SNS Reaal Groep

Nettowinst SNS Reaal Groep groeit 3,4%

5 september 2001

Nettowinst stijgt met 3,4% tot 90 miljoen (1e halfjaar 2000: 87 miljoen)
In de eerste zes maanden van 2001 is de nettowinst van SNS Reaal Groep met 3,4% toegenomen tot 90 miljoen. Gezien de sterk veranderde marktomstandigheden, teruglopende economische groei en ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en effectenbeurs, stemt dit resultaat tot tevredenheid.

Het balanstotaal is ten opzichte van ultimo 2000 gestegen met 8,0% tot 44,1 miljard (1e halfjaar 2000: 40,9 miljard) De hypotheekportefeuille van SNS bank liet een verdere groei zien, ondanks de sterk verminderde groei op de hypotheekmarkt. Vooral als gevolg van deze portefeuillegroei nam het balanstotaal van SNS Reaal Groep toe.

Het rendement op het eigen vermogen bedraagt 11,3% (1e halfjaar 2000: 11,6%)
Het rendement op het eigen vermogen van SNS Reaal Groep nam, in vergelijking met de eerste helft van 2000, met 0,3 procentpunt af tot 11,3%. De financiële langetermijndoelstelling is 12,5%.

SNS Reaal groep breidt de dienstverlening via internet uit Internetsp@ren is de afgelopen periode een succes gebleken. Inmiddels kunnen particuliere beleggers via internet met SNS Effectenlijn in buitenlandse aandelen handelen. Op korte termijn wordt het mogelijk om (eenvoudige) verzekeringen en hypotheken via internet af te sluiten.

Winstontwikkeling SNS Reaal Groep
De nettowinst van SNS Reaal Groep is in de eerste zes maanden van 2001 met 3,4% toegenomen tot EUR 90 miljoen. Dit resultaat stemt tot tevredenheid gezien de sterk veranderde marktomstandigheden, de teruglopende economische groei en de tegenvallende ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de effectenbeurs. Het balanstotaal van SNS Reaal Groep nam, ten opzichte van ultimo 2000, toe met 8,0% tot EUR 44,1 miljard. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 11,3%, ten opzichte van 11,6% in de eerste helft van 2000. SNS Reaal Groep handhaaft haar financiële langetermijndoelstelling om een rendement op eigen vermogen van 12,5% te realiseren.

Bij het verzekeringsbedrijf heeft het Belastingstelsel 2001 geleid tot een krimpende markt met een toegenomen belangstelling voor koopsommen terwijl de vraag naar periodieke levensverzekeringen afnam. De winststijging bij het verzekeringsbedrijf was vooral het gevolg van lagere acquisitiekosten en technische lasten. De beleggingsopbrengsten droegen eveneens bij aan deze winstgroei.
Bij het bankbedrijf was sprake van een lichte winstdaling ten opzichte van de eerste helft 2000. Hieraan lagen met name marktontwikkelingen ten grondslag, zoals een sterk gedaalde omzet op de effectenbeurs, waardoor de provisie-opbrengsten afnamen. De omvang van de hypotheekportefeuille nam verder toe ondanks de sterk verminderde groei op de hypotheekmarkt.
Bij SNS Reaal Invest nam de nettowinst licht af door het treffen van aanvullende kredietvoorzieningen.

Strategie voortgezet
De onlangs herijkte strategie van SNS Reaal Groep, die zich richt op een zelfstandige voortzetting, wordt verder geïmplementeerd. De beide hoofdmerken van SNS Reaal Groep SNS bank en Hooge Huys zullen zich in toenemende mate concentreren op hun kerncompetenties. Voor SNS bank betreft het producten op het gebied van hypotheken en vermogensvorming voor particulieren. Daarnaast concentreert SNS bank zich ook op producten voor de klein- en middenzakelijke markt. Hooge Huys richt zich met name op de particuliere markt met producten op het terrein van pensioenen en vermogensvorming. Synergiemogelijkheden binnen SNS Reaal Groep maken het mogelijk om binnenkort 'gepakketteerde' producten aan te bieden. Dit zijn productcombinaties die zijn samengesteld uit bank-, beleggings- en verzekeringselementen.

Versterking van de distributiekracht en het uitbouwen van de distributiecapaciteit blijven centrale aandachtspunten voor de komende periode. Deze aanpak moet resulteren in een verdere versteviging van de leidende positie van SNS bank op het gebied van financiële internetdienstverlening. De concurrerende spaarvorm 'Internetsp@ren' is in de eerste helft van 2001 een succesformule gebleken. Ook is aan internetbeleggen de mogelijkheid toegevoegd om buitenlandse effecten te kopen en verkopen. Daarnaast wordt de uitbreiding van het werkgebied van SNS bank in de randstad voortgezet. Hooge Huys concentreert zich op de verdere intensivering van de dienstverlening aan onafhankelijke tussenpersonen met een gezonde groeipotentie en op het nemen van minderheidsdeelnemingen in intermediairs.
Het gebruik van de centrale servicecentra, die in toenemende mate werken met uniforme systemen, digitale archivering en elektronische verwerking van mutaties, bevordert de efficiency en effectiviteit van SNS Reaal Groep.

Vooruitzichten 2001
De geconsolideerde cijfers over het eerste halfjaar van 2001 van SNS Reaal Groep tonen, inclusief de verkoop van een tweetal deelnemingen, een gematigde groei van het resultaat en het vermogen. Op basis van de verwachte marktontwikkelingen - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - is het vooruitzicht voor geheel 2001 dat de nettowinst gematigd zal stijgen.

Voor nadere informatie:

SNS Reaal Groep
Concern Communicatie
Christine Mellaart
073 683 30 83
christine.mellaart@snsreaal.nl

Deel: ' Nettowinst SNS Reaal Groep groeit 3,4% '
Lees ook