Buhrmann NV Hoogoorddreef 62 1101 BE Amsterdam ZO Postbus 23456 1100 DZ Amsterdam ZO Telefoon +31 (0)20 651 11 11 Fax +31 (0)20 651 10 00 E-mail corpcomm@buhrmann.com Website www.buhrmann.com

PERSBERICHT

Datum 2 augustus 2002 Nummer 008

Persconferentie - 2 augustus 2002, 10.00 uur, Hotel The Grand, Amsterdam. Analistenbijeenkomst - 2 augustus 2002, 12.00 uur, zelfde locatie.

Gelijktijdig Conference Call te beluisteren via telefoonnummer:
+31 (0)45 631 69 19 (meeluisterstand voor niet-deelnemers).
NETTOWINST* BUHRMANN TWEEDE KWARTAAL EUR 34 MILJOEN

Kerncijfers
Zie het origineel http://www.buhrmann.com/press...=7731a1c90ebc9241 . in miljoenen euro 2e kwartaal januari - juni 20022001. 20022001 . Netto-omzet 2.5672.670- 4% 5.1145.118 0% Toegevoegde waarde** 578607- 5% 1.1841.175 1% EBITDA*** 118121- 2% 249257 - 3% Nettowinst* 342917% 7276 - 5% in euro Nettowinst* per gewoon aandeel (verwaterd)

0,21 0,17 24% 0,43 0,49 -12%


* Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening voor afschrijving van goodwill. Dit winstbegrip wordt consistent gehanteerd.
** Netto-omzet minus de kosten van de omzet.

*** Winst vóór interest, belastingen en afschrijvingen.
Vooruitzichten 2002
Buhrmann slaagt erin haar sterke marktposities te behouden en tegelijk kosten te verlagen, de distributie-infrastructuur te stroomlijnen en verdere verbeteringen aan te brengen op logistiek en administratief gebied. De zwakkere markt, met name in de maand juni, en de waardevermindering van de Amerikaanse dollar hebben echter een negatief effect op de resultaten van Buhrmann. Gezien het uitblijven van enig teken van duurzaam herstel in onze belangrijkste markten en van de economie in het algemeen, verwachten wij dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill ongeveer gelijk zal zijn aan die van vorig jaar, onvoorziene omstandigheden en een verdere verslechtering van de economie voorbehouden.

Samenvatting

* De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening en vóór afschrijving van goodwill steeg tot EUR 34 miljoen, ten opzichte van EUR 29 miljoen over het tweede kwartaal van vorig jaar.
* Structurele kostenbesparingen stellen Buhrmann in staat de economische malaise het hoofd te bieden. Aanvullende kostenbesparende maatregelen in het tweede kwartaal compenseerden de daling van de omzet. De operationele kosten in percentages van de omzet daalden, terwijl het aantal werknemers (FTE's) in het eerste halfjaar met in totaal 1.665 afnam.
* Beheer van het werkkapitaal en lagere financiële lasten (rente en belastingen) droegen bij aan de verbetering van de kasstroom uit operationele activiteiten, die toe nam tot EUR 138 miljoen (tweede kwartaal vorig jaar: EUR 57 miljoen).
* Het stringente beheer van het werkkapitaal droeg eveneens bij aan de stijging van het rendement op het geïnvesteerd vermogen dat uitkwam op 18,2%, ten opzichte van 16,9% over het tweede kwartaal van vorig jaar.
* De rentedragende schuld daalde tot EUR 1,9 miljard per 30 juni 2002, ten opzichte van EUR 2,2 miljard eind maart. Aflossingen leidden tot een vermindering van EUR 120 miljoen, terwijl de lagere koers van de Amerikaanse dollar zorgde voor een aanvullende daling met EUR 170 miljoen.
* Internetverkopen stegen tot ongeveer 14% van de totale omzet, corresponderend met EUR 1,4 miljard op jaarbasis.
Commentaar van de voorzitter van de Raad van Bestuur

Buhrmanns voorzitter van de Raad van Bestuur, Frans Koffrie, zei over de ontwikkelingen in het tweede kwartaal: "Onze kantoorartikelendivisies in Noord-Amerika en Europa gaan door een veranderingsproces waarbij verschillende bedrijven worden samengevoegd en geïntegreerd. Terwijl wij onze activiteiten in hoog tempo aan het stroomlijnen zijn, slagen wij er desalniettemin in onze marktposities verder te versterken. Onze Paper Merchanting Divisie slaagde er in haar brutomarge te verhogen. Met het realiseren van een positieve kasstroom en het verbeteren van onze belangrijkste financiële ratio's, bewijst onze organisatie dat aanpassingsvermogen in moeilijke marktomstandigheden met recht één van Buhrmanns sterke punten is."

