CSM

2002/11

NETTOWINST CSM STIJGT OVER EERSTE HALFJAAR 2001/2002 MET 10,1% TOT EUR 88,1 MILJOEN

Diemen, 16 mei 2002 - CSM nv, internationaal actief op het gebied van voedingsingrediënten en zoetwaren, maakt vandaag haar resultaten bekend over het eerste halfjaar van het boekjaar 2001/2002 (1 oktober 2001-31 maart 2002):


· Nettowinst* stijgt met 10,1% tot EUR 88,1 miljoen
· Nettowinst per aandeel neemt toe met 12,4% tot EUR 1,09
· Verwachte stijging nettowinst over gehele boekjaar ten minste 10%
· Bakery Supplies Europe vergroot productassortiment en geografische spreiding door acquisities van Besser (Italië), Carels (Nederland) en FIMA (Portugal)
· Herstructurering van distributie en productie-activiteiten bij Bakery Supplies North America doet operationele marge stijgen
· Sugar Confectionery desinvesteert niet-kernactiviteiten en realiseert een verdere groei van de strategische merken
· Sugar sluit bietencampagne af met wederom een goed resultaat
· Biochemicals profiteert van toenemende vraag naar recent ontwikkelde melkzuurderivaten
· Realisatie synergie bij Bakery Supplies Europe en Sugar Confectionery volgens plan
· Stockdividend 2000/2001 (1,3 miljoen aandelen) ingekocht
Bestuursvoorzitter Jaap Vink van CSM nv geeft naar aanleiding van de gepresenteerde halfjaarcijfers het volgende commentaar: "CSM heeft wederom een succesvol halfjaar achter de rug. Het doet mij goed te kunnen melden dat wij op schema liggen om de door ons verwachte 10% winstgroei over het gehele boekjaar te realiseren. De afgelopen periode hebben we opnieuw een aantal bedrijven aan onze onderneming kunnen toevoegen. De acquisities zijn snel en effectief in de bestaande organisatie geïntegreerd. Enkele minder presterende onderdelen zijn met succes gereorganiseerd. Dat de getroffen maatregelen effect hebben blijkt onder meer uit een verbetering van de marges van alle divisies. In vergelijking met vorig jaar zijn de financiële ratio's verder verbeterd, ondanks het wegvallen van de bijdrage van de Levensmiddelendivisie die begin vorig jaar is verkocht. Met dit alles ligt er een goede basis voor verdere autonome groei en groei door acquisities. De komende periode zal de focus in alle divisies liggen op het verder bouwen aan sterke posities in de voor ons belangrijke markten."

RESULTATEN
De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill over de eerste helft van het boekjaar 2001/2002 (1 oktober 2001 tot en met 31 maart 2002) nam toe met 10,1% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar en steeg tot EUR 88,1 miljoen (vorig jaar EUR 80 miljoen).

Na afschrijving goodwill en inclusief het buitengewoon resultaat bedroeg de nettowinst EUR 72,6 miljoen (vorig jaar EUR 369,4 miljoen waarin begrepen het buitengewoon resultaat van EUR 301 miljoen uit hoofde van de verkoop van de Levensmiddelendivisie). Per aandeel steeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill met 12,4% tot EUR 1,09 (vorig jaar EUR 0,97).

De netto-omzet daalde met EUR 67,2 miljoen (-/-3,7%) tot EUR 1.729,2 miljoen (vorig jaar EUR 1.796,4 miljoen). De desinvestering van de Levensmiddelendivisie per 26 februari 2001 heeft geleid tot een afname van de netto-omzet met EUR 134,3 miljoen. De acquisities van Socalbe, Carels en Besser droegen circa EUR 50 miljoen bij aan de netto-omzet. De acquisities en de desinvesteringen hadden per saldo een negatief effect op de netto-omzet van -/-4,6%. Daarnaast werd een bescheiden autonome groei van de netto-omzet gerealiseerd.

Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) steeg met EUR 5 miljoen (3,8%) tot EUR 138,1 miljoen (vorig jaar EUR 133,1 miljoen). De toename van het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) kwam enerzijds tot stand door een autonome groei van ruim 6% en anderzijds door het per saldo negatieve effect van de acquisities en de desinvestering van de Levensmiddelendivisie. De autonome groei van de EBITA is grotendeels toe te schrijven aan de divisies CSM Biochemicals en CSM Bakery Supplies North America. De valutakoersen hadden een gering effect op de EBITA.

