HEINEKEN

Nettowinst Heineken stijgt met 29 procent

De nettowinst van Heineken N.V. is in 1998 met 29 gestegen tot NLG 981 miljoen (EUR 445 miljoen). De nettowinst per aandeel van NLG 5,00 nominaal, steeg van NLG 2,43 (EUR 1,10) in 1997 tot NLG 3,13 (EUR 1,42) in 1998. Dit heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. vandaag bekend gemaakt.

Het bedrijfsresultaat nam toe met 21 tot NLG 1.453 miljoen (EUR 659 miljoen). Deze stijging werd vooral gerealiseerd door een hoger volume, nieuwe consolidaties, een betere verkoopmix en een hogere gerealiseerde transactiekoers van de dollar.
Daartegenover stonden hogere marketinguitgaven. De netto-omzet steeg met 2 tot NLG 13.823 miljoen (EUR 6.272 miljoen).

De groei van de wereldbiermarkt in 1998 bedroeg 1,5. Het totaal aantal onder toezicht van Heineken gebrouwen hectoliters bier nam met 7 toe tot 79 miljoen, waarmee Heineken opnieuw haar positie als tweede brouwer in de wereld heeft verstevigd. Exclusief nieuwe consolidaties nam de bierafzet van de Heineken onderneming toe met 2,4. De afzet van Heineken bier steeg met 4 tot 19,4 miljoen hectoliter, waarbij flinke volumestijgingen werden gerealiseerd in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Spanje, Argentinië en Thailand. Dit leidde tot een duidelijke verbetering in de verkoopmix. De verkopen van Amstel bier groeiden met 5 tot 7,6 miljoen hectoliter. De afzet van Amstel steeg onder meer in West-Europa en Noord-Amerika.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april a.s. wordt voorgesteld een dividend uit te keren van NLG 0,70 per aandeel van NLG 5,00. Rekeninghoudend met de aandelensplitsing in
1998, betekent dit een ongewijzigd dividend per aandeel. Het dividend wordt uitgekeerd over het in 1998 door herkapitalisatie met 25 vergrote aandelenkapitaal.

Ten aanzien van de winstontwikkeling op lange termijn blijft Heineken onverminderd positief. Een concrete uitspraak over de winstgroei over 1999 is niet mogelijk door de onzekere situatie in bepaalde delen van de wereld, de ontwikkeling van de wisselkoersen, het weer alsmede mogelijke accijnswijzigingen en andere overheidsmaatregelen. Heineken verwacht echter dat de nettowinst over 1999 opnieuw een stijging te zien zal geven, hoewel deze stijging niet zo sterk zal zijn dan die over het jaar 1998.

Amsterdam, 3 maart 1999

================================

Jaarbericht 1998 Heineken N.V.

Gang van zaken

De nettowinst van Heineken over het boekjaar 1998 bedroeg NLG 981 miljoen (EUR 445 miljoen). Dit betekent een stijging met 29 ten opzichte van 1997. De winst per aandeel van NLG 5,00 nominaal steeg van NLG 2,43 (EUR 1,10) tot NLG 3,13 (EUR 1,42).

De netto-omzet nam met 2 toe tot NLG 13.823 miljoen (EUR 6.272 miljoen). Deze toename is te danken aan de combinatie van een aantal factoren.

Een betere verkoopmix en een lichte verbetering van de verkoopprijzen zorgden voor een verhoging van de netto-omzet met 2. Het Heineken merk speelde een belangrijke rol bij de mixverbetering. De afzet van Heineken bier steeg met 4 tot 19,4 miljoen hectoliter. Flinke volumestijgingen werden gerealiseerd in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Spanje, Argentinië en Thailand. De verkopen van Amstel bier groeiden met 5 tot 7,6 miljoen hectoliter. Amstel steeg onder meer in West-Europa en Noord-Amerika.

Fluctuaties in wisselkoersen hadden een nadelige invloed van 3 op de netto-omzet. Hierbij leidden de daling van de Griekse drachme en een aantal valuta's in het Verre Oosten en Afrika tot een afname van de netto-omzet in guldens, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door de hogere gerealiseerde dollarkoers.

Nieuw in de consolidatie betrokken bedrijven leidden per saldo tot een netto-omzetstijging van 1. De belangrijkste nieuwe consolidaties betroffen Zywiec in Polen, Ariana in Bulgarije, Corgon (Karsay) in Slowakije en ABC in Ghana. Daarnaast werd een aantal nieuwe drankengroothandels geconsolideerd. Hiertegenover stond de deconsolidatie van de wijnactiviteiten van Groupe St. Arnould in Frankrijk die in 1997 werden verkocht.