Verslag over het tweede kwartaal

De afgenomen economische activiteit in onze belangrijkste markten heeft zich in het tweede kwartaal voortgezet. De totale omzet daalde autonoom met 2%, in vergelijking met een daling van 5% in het eerste kwartaal. In de loop van de maand juni werden wij echter geconfronteerd met het feit dat het omzetvolume onder toenemende druk kwam te staan.

Voor het vierde achtereenvolgende kwartaal hebben wij de operationele kosten verlaagd, terwijl wij het niveau van onze dienstverlening en distributie-infrastructuur verder hebben versterkt. Het bedrijfsresultaat kwam uit op hetzelfde niveau als over het tweede kwartaal van vorig jaar. De winst voor belastingen en vóór afschrijving van goodwill werd, zoals eerder aangekondigd, positief beïnvloed door een eenmalig positief effect van EUR 6 miljoen ten gevolge van de vroegtijdige aflossing van een door Buhrmann verstrekte lening. De zwakkere Amerikaanse dollar had hierop een negatief effect van circa EUR 2 miljoen. Daarmee steeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill tot EUR 34 miljoen ten opzichte van EUR 29 miljoen over het tweede kwartaal van vorig jaar. De nettowinst ná afschrijving van goodwill en buitengewone posten bedroeg over het tweede kwartaal EUR 17 miljoen, ten opzichte van een verlies van EUR 39 miljoen vorig jaar (waarin een buitengewone last was begrepen van EUR 50 miljoen).

Kasstroom en financiering

De kasstroom uit operationele activiteiten werd in het tweede kwartaal positief en kwam uit op EUR 138 miljoen (EUR 57 miljoen in de overeenkomstige periode vorig jaar). Dit is te danken aan een strikt voorraadbeheer en betalings-management. Het gedisciplineerde debiteurenbeleid werd voortgezet. De daling van het werkkapitaal bedroeg EUR 86 miljoen. Onze operationele kasstroom en de eerdergenoemde ontvangen aflossing van EUR 71 miljoen stelde ons in staat om onze schuldenpositie te verminderen. Hierdoor konden alle voor het jaar 2002 geplande terugbetalingen op onze bankschulden reeds worden geëffectueerd. De rentedekking aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg 2,7, ten opzichte van 2,6 voor de overeenkomstige periode vorig jaar en 2,7 aan het einde van het vorige kwartaal (onze interne doelstelling is tenminste 3).

In juli werd de financieringsstructuur verbeterd door de geslaagde plaatsing van Medium Term Notes (MTN's) in het kader van ons securitisatieprogramma met betrekking tot de debiteurenportefeuille. In totaal werden MTN's uitgegeven ten bedrage van EUR 269 miljoen met een looptijd van vijf jaar ter vervanging van uitstaand kortlopend Commercial Paper.

RESULTATEN PER DIVISIE

Office Products Noord-Amerika

in miljoenen euro 2e kwartaal januari-juni 2002 2001 2002 2001 Netto-omzet 1.313 1.373 2.584 2.549 Toegevoegde waarde 329 357 686 678 EBITA 61 60 132 128 Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)*

981


1.1451.0241.073* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
Het bedrijfsresultaat (EBITA) van de Divisie Office Products Noord-Amerika steeg in dollars met 8% (2% in Euro). De winstmarge steeg tot 4,6% ten opzichte van 4,4% in het voorgaande jaar.

De divisie is erin geslaagd haar kostenstructuur aan te passen aan de gevolgen van de personeelsreducties bij klanten. Bij grote ondernemingen in vrijwel alle sectoren in de Verenigde Staten deden zich personeelsreducties voor van tussen de 5% en 20%, waarbij de recessie de Westkust het ergste heeft geraakt. Door de daling van de totale bestedingen per klant was sprake van een verdere verslechtering van de marktomstandigheden voor onze activiteiten gericht op het marktsegment van grote ondernemingen. Dit kon niet volledig worden gecompenseerd met het winnen van nieuwe klanten.

Naar aanleiding van deze marktontwikkelingen en als gevolg van de verdere integratie-activiteiten, is het personeelbestand van de divisie in het tweede kwartaal met nog eens circa 900 teruggebracht. In totaal betreft de personeelsreductie in Noord-Amerika hiermee dit jaar tot heden ongeveer 1.500 arbeidsplaatsen.