Bij onveranderde wisselkoersen zou de nettowinst vóór afschrijving goodwill met 10% tot EUR 88 miljoen zijn gestegen en het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) met 3,9% tot EUR 138,3 miljoen.

De financiële lasten namen per saldo af tot EUR 22,9 miljoen (vorig jaar EUR 27,8 miljoen). Deze daling werd veroorzaakt door de gemiddeld lagere netto schuldpositie als gevolg van de desinvestering van de Levensmiddelendivisie. De rentedekking in het eerste halfjaar kwam uit op 6 ten opzichte van vorig jaar 4,8.

De belastingdruk nam toe van 27% vorig jaar tot 27,2% dit jaar.

De rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief goodwill (EBITA op jaarbasis uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief goodwill) bedroeg 24% (vorig jaar 21,9%, exclusief de Levensmiddelendivisie 21,4%). De rentabiliteit van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill bedroeg 11,1% (vorig jaar 11%, exclusief de Levensmiddelendivisie 10,6%).

BALANS

Het balanstotaal nam toe met 7,5% tot EUR 2.548,8 miljoen (30 september 2001 EUR 2.371,6 miljoen), voornamelijk als gevolg van de acquisities van Carels en Besser en de gebruikelijke toename van de suikervoorraad. Van het op 20 februari 2002 betaalbaar gestelde dividend over het boekjaar 2000/2001 is 53,3% uitgekeerd in de vorm van stockdividend (1.264.896 certificaten van aandelen). Teneinde verwatering van de winst per aandeel te voorkomen is gedurende het tweede kwartaal van het lopende boekjaar een gelijk aantal aandelen ingekocht.

Het eigen vermogen steeg met EUR 48,8 miljoen tot EUR 610 miljoen (per 30 september 2001 EUR 561,2 miljoen). De mutaties waren:
- de ingehouden winst over het eerste halfjaar 2001/2002 van EUR 72,6 miljoen;
- het positieve koersverschil buitenlandse groepsmaatschappijen van EUR 16 miljoen;
- de toevoeging uit hoofde van het stockdividend over 2000/2001 van EUR 30,1 miljoen;
- de afboeking van EUR 69,9 miljoen in verband met de inkoop van certificaten van aandelen mede in het kader van het stockdividend en de optieregeling.
Per 31 maart 2002 bedroeg de verhouding tussen het balanstotaal en het eigen vermogen 1: 0,2 (per 30 september 2001 1: 0,2).

KASSTROOM
De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe met EUR 1,6 miljoen tot EUR 68,8 miljoen (vorig jaar EUR 67,2 miljoen). In de eerste helft van het boekjaar 2001/2002 werd per saldo voor een bedrag van EUR 48,2 miljoen besteed aan de verwerving en verkoop van groepsmaatschappijen (vorig jaar EUR 229,1 miljoen). De investeringen en desinvesteringen van materiële vaste activa bedroegen per saldo EUR 48,7 miljoen (vorig jaar EUR 40,8 miljoen). Het saldo liquide middelen per 31 maart 2002 bedroeg EUR 87,2 miljoen (per 30 september 2001 EUR 63,7 miljoen).

FINANCIERING
Per 31 maart 2002 bedroeg de ratio netto schuldpositie gedeeld door de EBITDA 2,2 (per 30 september 2001 2) en bleef daarmee binnen de door CSM gestelde maximumgrens van 3.