Tenslotte leidde een hogere bierafzet tot een netto-omzetgroei van 2.

Exclusief nieuwe consolidaties namen de totale bierverkopen toe met 2,4. Na een sterke stijging in de eerste helft van 1998, trad in de tweede helft de voorspelde vertraging van de afzetgroei op. Dit werd vooral veroorzaakt door het matige weer in Noordwest Europa en de economische situatie in het Verre Oosten.

De wereldbiermarkt toonde in 1998 een toename van 1,5 tot 1.298 miljoen hectoliter. De verkopen van onder toezicht van Heineken gebrouwen bier stegen met 7 tot 79 miljoen hectoliter. Wereldwijd vertonen internationale premiumbieren een voortgaande groei. In Europa neemt ook de interesse van de consument in speciaalbieren eveneens geleidelijk toe. Ook lager geprijsde bieren vertonen in dit werelddeel een afzettoename die ten koste van de standaardbieren gaat. Tezamen met een verschuiving van de bierconsumptie van de horeca naar thuisverbruik, verhevigen de genoemde ontwikkelingen de concurrentie en versnellen zij de concentratie in de bierindustrie. Heineken heeft, als internationale brouwerijgroep met sterke merken en ruime financiële middelen, een goede uitgangspositie om in te spelen op deze ontwikkelingen.

De afzetontwikkeling van Heineken in Europa werd beïnvloed door de gevarieerde weersomstandigheden. In Noordwest Europa daalden de biermarkten en de afzet van Heineken daalde in lijn met de markt. Midden- en Zuid-Europa daarentegen profiteerden van goed en droog zomerweer en hier was sprake van afzetstijgingen. De brouwerijen in Frankrijk, Italië, Griekenland en Zwitserland hadden zowel wat betreft de verkopen als het resultaat een uitstekend jaar. De voorspoedig verlopen integratie van de verworven brouwerijen in Frankrijk en Italië versterkte dit nog. Deze integratie is nu nagenoeg afgerond. In Polen, Ierland, Slowakije en Bulgarije werden een hoger verkoopvolume en marktaandeel bereikt.

De afzet in de Verenigde Staten steeg in een vrijwel stabiele biermarkt met 7,5, tegen 5 in 1997. De wereldwijde export van Heineken steeg met 4 tot 8 miljoen hectoliter. In de laatste maanden van 1998 trad een daling op van de export naar de regio Azië Pacific door de ongunstige economische situatie. De verkopen van onze brouwerijen in deze regio ontwikkelden zich per saldo positief met een hogere afzet in Thailand, Vietnam en China, die de afzetdaling in Singapore, Papua Nieuw-Guinea en Indonesië overtrof. De verkopen in Indonesië lagen 20 onder die van 1997, maar in de loop van het boekjaar werd een geleidelijk herstel zichtbaar. De daling van het resultaat van Azië Pacific was beperkt van omvang. De verkopen en het resultaat in Afrika namen toe.

Bedrijfsresultaat en nettowinst

Het bedrijfsresultaat steeg met 21 tot NLG 1.453 miljoen. Het bedrijfsresultaat in een percentage van de netto-omzet nam toe van 8,9 tot 10,5.
Een hoger volume, de betere verkoopmix, kostenbeheersing, een hogere gerealiseerde transactiekoers voor de dollar en nieuwe consolidaties droegen aan de stijging bij.

Kostenbesparingen werden in het bijzonder gerealiseerd met de integraties in Frankrijk en Italië.
Heineken is van mening dat sterke biermerken van cruciaal belang zijn voor de toekomstige groei van de onderneming. Daarom investeren wij veel in de kracht van onze internationale en lokale merken. Dit uit zich in de stijging van de marketing- en verkoopkosten van NLG 1.642 miljoen tot NLG 1.741 miljoen. Als een percentage van de netto-omzet betekent dit een toename van 12,2 tot 12,6.

De afschrijvingen namen toe tot NLG 822 miljoen. Hierbij spelen extra afschrijvingen in verband met de vervanging van verpakkingsmateriaal voor meermalig gebruik in Europa alsmede een verlaging van de boekwaarde van productie-activa in diverse landen en van onroerend goed in Zwitserland een rol. In verband met de daling van de rente werd de factor voor het contant maken van de pensioen- en andere personeelsvoorzieningen verlaagd van 5 naar 4. Samen met toevoegingen aan de voorzieningen voor de euro en het jaar 2000 leidden deze posten er toe dat het niveau van de totale toevoeging aan de voorzieningen via het resultaat hoger was dan in het voorgaande jaar.