De netto-omzet over het tweede kwartaal bedroeg in totaal EUR 1.313 miljoen. Autonoom was sprake van een gelijkblijvende omzet ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De voortgezette hoge omzetbijdrage uit de verkopen van computersoftware compenseerde grotendeels het omzetverlies in het segment kantoorartikelen. Deze krimp hangt samen met de verslechterende economische omstandigheden en een sanering van de geacquireerde activiteiten van U.S. Office Products op basis van economische toegevoegde waarde. Zo is bijvoorbeeld overgegaan tot desinvestering van dochteronderneming Adair (kantoormeubilair) met een jaaromzet van circa USD 10 miljoen.

Het realiseren van de belangrijkste doelstellingen met betrekking tot de overname van de Noord-Amerikaanse kantoorartikelendivisie van USOP (het combineren van zeventien distributiecentra en het verbeteren van de operationele efficientie en

kosteneffectiviteit) droeg bij aan de stijging van het bedrijfsresultaat. In New York werd een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen en het samenvoegen van meerdere magazijnen tot één nieuwe locatie in Los Angeles staat op het programma voor het derde kwartaal van dit jaar. Het invoegen van de overgenomen activiteiten in het business model van Corporate Express, waarbij een groter deel van de producten rechtstreeks bij fabrikanten wordt ingekocht, leidt eveneens tot een positieve bijdrage aan de toegevoegde waarde.

De Divisie Office Products Noord-Amerika zal in de tweede helft van dit jaar haar verbeterde eCommerce-systeem introduceren.

Office Products Europa / Australië

in miljoenen euro 2e kwartaal januari-juni 2002 2001 2002 2001 Netto-omzet 390 384 786 706 Toegevoegde waarde 104 100 209 189 EBITA 13 8 28 19 Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)*

214

252

219

230


* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
Er is belangrijke vooruitgang geboekt met de herstructurering van onze distributieactiviteiten op het gebied van kantoorartikelen in Europa, waarmee wij onze sterke positie verbeterden in onze drie grootste Europese markten: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Benelux. In het Verenigd Koninkrijk is de samenvoeging van vijf distributiecentra op één locatie in Birmingham voltooid. Dit is drie maanden eerder dan oorspronkelijk gepland. In Duitsland bleven de marktomstandigheden moeilijk, gezien het huidige economische klimaat. Ofschoon de omzet daalde, wist Corporate Express marktaandeel te winnen. De activiteiten in de Benelux behielden hun vooraanstaande marktpositie, vooral dankzij versterking van de verkoopactiviteiten in België. Corporate Express Australië zette haar succesvolle groei voort, geholpen door de gunstige marktomstandigheden in Australië en Nieuw-Zeeland.

De omzetgroei voor Office Products Europa en Australië gezamenlijk bedroeg 2% (1% autonoom). De lagere omzetniveaus die de resultaten van de activiteiten in Duitsland en de Benelux drukten, werden gedeeltelijk gecompenseerd door betere resultaten in andere landen.

Het bedrijfsresultaat over het tweede kwartaal steeg fors, dankzij de positieve effecten van aanzienlijke kostenreducties in Europa en de voortgezette uitstekende winstontwikkeling van Corporate Express Australië.

5

Paper Merchanting

in miljoenen euro 2e kwartaal januari-juni 2002 2001 2002 2001 Netto-omzet 751 776 1.531 1.600 Toegevoegde waarde 118 118 238 244 EBITA 18 20 38 48 Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)*

683

707

679

699


* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
De papiergroothandels van Buhrmann bleven marktaandeel winnen onder de huidige moeilijke marktomstandigheden. In april van dit jaar konden wij onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk uitbreiden door de overname van overgebleven voorraden en het in dienst nemen van een aantal medewerkers van een concurrent die zijn bedrijfsactiviteiten beëindigde. Ondanks de afgenomen vraag naar papier voor commercieel drukwerk - een marktsegment dat sterk afhankelijk is van advertentiebestedingen - en verminderde verkopen in juni, steeg de omzet in volumes gemeten met 1%. De voortgezette goede verkoopresultaten in het segment business papers zorgde voor enige demping van het effect van de verslechterende marktomstandigheden.