De netto schuldpositie nam toe met EUR 103,2 miljoen tot EUR 853,1 miljoen (per 30 september 2001 EUR 749,9 miljoen). De mutatie van de netto schuldpositie werd voornamelijk veroorzaakt door:
- de positieve kasstroom uit operationele activiteiten van EUR 68,8 miljoen;
- verworven en verkochte groepsmaatschappijen ten bedrage van per saldo EUR 48,2 miljoen negatief;
- netto-investeringen in materiële vaste activa ten bedrage van EUR 48,7 miljoen;
- inkoop van certificaten van aandelen van EUR 69,9 miljoen;
- betaald dividend inzake boekjaar 2000/2001van EUR 26,3 miljoen.
De rentedragende langlopende schulden bedroegen per 31 maart 2002 EUR 794,2 miljoen (per 30 september 2001 EUR 544,3 miljoen). Het gemiddelde effectieve rentepercentage van de per 31 maart 2002 uitstaande langlopende schulden is 5,4% en de gemiddelde resterende looptijd 5 jaar. Om aan de lange termijn financieringsbehoefte te voldoen heeft CSM in oktober 2001 bij Amerikaanse institutionele beleggers een onderhandse lening geplaatst met een nominale waarde van $ 225 miljoen en een looptijd van 10 jaar. Deze lening is door middel van een rente- en een valutaswap omgezet naar een eurofinanciering met een vaste rente van 6,1% per jaar.

VOORUITZICHTEN
Gezien de solide uitgangspositie van alle divisies verwachten wij voor het gehele boekjaar een stijging van de nettowinst met tenminste 10%.


---
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Marjolein Moerer, communicatie manager CSM nv
Tel.: +31 (0)20 590 6320
Mobiel: +31 (0)6 53 52 76 22
E-mail: marjolein.moerer@csm.nl
Website: www.csm.nl

Bijlagen:

· Toelichting/nadere informatie

· Kengetallen

· Geconsolideerde winst- en verliesrekening

· Geconsolideerde balans

· Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

· Gesegmenteerde informatie naar activiteitengebied
TOELICHTING/NADERE INFORMATIE

CSM BAKERY SUPPLIES EUROPE

In miljoen euro's
Halfjaar eindigend 31 maart 2002 2001

Netto-omzet 521,5 523,0
EBITA 37,5 34,5
ROS % 7,2 6,6
ROCE inclusief goodwill % 10,0 9,2

De netto-omzet van Bakery Supplies Europe daalde licht tot EUR 521,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) steeg met 8,7% tot EUR 37,5 miljoen. De daling van de netto-omzet was voornamelijk het gevolg van een bewuste keuze om de productie van een aantal laag renderende producten te beëindigen. Zo werd in Frankrijk de productie en verkoop van diepvries basisproducten sterk gereduceerd. De capaciteit voor de productie van hoogwaardiger brood- en banketproducten wordt aanzienlijk uitgebreid. De verliesgevende vers-brood activiteiten in Le Mans werden verkocht.

Ook in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, is besloten producten met onvoldoende marge te discontinueren. Tevens wordt het productieproces in een aantal fabrieken hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd. In onze kernsegmenten out-of-home en in-store bakkerijen nam de vraag naar hoogwaardige vriesproducten sterk toe. In de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland was in dit segment sprake van een duidelijke autonome omzetgroei. De effecten van een lichte recessie in een aantal Europese landen in combinatie met de invloed van prijsverhogingen ten gevolge van de Euro conversie, deden de vraag naar banketingrediënten/-producten tijdelijk teruglopen. De verkoop van de meer traditionele broodingrediënten ontwikkelde zich volgens verwachting positief. Ten opzichte van de eerste helft van het vorig boekjaar was de invloed van mutaties in de grondstoffenprijzen beperkt.

Het integratie- en herstructureringsprogramma verloopt volgens schema. Gedurende de verslagperiode is in Duitsland de fusie tussen MeisterMarken en Boehringer Backmittel tot BakeMark Deutschland afgerond. BakeMark Deutschland is verantwoordelijk voor de productie en verkoop van brood- en banketingrediënten en -producten. Een omvangrijk aantal projecten ter verbetering van de supply chain van onze fabrieken en logistieke processen is inmiddels in een vergevorderd stadium. Hierdoor zullen zowel de bezettingsgraad als de specialisatie per productielocatie toenemen.

Begin 2002 werden Besser (Italië) en Carels/Hero Industrials (Nederland) geacquireerd. Marktleider Besser past uitstekend in onze strategie om de positie in het snelgroeiende in-store bakkerij segment in Italië te versterken. Met haar vooraanstaande positie op het gebied van productie en vermarkting van ingrediënten op basis van vruchten voor de bakkerijsector en voor verwerking in zuivel en ijs, is door de acquisitie van Carels het bestaande productenassortiment aanzienlijk versterkt. Na de verslagperiode is overeenstemming bereikt over de overname van FIMA (Portugal), actief op het gebied van bakkerij-mixen, vriesdeegproducten en bakkerijvetten. Met een gezamenlijke jaaromzet van circa EUR 80 miljoen en een marge (ROS) beduidend boven de minimumdoelstelling van 8%, zullen deze bedrijven direct bijdragen aan de winst per aandeel.

