GTI NV

Nettowinst GTI stijgt in eerste helft 2001 met 10%

Bunnik, 12 september 2001


* Nettowinst GTI stijgt met 10%, omzet stijgt met 25%
* Winst per aandeel stijgt met 10% van EUR 1,25 naar EUR 1,37
* Acquisities versterken marktleiderspositie GTI in de industrie
* Aansluiting bij Fabricom Groep creëert topspeler in de Benelux met een voorziene jaaromzet van ongeveer
EUR 2,3 miljard en 20.000 medewerkers

GTI nv (technische dienstverlening) heeft het eerste halfjaar van 2001 afgesloten met een nettowinst van EUR 12,2 miljoen, een stijging van 10% ten opzichte van 2000 (EUR 11 miljoen). Alle in 2000 en 2001 gepleegde acquisities hebben positief bijgedragen aan het resultaat. Als gevolg van deze acquisities zijn de rentebaten lager ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2000. Tevens is sprake van een hogere belastingdruk in België. De winst per aandeel is eveneens gestegen met 10% van EUR 1,25 naar EUR 1,37. Het bedrijfsresultaat is in 2001 met 15,3% gestegen tot EUR 16,5 miljoen (2000: EUR 14,4 miljoen).

De omzet over de verslagperiode (24 weken) kwam uit op EUR 520 miljoen (2000: EUR 416 miljoen). De in 2000 en 2001 gepleegde acquisities hebben voor een bedrag van EUR 90 miljoen bijgedragen aan de omzetstijging. Rekening houdend met de verkoop medio 2000 van twee divisies van GTI ICT Solutions (Networks & Systems en ICT Services) bedroeg de autonome groei van GTI ongeveer 4%. De sterke groei van de omzet, met name door de overname van HCG industrieservice, zorgt voor een tijdelijk drukkend effect op de winstmarge.

De orderportefeuille blijft sterk waarbij de kwaliteit van de projecten goed is. Per 15 juni 2001 bedraagt het nog uit te voeren gedeelte van het totale opdrachtenbestand circa EUR 750 miljoen (ultimo 2000: EUR 725 miljoen).

In miljoenen euro's

1e halfjaar 1e halfjaar Verandering
2001 2000

Omzet
520 416 +25 %
Bedrijfsresultaat
16,5 14,4 +15 %
Bedrijfsresultaat als % omzet 3,17% 3,46% Nettoresultaat 12,2 11,0 +10 %
Nettowinst als % omzet 2,35% 2,65% Winst per aandeel (in euro's) 1,37
1,25 +10 %


Succesvolle invulling groeistrategie
GTI heeft haar groeistrategie in de eerste van 2001 succesvol kunnen voortzetten met de overnames van Broux-Werken (België), HCG industrieservice, Delta Controls en Siersema Procestechnologie. Deze bedrijven hebben in hun regio en markt een vooraanstaande positie en versterken de positie van GTI aanmerkelijk als totaalaanbieder van technische diensten. Bovendien zorgen deze acquisities voor een betere mix van activiteiten in de lichte en zware procesindustrie. Dat vermindert de cycliciteit van de industriële sector van GTI aanzienlijk.

Belangrijke ontwikkeling in de eerste helft van 2001 was de aankondiging op 11 april dat Tractebel voornemens was een vriendschappelijk openbaar bod uit te brengen op alle gewone aandelen van GTI. Dit bod is inmiddels door Tractebel gestand gedaan nadat op 31 augustus ruim 95% van de uitstaande aandelen was aangeboden en de Europese Commissie had laten weten geen bezwaren te hebben tegen de overname van GTI. In de Benelux zullen de activiteiten van GTI worden samengevoegd met die van Fabricom Groep die betrekking hebben op technische installaties, onderhoud en beheer. Hiermee ontstaat een zeer sterke speler op het gebied van technische dienstverlening in de Benelux. De activiteiten van beide ondernemingen vullen elkaar perfect aan, zowel qua markten, technische disciplines als regionale spreiding.

"Nadat we vorig jaar veel aandacht hebben geschonken aan verdere versterking van onze interne organisatie en het verbeteren van onze marktgerichtheid, hebben we in 2001 een grote sprong voorwaarts gemaakt", aldus voorzitter van de hoofddirectie van GTI, Jan Westerhoud. "De diverse acquisities die we in de eerste helft van het jaar hebben gepleegd, dragen alle direct positief bij aan ons resultaat. Belangrijker is dat we onze positie als marktleider in de industrie en utiliteit structureel hebben weten te versterken. Door de aansluiting bij de Fabricom Groep geven we een forse stimulans aan de verdere groei van ons concern in de Benelux en wordt de deur naar andere Europese markten geopend. Voor onze opdrachtgevers en onze medewerkers een sterke verbreding van mogelijkheden die we als GTI kunnen bieden".