Het positieve effect van de hogere gerealiseerde dollarkoers werd gedempt door de devaluatie van de Griekse drachme, de daling van de Indonesische roepia, de Singapore dollar en van enkele valuta's in Afrika.

Het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen lag aanzienlijk boven het niveau van 1997. Dit was het gevolg van de boekwinst op de verkoop van een minderheidsdeelneming in een motelketen en een omvangrijke dividendontvangst over meerdere jaren van een deelneming.

De rentekosten lagen op nagenoeg hetzelfde niveau als dat van 1997. De hogere opbrengst door toegenomen belegde middelen werd tenietgedaan door de financieringskosten verbandhoudend met acquisities.

De gemiddelde belastingdruk daalde van 38,8 naar 36,3. Dit is voornamelijk het gevolg van het gebruik van compensabele verliezen in Italië, dankzij de goede gang van zaken en van lagere belastingtarieven in Afrika.

Het aandeel van derden in het resultaat nam toe door de volledige consolidatie van Zywiec, Polen met een 25-minderheidsbelang.

Uiteindelijk steeg de nettowinst van Heineken met 29 van NLG 761 miljoen (EUR 346 miljoen) naar NLG 981 miljoen (EUR 445 miljoen).

Dividendvoorstel

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april zal worden voorgesteld een dividend van NLG 0,70 in contanten per aandeel van NLG 5,00 uit te keren. Rekeninghoudend met de aandelensplitsing in 1998 betekent dit een ongewijzigd dividend per aandeel. Het dividend wordt uitgekeerd over het in 1998 door herkapitalisatie met 25 vergrote aandelenkapitaal. Op 22 september
1998 werd reeds een interimdividend van NLG 0,30 betaalbaar gesteld, zodat een slotdividend van NLG 0,40 resteert. Het aandeel Heineken N.V. zal vanaf 26 april ex-dividend worden genoteerd. Als gevolg van wijzigingen van de voorschriften van de Amsterdam Exchanges N.V., is dit een beursdag later dan voorheen gebruikelijk was.

Balans

Het eigen vermogen nam af van NLG 5.103 miljoen tot NLG 5.066 miljoen. De nettowinst zorgde voor een toename met NLG 981 miljoen. Hiertegenover stonden uitgekeerde dividenden (NLG 254 miljoen), goodwill (NLG 612 miljoen) en negatieve herwaarderingen door lagere wisselkoersen (NLG 151 miljoen). Het eigen vermogen per aandeel bedroeg NLG 16,15.
De netto-investeringen in materiële vaste activa bedroegen NLG 823 miljoen. Belangrijke investeringsprojecten werden uitgevoerd in Nederland, Frankrijk en Griekenland. Voor 1999 wordt een investeringsniveau van NLG 850 miljoen verwacht. De netto-investeringen in financiële vaste activa bedroegen NLG 780 miljoen, waarvan NLG 760 miljoen in deelnemingen. De belangrijkste investeringen in deelnemingen betroffen de verhoging van de participatie in Zywiec tot 75 en een deelneming van 30 in Brewpole, beide in Polen.

De voorzieningen namen ondanks de eerder genoemde toevoegingen af door betalingen en door het grotendeels extern onderbrengen van de pensioenverplichtingen in Spanje.
Ter financiering van de investeringen in Nederland werd een lening van NLG 250 miljoen opgenomen. Dit is de belangrijkste reden van de toename van de langlopende schulden.
De operationele kasstroom nam toe van NLG 1.659 miljoen naar NLG
1.944 miljoen. Naast het hogere resultaat was de toename te danken aan hogere afschrijvingen en een verlaging van het werkkapitaal. De operationele kasstroom per aandeel steeg van NLG 5,29 naar NLG 6,20.

Vooruitzichten

Heineken verwacht dat de groei van de wereldbiermarkt tijdelijk zal vertragen. Premiumbieren zullen echter blijven groeien, evenals speciaalbieren. Het Heineken merk en onze andere premiummerken zullen van deze groei profiteren en daarmee de gemiddelde marge van de onderneming verbeteren. Ook het uitbouwen van bestaande marktposities, kostenbeheersing en acquisities zullen bijdragen tot een verdere stijging van de winst. De brouwerijgroep die ontstaan is met de samenvoeging van Zywiec en Brewpole in Polen zal pas op termijn bijdragen aan de verdere groei van de nettowinst.