Voor Frankrijk, Italië en Duitsland is besloten voor EUR 10 miljoen te investeren in infrastructurele verbeteringen en nieuwe lijnen voor de productie van voorgebakken brood- en banketproducten.

Wij blijven streven naar verhoging van de kwaliteit van de omzet door concentratie op zowel convenience producten als snelgroeiende afzetkanalen. De operationele kosten zullen verder dalen door verbetering van de supply chain en integratie van bedrijven. Van deze begrote synergievoordelen van EUR 20 miljoen wordt een belangrijk deel in het lopende boekjaar gerealiseerd. Wij verwachten dan ook een verdere verbetering van de EBITA gedurende de tweede helft van het lopende boekjaar.

CSM BAKERY SUPPLIES NORTH AMERICA

In miljoenen euro's
Halfjaar eindigend 31 maart 2002 2001

Netto-omzet 537,3 534,8
EBITA 25,3 22,2
ROS % 4,7 4,2
ROCE inclusief goodwill % 9,0 8,3

De netto-omzet van Bakery Supplies North America nam toe met 0,5% tot EUR 537,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) nam met een stijging van 14% toe tot EUR 25,3 miljoen. De bescheiden omzetstijging was grotendeels het gevolg van de beëindiging van slecht renderende distributie-activiteiten bij BakeMark East en West. De negatieve invloed van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 liet zich, zij het gedurende een korte periode, voelen in de toeristen- en congrescentra aan de Amerikaanse westkust, in Florida, New York en Washington DC. De lagere economische groei in de Verenigde Staten heeft geleid tot een lichte verschuiving in de omzet ten gunste van het retail bakkerijsegment en kleinere restaurantketens. Afname van het aantal zakelijke en privé-reizen heeft de omzet in het food servicekanaal (hotels en congrescentra) doen dalen. Ondanks deze ontwikkeling en de toegenomen concurrentie als gevolg van verdere consolidatie is ons marktaandeel op peil gebleven. Met name de verkopen aan in brood- en banketproducten gespecialiseerde restaurantketens stegen belangrijk.

De vorig jaar ingezette efficiency-projecten bij Baker&Baker en BakeMark East werpen inmiddels hun vruchten af. Rationalisatie van de productie door vermindering van het aantal producten leidt tot lagere operationele kosten. Anderzijds droeg vergroting van het aandeel van eigen producten in de omzet bij tot een duidelijk hogere marge. Ter verbreding van de verkoopinspanningen in het "wholesale" kanaal zijn de betreffende verkooporganisaties van Baker&Baker en Henry&Henry gecombineerd.

Binnen alle Amerikaanse bedrijven zijn inmiddels de verkooporganisaties versterkt met "key account" afdelingen zodat grootschalige klanten verzekerd zijn van voldoende specialistische ondersteuning.

In het afgelopen halfjaar werd door American Ingredients Company de investering in een nieuwe sproeitoren ten bedrage van EUR 7 miljoen afgerond. Bij BakeMark East en American Ingredients Company is een aanvang gemaakt met de vervanging van bestaande IT systemen. Dit zal 2 jaar in beslag nemen en een totale investering vergen van maximaal EUR 3 miljoen.

Herstel van de Amerikaanse economie, de introductie van nieuwe producten, ons voortdurend streven naar efficiency-verhoging en versterking van de marketing en sales organisaties zullen omzet en bedrijfsresultaat positief beïnvloeden. In de tweede helft van het lopende boekjaar gaan wij dan ook uit van een verdere verbetering van het bedrijfsresultaat.

