland marktleider op het gebied van verkoop en distributie van chemische specialiteiten. inmiddels zijn diverse grote contracten voor distributie op europese schaal afgesloten. op basis van exclusieve afspraken met producenten worden chemische specialiteiten afgezet in markten voor onder andere coatings, kunststoffen, cosmetica, voeding, en papier. de markt voor chemische specialiteiten - anders dan die voor bulkproducten - wordt gekenmerkt door individuele productspecificaties, kleine(re) volumes, grotere stabiliteit, en hogere marges.

omzet en resultaat van technische handel waren lager dan in het voorafgaande jaar, mede door het effect van deconsolidaties in 1998.

bij havendiensten daalde de omzet van im port services (cargadoorsactiviteiten) met 9% tot eur 32 miljoen, doch het resultaat na rente steeg van min eur 1,5 miljoen naar plus eur 0,3 miljoen. echter, ten gevolge van de lagere nettowinst bijdrage van de ultimo oktober 1999 verkochte deelneming ect, te weten eur 2,4 miljoen (1998: eur 6,0 miljoen), daalde het resultaat na rente per saldo van eur4,4 miljoen naar eur 2,7 miljoen.

divisie techniek

de divisie techniek behaalde een omzet van eur 1.260 miljoen, een stijging van eur 135 miljoen (+12%) ten opzichte van het voorgaande jaar. hiervan was eur 34 miljoen afkomstig van acquisities. van de totale omzet werd eur 660 miljoen gerealiseerd in nederland, eur 500 miljoen in duitsland en eur 100 miljoen in belgië. het resultaat na rente groeide met 22,3% tot eur 53,8 miljoen.

de totale productie nam toe met eur 110 miljoen tot eur 1.318 miljoen, waarvan eur 567 miljoen betrekking heeft op rom. de orderportefeuille groeide van eur 1.404 miljoen tot eur 1.574 miljoen (+12%), toe te rekenen aan imtech voor eur 854 miljoen en aan rom voor eur 720 miljoen. de werkvoorraad steeg met eur 44 miljoen van eur 700 miljoen ultimo 1998 tot eur 744 miljoen ultimo 1999.

in nederland profileert imtech zich met zeven marktgerichte clusters. hiermede wordt voldaan aan de marktvraag naar systeem integratie, een geïntegreerde technische dienstverlening met één aanspreekpunt voor de opdrachtgever. imtech biedt lokaal, nationaal en internationaal complete technische dienstverlening binnen utiliteit, industrie, inframarkt en maritieme sector. het resultaat na rente steeg met 22,1% tot eur 41,4 miljoen.

in duitsland is de divisie techniek aanwezig met rom, marktleider op het gebied van energietechniek, lucht-, en klimaattechnologie (verwarming, ventilatie en airconditioning), gebouwmanagement en cleanroomtechnologie in utiliteit en industrie, alsmede met een leidende positie in scheepsinstallaties. rom ontwikkelde zich grotendeels conform de verwachtingen. rom behaalde een resultaat na rente van eur 12,4 miljoen (+22,8%).

buitengewone resultaten
de buitengewone baten en lasten bedroegen per saldo eur 19,3 miljoen positief, tegenover eur 14,7 miljoen positief in 1998. de boekwinst van eur 28,9 miljoen op de verkoop van het 30,56% belang in ect is verantwoord als een buitengewone bate. hiertegenover zijn buitengewone lasten verantwoord, die met name betrekking hebben op reorganisaties, milieu en de overgang naar het huidige millennium.
financiële positie
in het verslagjaar is een aantal leningen afgelost. de solvabiliteitsratio (eigen vermogen: totaal passiva) steeg van 17% naar 20%. de verhouding garantievermogen: totaal passiva kwam ultimo 1999 uit op 0,30 (1998: 0,27). de net debt equity ratio bedroeg 0,19 (1998: 1,04) en de rentedekking 8,3 (1998: 10). ultimo 1999 beschikte de groep over eur 138 miljoen liquide middelen en ruime bankfaciliteiten.
medewerkers
het aantal medewerkers steeg met 274 tot 12.307.
acquisities en deconsolidaties
in 1999 vonden acquisities plaats met een omzet op jaarbasis van circa eur 40 miljoen, waarvan eur 9 miljoen ten behoeve van de divisie handel, en eur 31 miljoen voor de divisie techniek. desinvesteringen in de divisie handel vertegenwoordigden een jaaromzet van eur 6 miljoen.

in de divisie handel werd voor chemische distributie het europese netwerk versterkt door de overname van:


* surfac (bologna, italië) een belangrijke toeleverancier van de reinigingsmiddelen en "personal care"-industrieën in dit land.
Gedeconsolideerd werden de technische handelsonderneming VEM Erz und Stahl (industriële sloop) en IM Interhavens (feederdiensten).

In de Divisie Techniek vond een aantal strategisch interessante (namelijk opererend in de hogere marktsegmenten) kleinere acquisities plaats. Het betrof:


* Baltic te Weesp (bedrijfscommunicatiesystemen en ICT-applicaties)
* Electro Begaux te Antwerpen (advies, ontwerp, installatie en onderhoud van elektrotechnische systemen).


* PAC te Den Haag (ICT-dienstverlening op het gebied van bedrijfsprocessen),
* de activiteiten van QtecQ op het gebied van technical services en technische infrastructuur, en


* het 50% belang van Honeywell in Turnkiek Proces Control en Turnkiek Business Improvement.