Overzicht van de sectoren
In de sector GTI Utiliteit is de omzet in de eerste helft van 2001 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met een jaar eerder. Verwacht wordt dat dit beeld zich ook in de tweede helft van 2001 zal voortzetten. Ondanks de stijgende arbeidskosten is GTI Utiliteit erin geslaagd betere marges te realiseren. Een selectiever beleid op de aanbestedingsmarkt en hogere efficiency op de werkplek liggen hieraan ten grondslag. Naar verwachting zal het jaar 2001 worden afgesloten met een duidelijke stijging van de nettowinst van de sector.

De sector GTI Industrie heeft onder moeilijke marktomstandigheden een bevredigend halfjaar achter de rug. De integratie van HCG industrieservice verloopt succesvol en zal eind 2001 kunnen worden afgerond. De overname van Siersema Procestechnologie in juni 2001 versterkt de positie van GTI in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en lichtchemische industrieën Delta Controls versterkt GTI in de olie- en gasindustrie met haar specialisme op het gebied van montage, service en onderhoud van hoogwaardige afsluiters en regelkleppen. De sector Industrie zal, mede door de acquisities, dit jaar een aanzienlijke omzetgroei en stijging van het nettoresultaat laten zien.

De sector GTI Infratechniek kende in de eerste helft van 2001 een behoorlijke omzetstijging met echter een teleurstellend resultaat als gevolg van een tegenvallend projectresultaat. Over het gehele jaar is de verwachting dat de opgelopen achterstand in winstgevendheid van de sector Infratechniek niet meer kan worden ingehaald.

De ontwikkeling van de sector GTI België is onveranderd positief. Naast het positieve effect voortvloeiende uit de acquisitie van Broux-Werken, hebben de Belgische GTI-bedrijven een goede prestatie geleverd. De belastingdruk op de resultaten is door het reeds volledig aangewend hebben van de compensabele verliezen bij GTI Electromechanical en GTI Infra echter toegenomen.
Naar verwachting zal voor geheel 2001 de omzet verder toenemen en de netto winstmarge op het hoge peil van 2000 blijven.

Vooruitzichten voor geheel 2001
Op basis van de behaalde resultaten over het eerste halfjaar 2001 en de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar, houdt GTI vast aan haar eerder uitgesproken verwachting dat 2001 een winstgroei zal laten zien van circa 10%. De omzet zal daarbij met minimaal 20% stijgen. Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 2000 en in het in juni 2001 gepubliceerde biedingsbericht, zal de overname van HCG een tijdelijk drukkend effect hebben op de winstmarge van GTI.

Geconsolideerde balans
in duizenden euro´s

2001 2000

15 juni 31 dec
Vaste activa
Materiële vaste activa
84.811 81.207
Immateriële vaste activa 3.790 Financiële vaste activa
8.177 3.398

96.778 84.605

Vlottende activa
Voorraden -17.095
-6.141
Vorderingen 292.900 273.791 Effecten
9.716 16.888
Liquide middelen
39.266 79.750

324.787 364.288

421.565 448.893

Eigen vermogen 80.505 79.425
Winst lopend jaar 12.153 Voorzieningen 77.825 78.876
Schulden op lange termijn

1.391 1.718


Vlottende passiva
Kortlopende schulden
249.691 288.874

421.565 448.893

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
in duizenden euro´s
2001 2000

15 juni 16 juni

Omzet
519.518 416.459

Bedrijfslasten
Installatiematerialen en handelsgoederen -177.644
-146.108
Uitbesteed werk en andere externe kosten

-95.878 -71.086
Personeelskosten

-178.069 -145.582
Overige bedrijfskosten

-43.970 -33.773
Afschrijvingen op materiële vaste activa

-7.349 -5.500
Amortisatie goodwill

-121


-503.031 -402.049

Bedrijfsresultaat
16.487 14.410

Financiële baten en lasten

1.255 1.498
Resultaat voor belastingen 17.742 15.908

Belastingen - 5.589 -4.871
Nettoresultaat
12.153 11.037GTI richt zich op technische dienstverlening in de industrie, utiliteit en infrastructuur in Nederland en België. GTI ontwikkelt integrale oplossingen in alle voorkomende disciplines. In 2000 behaalde GTI een omzet van EUR 903 miljoen en een nettoresultaat van EUR 25,4 miljoen. De onderneming heeft bijna 10.000 medewerkers in dienst en beschikt over een netwerk van 90 bedrijven in Nederland en België.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: GTI nv
Peter C.M. Bassa MBA, directeur Concernmarketing en Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik; postbus 210, 3980 CE Bunnik Tel.: 030 656 94 57; fax: 030 656 94 15
E-mail: info@gti-group.com
Internet: www.gti-group.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Nettowinst GTI stijgt in eerste helft 2001 met 10% '
Lees ook