CSM SUGAR CONFECTIONERY

In miljoenen euro's
Halfjaar eindigend 31 maart 2002 2001

Netto-omzet 399,2 351,7
EBITA 30,9 23,9
ROS % 7,7 6,8
ROCE inclusief goodwill % 7,5 7,3

De netto-omzet van Sugar Confectionery nam toe met 13,5% tot EUR 399,2 miljoen. Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) steeg met 29,3% tot EUR 30,9 miljoen. Deze gunstige ontwikkeling was voor een belangrijk deel het gevolg van de volledige consolidatie in de verslagperiode van de resultaten van het Italiaanse Socalbe. De Europese zoetwarenmarkt vertoonde gedurende de verslagperiode een bescheiden groei van niet meer dan 1%. Als voornaamste oorzaken gelden de bescheiden economische groei en de hevige concurrentie voor marktaandeel tussen met name producenten van kauwgom en suikerwerk. Ondanks de in de afgelopen jaren ingezette consolidatie van het aantal zoetwarenproducenten op de Europese markt bedraagt het marktaandeel van de drie grootste spelers niet meer dan 30%. Gezien dit percentage zal de consolidatietendens zich naar verwachting de komende jaren voortzetten.

Gunstig is de toenemende vraag naar kwaliteitsproducten in de vorm van "pocket candy". Hierdoor stegen de verkopen van suikervrije pastilles zoals Läkerol. De door Sugar Confectionery gevolgde strategie van vergroting van het aandeel merk- producten in de totale portfolio verliep succesvol. De omzet van de strategische merkproducten nam gedurende de verslagperiode opnieuw met 3 à 4% toe. In het bijzonder de verkopen van Redband en Venco (Nederland), Malaco (Scandinavië), Lutti (Frankrijk en België) en Leaf (Finland) vertoonden een duidelijke stijging.

De kosten van grondstoffen en verpakkingsmateriaal bleven, na de sterke stijging in het begin van 2001, stabiel. Deze ontwikkeling in combinatie met de toegenomen concurrentie gaf slechts ruimte voor beperkte prijsverhogingen.

De integratie van de Italiaanse zoetwarenbedrijven Socalbe en Sperlari verliep voorspoedig. De verkooporganisaties van beide bedrijven zijn samengevoegd met behoud van zowel het Sperlari (retail) als het Socalbe (bar & tabacco) distributiekanaal. Van de verwachte synergievoordelen van in totaal EUR 5 miljoen werd gedurende de verslagperiode circa EUR 1 miljoen gerealiseerd. Ook elders onderzoekt de divisie de mogelijkheden tot verbetering van de bestaande organisatie. Zo werd in november 2001 het voornemen tot herstructurering van de kauwgomactiviteiten in Nederland aangekondigd, inhoudende overplaatsing van de kauwgomproductie die plaatsvindt in Amsterdam naar de productielocatie in Sneek. Per 1 januari 2002 werden achtereenvolgens de productie en verkoop van pastilles in China en de Italiaanse koffie- en thee-activiteiten verkocht. De afstoting van deze niet-kernactiviteiten past in het beleid van de divisie om zich te concentreren op de zoetwarenmarkt met het accent op de productie en verkoop van merkproducten. Tegelijkertijd werd het distributiecontract tussen het voormalige Socalbe en Novartis beëindigd.

Met bovengenoemde afgestoten activiteiten werd op jaarbasis een omzet gerealiseerd van EUR 54 miljoen. Tijdens de verslagperiode werd EUR 13 miljoen geïnvesteerd, onder meer in de vervanging van bestaande verpakkingslijnen op de belangrijkste productielocaties.

Voor de tweede helft van het lopende boekjaar verwachten wij dat omzet en bedrijfsresultaat op het niveau van het eerste halfjaar zullen liggen.

INDUSTRIAL PROCESSING ACTIVITIES

Het segment "Industrial processing activities" omvat CSM Sugar en CSM Biochemicals.

In miljoenen euro's
Halfjaar eindigend 31 maart 2002 2001

Netto-omzet CSM Sugar 155,9 152,9
Netto-omzet CSM Biochemicals 115,3 99,7
Netto-omzet industrial processing activities
271,2
252,6
EBITA 54,8 45,8
ROS % 20,2 18,1
ROCE inclusief goodwill % 32,0 28,4