In deze Divisie vonden geen desinvesteringen plaats.

E-business

De snelle ontwikkeling van E-business heeft grote aandacht binnen de groep. De Interpharm-Groep is reeds jaren vergevorderd in het elektronisch verwerken van gegevens en orders. Afgelopen jaren implementeerde de groep succesvol het volledig nieuwe IT-systeem in de zeven vestigingen van Interpharm en Dynadro, waarmee verdere efficiencyverbeteringen zullen worden bereikt en een basis is gelegd voor toekomstige E-business applicaties. Voor de komende jaren voorziet de groep primair de ontwikkeling van een klanten-extranet met specifieke applicaties voor diverse produkt/marktcombinaties.

Bij PharmaPartners wordt de succesvolle "Local Health Server®" verder ontwikkeld. Dit is een elektronisch communicatie-systeem tussen artsen en apothekers en voor virtuele patiënten-informatie.

IM Chemical Distribution heeft via Swift in Australië/Nieuw-Zeeland een interactieve website geïntroduceerd via welke orders kunnen worden geplaatst en gevolgd. In Europa ontwikkelt de groep gezamenlijk met leveranciers en klanten activiteiten op het gebied van het elektronisch plaatsen en verwerken van orders.

In het verslagjaar introduceerde Imtech een nieuwe cluster Imtech ICT, die de ondernemingen op dat terrein bundelt. Imtech ICT is door zijn schaalgrootte direct een belangrijke aanbieder op de sterk groeiende ICT-markt in Nederland. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar multidisciplinaire dienstverlening. Steeds vaker wordt de toegevoegde waarde op het gebied van ICT gecombineerd met de sterke basis in de installatietechniek. De divisie Techniek is gestart met het digitaliseren van haar activiteiten op het gebied van inkoop, productspecificaties en werving personeel.

Strategie

In de afgelopen jaren zijn de divisies Handel en Techniek sterk geëxpandeerd en geïnternationaliseerd, waarmee een solide basis is gelegd voor verdere ontwikkeling als vooraanstaande Europese speler in de betreffende markten.

Binnen de onderneming wordt een strategisch onderzoek uitgevoerd waarbij wordt nagegaan welke portfolio van activiteiten de beste mogelijkheden biedt tot structurele, aantrekkelijke winstgroei van de groep. De besluitvorming hieromtrent zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Vooruitzichten

De Raad van Bestuur verwacht dat het groepsresultaat uit gewone bedrijfuitoefening vóór belastingen en de nettowinst (exclusief buitengewoon resultaat) van Internatio-Müller in 2000 verder zullen stijgen.

FINANCIËLE KALENDER

Bekendmaking percentage stockdividend: 19 april 2000 Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 26 april 2000 Notering ex-dividend: 28 april 2000 Betaalbaarstelling dividend: 4 mei 2000 Keuzetermijn dividend: 4 t/m 19 mei 2000 Publicatie halfjaarcijfers 2000: 22 augustus 2000 Publicatie jaarcijfers 2000: 20 maart 2001

 Geconsolideerde balans van de Internatio-Müller Groep 

In Euro 1.000 1 1 9 9 9 9 9 8

Materiële vaste activa 128.979 132.173

Financiële vaste activa 11.735 75.848

Totaal vaste activa 140.714 208.021

Vlottende activa 815.325 673.759

Totaal activa 956.039 881.780

Groepsvermogen 199.287 151.367

Achtergestelde lening 90.756 90.756

Voorzieningen en overige langlopende schulden 67.184 75.336

Banken 82.481 94.954

CreditEuren en overige passiva 516.331 469.367

Totaal passiva 956.039 881.780

Balansverhoudingen

Garantievermogen : totaal passiva 0,30 0,27

Lang vermogen : totaal vaste activa 2,54 1,53

Vlottende activa : kortlopende schulden 1,36 1,19

Net debt : equity 0,19 1,04

Geconsolideerde winst- en verliesrekening van de Internatio-Müller Groep

In Euro 1.000 1 1 9 9 9 9 9 8

Netto omzet 2.645.665 2.393.769

Bedrijfsresultaat 101.546 86.969

Resultaat uit deelnemingen 2.676 6.694

Rente

-12.531 -9.311
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 91.691 84.352 belastingen

Belastingen groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -26.063 -22.010

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na 65.628 62.342 belastingen

Buitengewone lasten na belastingen 19.316 14.681

Groepsresultaat na belastingen 84.944 77.023

Aandeel van derden

-1.112 -1.263
Netto resultaat 83.832 75.760

Netto omzet in Euro 1.000.000 1 1 9 9 9 9 9 8

Interpharm Groep 811 729

Chemische Distributie 543 505

Havendiensten
32 35
Divisie Handel 1.386 1.269

Divisie Techniek 1.260 1.125

Groepstotaal 2.646 2.394

Resultaat in Euro 1.000.000 1 9 9 9 1 9 9 8

vóór / ná vóór / ná rente rente

Interpharm Groep 24,6 23,6 24,3 23,5

Chemische Distributie 25,6 24,2 23,5 21,6

Havendiensten
2,5 2,7 4,1 4,4
Divisie Handel 52,7 50,5 51,9 49,5

Divisie Techniek 57,5 53,8 47,7 44,0

Overige -12,6 -9,2
-6,0 -5,9 Groepstotaal 104,2 91,7 93,7 84,3

Deel: ' Nettowinst 1999 Internatio-Müller Eur 83,8 miljoen (+11%) '
Lees ook