Ten aanzien van de winstontwikkeling op lange termijn blijft Heineken onverminderd positief. Een concrete uitspraak over de winstgroei over 1999 is niet mogelijk door de onzekere situatie in bepaalde delen van de wereld, de ontwikkeling van de wisselkoersen, het weer alsmede mogelijke accijnswijzigingen en andere overheidsmaatregelen. Heineken verwacht echter dat de nettowinst over 1999 opnieuw een stijging te zien zal geven, hoewel deze stijging niet zo sterk zal zijn dan die over het jaar 1998.

Het jaarverslag 1998 van Heineken N.V. is vanaf 1 april 1999 beschikbaar.

=================================

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde balans na voorgestelde winstverdeling in miljoenen guldens

31-Dec 31-Dec
1998 1997

Activa --------- --------

Vaste activa
Materiële vaste activa 5.824 5.654 Financiële vaste activa 1.080 945
---------- --------

6.904 6.599

Vlottende activa
Voorraden 996 1.026 Vorderingen 1.708 1.761 Liquide middelen 2.089 1.871
---------- --------

4.793 4.658


---------- --------


11.697 11.257

Passiva

Groepsvermogen
Eigen vermogen 5.066 5.103 Aandeel van derden 564 401
---------- --------

5.630 5.504

Egalisatierekening
Investeringsfaciliteiten 83 100

Voorzieningen 1.615 1.694

Schulden
Langlopende schulden 1.151 909 Kortlopende schulden 3.218 3.050
---------- --------

4.369 3.959


---------- --------


11.697 11.257

========== ========

======================================

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerde resultatenrekening in miljoenen guldens


1998 1997


-------- --------

Netto-omzet 13.823 13.512

Grondstoffen, materialen
en diensten 7.447 7.442 Accijnzen 1.806 1.849 Personeelskosten 2.295 2.274 Afschrijvingen en
waardeveranderingen 822 744
------- --------

Som der bedrijfslasten 12.370 12.309
-------- --------

Bedrijfsresultaat 1.453 1.203 Resultaat van niet-geconsolideerde
Deelnemingen 97 63 Rente - 25 - 27
-------- --------

Resultaat
voor belastingen 1.525 1.239 Belastingen - 518 - 457
---------- ----------

Groepswinst na belastingen 1.007 782 Aandeel van derden - 26 - 21
---------- ----------

Nettowinst 981 761 ========= =========

Netto omzet uitgesplitst

in miljoenen guldens


1998 1997

Opbrengst verkopen
Europa 9.574 9.167 Westelijk halfrond 1.839 1.527 Afrika 735 955 Azie / Pacific 1.380 1.584
----- -----


13.528 13.233

Opbrengst diensten 295 279
------ ------


13.823 13.512

====== ======

=======================================

HEINEKEN N.V.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht in miljoenen guldens


1998 1997


----------


---------

Kasstroom uit operationele
activiteiten:
Bedrijfsresultaat 1.453 1.203 Resultaat van niet-geconsolideerde
deelnemingen 96 63 Afschrijvingen en waardeveranderingen 822 744 Mutaties in voorzieningen -48 79 Werkkapitaal 105 20
-------- --------

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.428 2.109

Betaalde en ontvangen rente - 25 - 27 Betaalde belastingen over de winst - 460 - 423
-------- --------

Kasstroom uit operationele
Activiteiten 1.943 1.659

Betaalde dividenden - 217 - 207 Contant dividend bij
herkapitalisatie - 35

-------- --------

Kasstroom uit operationele
Activiteiten na betaalde dividenden 1.691 1.452

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Materiële vaste activa - 823 - 817 Geconsolideerde deelnemingen - 307 - 72 Niet-geconsolideerde deelnemingen - 453 - 69 Overige financiële vaste activa - 20 - 10
---------- --------


- 1.603 - 968

Kasstroom uit financierings-
Activiteiten:
Opgenomen langlopende schulden 295 332 Aflossing langlopende schulden - 120 - 272 Ontvangen investeringsfaciliteiten 1 19
-------- ----------


176 79


-------- ----------

Netto kasstroom 264 563 ======== ==========

Overige mutaties in de geldmiddelen:
Wijziging in de consolidatie 9 - 47 Koerswijzigingen - 61 - 6
-------- ----------

Mutatie saldo geldmiddelen 212 510 ======== ==========

Het saldo geldmiddelen bestaat uit

- Liquide middelen 1.982 1.759
- Effecten 107 112
- Schulden aan kredietinstellingen - 390 - 384
-------- ----------

Stand per 31 december 1.699 1.487 ======== ==========


03 mrt 99 09:16

Deel: ' Nettowinst Heineken stijgt met 29 procent '
Lees ook