HEINEKEN INTERNATIONAL

NETTOWINST HEINEKEN STIJGT 10,5 %

Nettowinst Heineken stijgt 10,5%

De nettowinst van Heineken N.V. is in het eerste halfjaar van 1999 met 10,5% gestegen. Dit betekent een toename met EUR 20 miljoen van EUR 190 miljoen tot EUR 210 miljoen. Dit heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. vanmorgen bekend gemaakt.

. Verwacht wordt dat de stijging van de nettowinst over geheel 1999 ruim boven de 10% zal liggen.

. De nettowinst per aandeel nam in het eerste halfjaar van 1999 toe van EUR 0,60 tot EUR 0,67.

. De netto-omzet groeide met 9% van EUR 3.103 miljoen tot EUR 3.390 miljoen, hetgeen een toename betekent van EUR 287 miljoen.

. Inclusief nieuwe consolidaties steeg het volume van de bierverkopen in het eerste halfjaar van 1999 ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1998 met 13 tot 30,5 miljoen hectoliter. Inclusief de onder toezicht van Heineken gebrouwen hectoliters bier van minderheidsparticipaties bedroeg in het eerste halfjaar van 1999 het totale verkoopvolume 37,4 miljoen hectoliter.

. De afzet van Heineken bier steeg met 2% tot 9,8 miljoen hectoliter en de verkopen van Amstel namen met 5% toe tot 3,7 miljoen hectoliter.

. Exclusief nieuwe consolidaties nam de netto-omzet toe dankzij de positieve verandering in de samenstelling van de afzet.

In enkele landen werden hogere verkoopvolumes gerealiseerd. In de Verenigde Staten groeide de afzet met 15%. In een aantal Aziatische markten werd een licht herstel in volume zichtbaar. In Frankrijk deed zich daarentegen in het laaggeprijsde segment een daling voor in de afzet. Ook in Afrika was sprake van lagere verkoopvolumes.

Op 17 september a.s. wordt een interimdividend van NLG 0,30 per aandeel van NLG 5,00 betaalbaar gesteld. De ex-dividend datum van het aandeel Heineken is 9 september.

Amsterdam, 8 september 1999

1 euro = NLG 2,20371

Toelichting

Netto-omzet

De netto-omzet nam in de eerste zes maanden van 1999 met EUR 287 miljoen toe tot EUR 3.390 miljoen. Deze groei van 9% was voor 8% te danken aan het in consolidatie nemen van een aantal recent verworven ondernemingen, met name in Polen. Een verbetering in de samenstelling van de afzet en hogere verkoopprijzen hadden een positieve invloed op de omzet van 2%, terwijl veranderingen in wisselkoersen per saldo een negatief effect hadden van 1%.

In volume stegen de bierverkopen in het eerste halfjaar van 1999 met 13 ten opzichte van de overeenkomstige periode in 1998 tot 30,5 miljoen hectoliter. De stijging was grotendeels te danken aan de consolidatie van Zywiec in Polen. Het prijsniveau in Polen ligt onder het gemiddelde prijsniveau van de onderneming.
Exclusief de nieuwe consolidaties liet de afzet een wisselend beeld zien. In enkele markten was er sprake van een toename, zoals de Verenigde Staten, waar de afzet groeide met 15%. In een aantal Aziatische markten werd een licht herstel in volume zichtbaar. In Frankrijk daarentegen deed zich een daling voor in het laaggeprijsde segment. Ook in Afrika was er sprake van lagere verkoopvolumes. Zonder de nieuwe consolidaties nam de netto-omzet toe dankzij de positieve verandering in de samenstelling van de afzet, terwijl het verkoopvolume per saldo vrijwel in lijn bleef met dezelfde periode van vorig jaar.
In de meeste landen van Europa kon het marktaandeel worden gehandhaafd of zelfs verbeterd.
De wereldwijde afzet van Heineken bier steeg met 2% tot 9,8 miljoen hectoliter en de verkopen van Amstel namen met 5% toe tot 3,7 miljoen hectoliter.
Inclusief de onder toezicht van Heineken gebrouwen hectoliters bier van minderheidsparticipaties bedroeg in het eerste halfjaar van 1999 het totale verkoopvolume 37,4 miljoen hectoliter.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