CSM SUGAR
De campagne van het jaar 2001 is ondanks de ongunstige weersomstandigheden aan het begin van het seizoen goed verlopen. In gemiddeld 85 dagen werd 2,29 miljoen ton bieten verwerkt tot 357.000 ton suiker. De netto-omzet steeg van EUR 152,9 miljoen tot EUR 155,9 miljoen. Het bedrijfsresultaat, waarin begrepen het deelnemingsresultaat van Koninklijke Nedalco, vertoonde een geringe daling. De campagnekosten daalden door lagere energiekosten, voornamelijk door een lager energieverbruik per ton geproduceerde suiker. Daarentegen stegen de loon- en transportkosten per ton. CSM Suiker heeft de positie in de industriële markt (85% van de totale afzet) duidelijk kunnen versterken. De winstgevendheid van de retailactiviteiten in Nederland blijft onder druk staan als gevolg van de aanhoudende concentratietendens. De totale afzet van suiker naar de EU-markt zal dit boekjaar licht stijgen, waardoor minder quotumsuiker buiten de EU geëxporteerd hoeft te worden.

In januari 2002 is op de productielocatie Vierverlaten (Groningen) een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe ontvangstinstallatie voor suikerbieten. Met deze investering is een bedrag van circa EUR 8 miljoen gemoeid.

Het bedrijfsresultaat voor het gehele boekjaar zal naar verwachting op nagenoeg hetzelfde niveau uitkomen als in het voorgaande boekjaar.

CSM BIOCHEMICALS
CSM Biochemicals is in de markt actief onder de naam PURAC. PURAC realiseerde in de eerste helft van het lopende boekjaar een stijging van de netto-omzet met 15,6% tot EUR 115,3 miljoen. Het verkoopvolume steeg met circa 18%. Het bedrijfsresultaat steeg aanzienlijk, voornamelijk als gevolg van de hogere verkopen.

In zowel omzet, bedrijfsresultaat als verkoopvolume zijn de resultaten van de 50/50 joint venture met Cargill pro rata meegeteld. Met uitzondering van Zuid-Amerika en Japan droegen alle regio's bij aan deze ontwikkeling. De crisis in Argentinië had een negatief effect op de verkopen maar leidde overigens niet tot betalingsproblemen bij onze klanten. Ten gevolge van de zwakke economische groei gedurende de eerste helft van het lopende boekjaar bleven de verkopen aan de micro-electronica industrie beduidend achter. Dit werd meer dan gecompenseerd door hogere verkoopvolumes in het voedingsmiddelensegment. De omzet van Opti.Form, een melkzuurderivaat ter bevordering van de houdbaarheid van vleesproducten, is in de Verenigde Staten opnieuw sterk gestegen. De toenemende zorg voor voedselveiligheid blijft een belangrijke stimulans voor het gebruik van melkzuurderivaten waaronder Opti.Form.

Cargill en Dow Chemical hebben eind 2001 een gezamenlijke fabriek in bedrijf gesteld voor de productie van polymelkzuur, een biologisch afbreekbaar plastic voor toepassingen in onder meer verpakkingsfilms en textielvezels. De Cargill Dow joint venture neemt tot medio 2003 een groot deel van het benodigde melkzuur (grondstof voor polymelkzuur) voor deze fabriek af van de gezamenlijke melkzuurfabriek van PURAC en Cargill in de Verenigde Staten. De verwachting is dat Cargill Dow nadien zelf over voldoende capaciteit voor de productie van melkzuur zal beschikken. De additionele melkzuurleveringen aan Cargill Dow droegen mede bij aan de sterke stijging van de verkopen in de eerste helft van het lopende boekjaar.

De fluctuaties van de suikerprijs op de wereldmarkt en van de prijzen voor energie- en overige grondstoffen hadden per saldo een geringe invloed op het bedrijfsresultaat.

De uitbreiding van de productiecapaciteit in Spanje en Nederland is afgerond en inmiddels in bedrijf gesteld. De uitbreiding van de productiecapaciteit in Brazilië en de Verenigde Staten verloopt voorspoedig. Met dit expansieprogramma wordt 40.000 ton aan de jaarcapaciteit toegevoegd.