De papierprijzen daalden autonoom met 4%, doordat sprake was van lagere gemiddelde papierprijzen en een verdere verschuiving binnen de omzetmix van ex-magazijn-orders naar indent-orders (dwz. leveringen rechtstreeks vanaf de fabrieken). Dientengevolge daalde de netto-omzet over het tweede kwartaal met 3% tot EUR 751 miljoen. Een voortzetting van het strikte beleid gericht op het handhaven van de marges droeg bij aan een lichte verbetering van de brutomarge vergeleken met zowel het vorige kwartaal alsook ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

6

Graphic Systems

in miljoenen euro 2e kwartaal januari-juni 2002 2001 2002 2001 Netto-omzet 113 137 213 263 Toegevoegde waarde 27 32 51 64 EBITA 3 7 4 14 Geïnvesteerd vermogen (gemiddeld)*

114

108

113

104


* Het vergelijkingscijfer voor 2001 is aangepast. Vanaf 31 december 2001 worden schulden met betrekking tot integratie van acquisities en herstructureringen niet meer opgenomen in het werkkapitaal.
Zoals verwacht bleven de orderontvangsten voor nieuwe drukpersen op een laag niveau. Initiatieven gericht op het stimuleren van de omzet uit services, verbruiksartikelen en reserve-onderdelen werden succesvol gecontinueerd. De toegevoegde waarde die deze activiteiten genereren is verder gestegen en de omzet hieruit dekt inmiddels meer dan 57% van de totale kosten van de divisie.

De Divisie Graphic Systems is reeds in het jaar 2000 gestart met een kostenreductieprogramma, vooruitlopend op de economische teruggang in Europa. De kosten van de divisie lagen onder die over het tweede kwartaal van vorig jaar, de additionele kosten in verband met de introductie dit jaar van de digitale NexPress drukapparatuur buiten beschouwing latend. Het on-line verkopen van verbruiksartikelen en reserve-onderdelen, waarmee in april van dit jaar in Italië en in België is begonnen, zorgde voor verdere verbetering van de operationele efficientie.

Vooruitzichten 2002

Office Products

Wij verwachten in Noord-Amerika een aanhoudend zwakke markt voor de activiteiten gericht op grote ondernemingen, een segment waarin wij sterk vertegenwoordigd zijn, met name aan de Westkust. Het effect van de forse personeelsreductie zal in de loop van de tweede helft van dit jaar zichtbaar worden.

In Europa heeft een soortgelijke trend zich voortgezet van grote klanten die besparen op hun uitgaven aan kantoorartikelen. Naast het effect van personeelsreducties worden inkopen over het algemeen steeds meer beperkt tot contractartikelen met lagere marges. Wij gaan er van uit dat deze trend zich voort zal zetten en verwachten geen kentering binnen afzienbare tijd. Het stroomlijnen van onze distributie-infrastructuur, met name in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zal bijdragen aan een verdere verlaging van de operationele kosten.

Corporate Express Australië verwacht een voortzetting van de krachtige groei en voorziet een behoorlijk hogere winst over het hele jaar.

7

Paper Merchanting

Ondanks de bescheiden verbetering die zich in het voorjaar aandiende op het gebied van de omzetniveaus, zien wij op dit moment geen aanwijzingen voor een duurzame opleving van de activiteiten bij de drukkers die wij beleveren. Dientengevolge voorzien wij in de tweede helft van dit jaar geen stijging van het omzetvolume. Wij gaan uit van gelijkblijvende prijzen en stabiele marges.

Graphic Systems

Zoals ook het geval was aan het einde van het eerste kwartaal, vertoont de grafische markt nog steeds geen tekenen van een duurzaam herstel. Gegeven de verminderde bereidheid bij bedrijven in de grafische bedrijfstak tot het doen van kapitaalsinvesteringen, zullen, in lijn met onze verwachtingen, omzet en bedrijfsresultaat van de Graphic Systems Divisie lager zijn.

Buhrmann Groep

Buhrmann slaagt erin haar sterke marktposities te behouden en tegelijk kosten te verminderen, de distributie-infrastructuur te stroomlijnen en verdere verbeteringen aan te brengen op logistiek en administratief gebied. De zwakkere markt, met name in de maand juni, en de waardevermindering van de Amerikaanse dollar hebben echter een negatief effect op de resultaten van Buhrmann. Gezien het uitblijven van enig teken van duurzaam herstel in onze belangrijkste markten en van de economie in het algemeen, verwachten wij dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving van goodwill ongeveer gelijk zal zijn aan die van vorig jaar, onvoorziene omstandigheden en een verdere verslechtering van de economie voorbehouden.

Deel: ' Nettowinst Buhrmann tweede kwartaal eur 34 miljoen '
Lees ook