Het bedrijfsresultaat steeg van EUR 307 miljoen tot EUR 353 miljoen, of wel 15%. Een belangrijke positieve invloed hadden de nieuwe consolidaties en de verandering in de samenstelling van de afzet. De wijzigingen in de wisselkoersen hadden per saldo een verwaarloosbaar effect op het bedrijfsresultaat. De marketing- en verkoopkosten stegen als percentage van de netto-omzet van 14,9% naar 15,0%.
Het bedrijfsresultaat als percentage van de netto-omzet bedroeg 10,4% tegen 9,9% in het eerste halfjaar van 1998.

Met EUR 14 miljoen waren de resultaten van niet-geconsolideerde deelnemingen EUR 3 miljoen beter dan in dezelfde periode van vorig jaar, met name als gevolg van een verschil in ontvangsttijdstip van dividenden.

De rentelasten namen toe van EUR 7 miljoen tot EUR 20 miljoen. Deze stijging was het gevolg van de nieuwe consolidaties alsmede van de leningen opgenomen in het kader van de acquisities in het vorige jaar.

De gemiddelde belastingdruk over de eerste helft van 1999 is toegenomen tot 39,6%, tegenover 38,5% in 1998. Deze stijging werd veroorzaakt doordat verliezen in een aantal landen niet fiscaal compensabel waren.

De nettowinst over het eerste halfjaar van 1999 is in vergelijking met dezelfde periode van 1998 gestegen met 10,5%. Dit betekent een stijging met EUR 20 miljoen van EUR 190 miljoen tot EUR 210 miljoen. Per aandeel is dit respectievelijk EUR 0,60 en EUR 0,67.

Balans

In de eerste zes maanden van 1999 werd netto EUR 259 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa en EUR 39 miljoen in financiële vaste activa en geconsolideerde deelnemingen.
Het eigen vermogen nam toe met EUR 140 miljoen tot EUR 2.439 miljoen. De nettowinst na aftrek van het interimdividend droeg daar EUR 167 miljoen aan bij. Hiertegenover stond een afboeking aan goodwill van EUR 30 miljoen. Herwaardering en valutawijzigingen hadden per saldo een positief effect van EUR 3 miljoen. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg EUR 7,78 per 30 juni 1999 tegen EUR 7,33 per 31 december 1998.

De kaspositie nam licht af ten opzichte van 31 december 1998 tengevolge van acquisities.

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg in het eerste halfjaar EUR 237 miljoen tegenover EUR 113 miljoen vorig jaar. De stijging is voornamelijk het gevolg van een hoger bedrijfsresultaat en een lager werkkapitaal.

Verwachting voor geheel 1999

De onderneming verwacht dat de stijging van de nettowinst over geheel 1999 ruim boven de 10 zal liggen. De verbetering van de verkoopmix en van de verkoopprijzen zal zich ook in het tweede halfjaar voortzetten. Verwacht wordt dat de afzet zich gunstiger zal ontwikkelen dan in de eerste helft van het jaar.

Dividend

Op 17 september a.s. zal een interimdividend van NLG 0,30 per aandeel van NLG 5,00 betaalbaar worden gesteld.
De ex-dividend datum van het aandeel Heineken is 9 september.

Amsterdam, 8 september 1999
De Raad van Bestuur

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari - 30 juni 1999. in miljoenen guldens

1999 1998


--------------- ---------------

Netto-omzet 7.471 6.837 Grondstoffen, materialen
en diensten 4.090 3.760 Accijnzen 1.021 922 Personeelskoste 1.188 1.117 Afschrijvingen en
waardeveranderingen 394 363
------- -------

Som der bedrijfslasten 6.693 6.162
------- -------

Bedrijfsresultaat 778 675 Resultaat van niet-
geconsolideerde deelnemingen 31 25 Rente - 43 - 15
------- -------

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
voor belastingen 766 685 Belastingen - 291 - 254
------- -------

Groepswinst uit gewone
bedrijfsuitoefening
na belastingen 475 431 Aandeel van derden - 12 - 13
------- -------