Door het grote aantal mogelijkheden voor toepassing van melkzuur en -derivaten en de vraag naar melkzuur voor de productie van polymelkzuur, zal de vraag blijven toenemen. Wij verwachten dan ook een belangrijke verdere stijging van zowel omzet als bedrijfsresultaat in de tweede helft van het lopende boekjaar. KENGETALLEN
In miljoenen euro's
Per 31-03-2002 Per 31-03-2001
Netto-omzet 1.729 1.796
Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) 138 133 Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill (EBIT) 123 122 Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill 88 80 Nettowinst1 73 369

Kasstroom uit operationele activiteiten 69 67

Eigen vermogen 610 659
Beurswaarde 2.166 2.150

Per aandeel in euro's
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill 1,09 0,97 Nettowinst 0,90 4,46
Kasstroom uit operationele activiteiten 0,86 0,81
Eigen vermogen 2 7,72 7,86

Koers per 31 maart 25,01 25,20
Hoogste koers in het halfjaar 25,20 30,65
Laagste koers in het halfjaar 20,30 24,25

Verhoudingsgetallen
ROS % 3 8,0 7,4
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill/netto-omzet % 5,1 4,5 Nettowinst/netto-omzet % 4,2 20,6
ROCE exclusief goodwill % 4 24,0 21,9
ROCE inclusief goodwill % 5 11,1 11,0
Rentedekking 6 6,0 4,8
Balanstotaal : eigen vermogen 1:0,2 1:0,3
Netto schuldpositie : eigen vermogen 7 1:0,7 1:0,9 Netto schuldpositie/EBITDA 8 2,2 1,9

Aantal medewerkers 12.686 12.857

Aantal uitgegeven aandelen 86.618.533 85.301.973
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 9 80.463.104 82.881.670 Aantal dividendgerechtigde aandelen 79.006.709 83.886.782


1 Inclusief buitengewoon resultaat

2 Eigen vermogen per aandeel is het eigen vermogen gedeeld door het aantal dividendgerechtigde aandelen
3 ROS is het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) gedeeld door de netto-omzet x 100
4 ROCE exclusief goodwill is EBITA op jaarbasis gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief goodwill x 100
5 ROCE inclusief goodwill is EBITA op jaarbasis gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill x 100. Hierbij is rekening gehouden met alle acquisities sedert 1978, het jaar waarin het diversificatieproces van CSM aanving
6 Rentedekking is EBITA gedeeld door het saldo van financiële baten en lasten
7 Netto schuldpositie bestaat uit de rentedragende schulden minus de liquide middelen
8 EBITDA 'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ofwel 'Bedrijfsresultaat vóór afschrijving vaste activa' berekend op jaarbasis
9 Aantal uitstaande aandelen is het aantal uitgegeven aandelen minus de ingekochte aandelen GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
In miljoenen euro's

Halfjaar eindigend
31-03-2002
Halfjaar eindigend
31-03-2001 Verschil in %

Netto-omzet 1.729,2 1.796,4 -3,7
Kosten van grond- en hulpstoffen -913,0 -936,1
Productiekosten -262,3 -280,3
Verkoopkosten -188,7 -200,9
Opslag- en transportkosten -112,1 -120,0
Algemene en administratiekosten -106,5 -118,7
Corporate kosten -8,5 -7,3

Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) 138,1 133,1 3,8 Afschrijving goodwill -15,5 -11,6
Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill (EBIT) 122,6 121,5 0,9
Financiële baten 3,5 5,8
Financiële lasten -26,4 -33,6
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 99,7 93,7 6,4

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -27,1 -25,3
Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 72,6 68,4 6,1
Buitengewoon resultaat na belastingen 301,0

Nettowinst 72,6 369,4 -80,3

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill 88,1 80,0

10,1

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 80.463.104 82.881.670 Winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill 1,09 0,97 12,4 Verwaterde winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving goodwill 1,09 0,96 13,5 Winst per aandeel 0,90 4,46 -79,8
Verwaterde winst per aandeel 0,90 4,38 -79,5

GECONSOLIDEERDE BALANS
In miljoenen euro's

Per 31-03-2002
Per 30-09-2001 Per 31-03-2001

ACTIVA

Immateriële vaste activa 577,7 546,5 436,5
Materiële vaste activa 768,4 764,9 775,7
Financiële vaste activa 57,5 65,0 40,9
Voorraden 471,8 371,5 484,9
Vorderingen 586,2 560,0 566,4
Liquide middelen 87,2 63,7 111,4

TOTAAL 2.548,8 2.371,6 2.415,8

PASSIVA
Eigen vermogen 610,0 561,2 659,0
Voorzieningen 368,1 382,6 358,8
Langlopende schulden 794,2 544,3 554,7
Rentedragende kortlopende schulden 146,1 269,3 257,1 Niet-rentedragende kortlopende schulden 630,4 614,2 586,2
TOTAAL 2.548,8 2.371,6 2.415,8

MUTATIEOVERZICHT EIGEN VERMOGEN
In miljoenen euro's


1e halfjaar 2001/2002 1e halfjaar 2000/2001

Stand per 1 oktober 561,2 269,1

Stockdividend 30,1 42,1
Conversie van telersobligaties 0,5
Ingehouden winst eerste halfjaar 72,6 369,4
Koersverschil buitenlandse groepsmaatschappijen
16,0

-5,3
Inkoop eigen aandelen -69,9 -16,8

Stand per 31 maart 610,0 659,0
VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
In miljoenen euro's

Halfjaar eindigend
31-03-2002 Halfjaar eindigend
31-03-2001

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) 138,1 133,1 Afschrijvingen op materiële vaste activa 52,0 55,3 Mutatie voorzieningen -29,7 -13,6
Mutaties werkkapitaal * -44,8 -60,4
Per saldo betaalde rente en winstbelasting -46,8 -47,2 Kasstroom uit operationele activiteiten 68,8 67,2

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving en verkoop groepsmaatschappijen -48,2 -229,1 Netto-investeringen in materiële vaste activa -48,7 -40,8 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -96,9 -269,9
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie rentedragende schulden 146,9 253,8
Inkoop eigen aandelen -69,9 -16,8
Betaald dividend -26,3 -8,0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 50,7 229,0
Netto-kasstroom 22,6 26,3
Koers- en omrekeningsverschillen liquide middelen 0,9 -0,9 Toename liquide middelen 23,5 25,4

Liquide middelen begin boekjaar 63,7 86,0
Liquide middelen einde halfjaar 87,2 111,4


* Voorraden, vorderingen en niet-rentedragende kortlopende schulden GESEGMENTEERDE INFORMATIE NAAR ACTIVITEITENGEBIED In miljoenen euro's

CSM Bakery Supplies Europe CSM Bakery Supplies North America CSM Sugar Confectionery Levensmid-
delendivisie Industrial processing activities 5 Holding- maatschappijen CSM geconsolideerd CSM geconsolideerd exclusief de Levensmiddelendivisie

---
Halfjaar eindigend 31 maart 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2001
---
Netto-omzet 521,5 523,0 537,3 534,8 399,2 351,7 134,3 271,2 252,6 1.729,2 1.796,4 1.662,1 Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) 37,5
34,5
25,3
22,2
30,9
23,9
13,1
54,8
45,8

-10,4

-6,4
138,1
133,1
120,0

---
ROS % 1 7,2 6,6 4,7 4,2 7,7 6,8 9,8 20,2 18,1 8,0 7,4 7,2
---
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief goodwill 265,3
291,4
231,4
247,0
326,6
314,7
103,1
320,6
327,4
6,6
9,8

1.150,5

1.293,4

1.190,3
Gemiddeld geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill2 750,4
760,9
563,1
576,9
829,0
710,6
176,7
342,6
349,4
6,6
9,8

2.491,7

2.584,3

2.407,6

---
ROCE exclusief goodwill % 3 28,3 24,0 21,9 19,5 18,9 16,5 27,5 34,2 30,3 24,0 21,9 21,4 ROCE inclusief goodwill % 4 10,0 9,2
9,0 8,3 7,5 7,3 16,1 32,0 28,4 11,1 11,0 10,6


1 ROS is het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) gedeeld door de netto-omzet x 100
2 Gemiddeld geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill is berekend vóór jaarlijkse afschrijving van goodwill
3 ROCE exclusief goodwill is het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) op jaarbasis gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen exclusief goodwill x 100
4 ROCE inclusief goodwill is het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) op jaarbasis gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen inclusief goodwill x 100. Hierbij is rekening gehouden met alle acquisities sedert 1978, het jaar waarin het diversificatieproces van CSM aanving
5 Het segment 'Industrial processing activities' omvat CSM Sugar en CSM Biochemicals.

Deel: ' Nettowinst csm stijgt over eerste halfjaar 2001/2002 '
Lees ook