Nettowinst 463 418 ======= =======

Verdeling van de netto omzet in miljoen guldens

Opbrengst verkopen halfjaar'99 halfjaar '98 jaar '98

Europa 5.381 4.682 9.574 Westelijk Halfrond 948 800 1.839 Afrika 368 446 735 Azië Pacific 659 757 1.380
----------- ------------ ---------


7.356 6.685 13.528

Opbrengst dienstverlening 115 152 294
----------- ------------ ---------


7.471 6.837 13.822

=========== ============ =========

. Op vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde balans per 30 juni 1999. (na interim-dividend)
in miljoenen guldens

30 juni 30 Juni 31 Dec. 1999 1998 1998

Activa ------- ------ ------

Vaste activa
Materiële vaste activa 6.492 5.825 5.824 Financiële vaste activa 950 1.110 1.080
------- ------ -----


7.442 6.935 6.904

Vlottende activa
Voorraden 1.232 1.254 996 Vorderingen 2.655 2.491 1.708 Effecten 57 97 107 Liquide middelen 1.871 1.325 1.982
------- ----- ------


5.815 5.167 4.793


------- ------ ------

13.257 12.102 11.697

======= ====== ======

Passiva
Groepsvermogen
Eigen vermogen 5.375 5.088 5.066 Aandeel van derden 535 443 564
------- ------ ------


5.910 5.531 5.630

Egalisatierekening
investeringsfaciliteiten 75 92 83 Voorzieningen 1.668 1.612 1.615

Schulden
Langlopende schulden 1.227 987 1.151 Kortlopende schulden 4.377 3.880 3.218


------- ------ ------


5.604 4.867 4.369


------- ------ ------

13.257 12.102 11.697

======= ====== ======

. Op vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari - 30 juni 1999. in miljoenen euro's

1999 1998


--------------- ---------------

Netto-omzet 3.390 3.103 Grondstoffen, materialen
en diensten 1.856 1.706 Accijnzen 463 418 Personeelskoste 539 507 Afschrijvingen en
waardeveranderingen 179 165
------- -------

Som der bedrijfslasten 3.037 2.796
------- -------

Bedrijfsresultaat 353 307 Resultaat van niet-
geconsolideerde deelnemingen 14 11 Rente - 20 - 7
------- -------

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
voor belastingen 347 311 Belastingen - 132 - 115
------- -------

Groepswinst uit gewone
bedrijfsuitoefening
na belastingen 215 196 Aandeel van derden - 5 - 6
------- -------

Nettowinst 210 190 ======= =======

Verdeling van de netto omzet in miljoen euro's

Opbrengst verkopen halfjaar'99 halfjaar '98 jaar '98

Europa 2.442 2.125 4.345 Westelijk Halfrond 430 363 834 Afrika 167 202 333 Azië Pacific 299 344 626
----------- ------------ ---------


3.338 3.034 6.138

Opbrengst dienstverlening 52 69 134
----------- ------------ ---------


3.390 3.103 6.272

=========== ============ =========

. Op vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde balans per 30 juni 1999. (na interim-dividend)
in miljoenen euro's

30 juni 30 Juni 31 Dec. 1999 1998 1998

Activa ------- ------ ------

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.946 2.643 2.643 Financiële vaste activa 431 504 490
------- ------ -----


3.377 3.147 3.133

Vlottende activa
Voorraden 559 569 452 Vorderingen 1.205 1.131 775 Effecten 26 44 49 Liquide middelen 849 601 899
------- ----- ------


2.639 2.345 2.175


------- ------ ------


6.016 5.492 5.308

======= ====== ======

Passiva
Groepsvermogen
Eigen vermogen 2.439 2.309 2.299 Aandeel van derden 243 201 256
------- ------ ------


2.682 2.510 2.555

Egalisatierekening
investeringsfaciliteiten 34 42 38 Voorzieningen 757 731 733

Schulden
Langlopende schulden 557 448 522 Kortlopende schulden 1.986 1.761 1.460


------- ------ ------


2.543 2.209 1.982


------- ------ ------


6.016 5.492 5.308

======= ====== ======

. Op vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast

08 sep 99 07:57

Deel: ' Nettowinst Heineken stijgt 10,5% '
Lees ook