tnt post groep

nettowinst tpg stijgt in het eerste halfjaar 1999 met 10,7%

raad van bestuur tpg bevestigt winstverwachting

31 augustus 1999

tnt post groep n.v. (tpg) heeft in het eerste
halfjaar 1999 een groei van de nettowinst
gerealiseerd van 10,7% ten opzichte van dezelfde
periode in 1998. dit is in lijn met de verwachtingen (10%-15%) zoals tpg deze op 22 maart 1999, tijdens de publicatie van de jaarcijfers, heeft aangegeven.

de omzet is met nlg 695 miljoen gestegen. dit komt neer op een groei van 8,7% ten opzichte van dezelfde periode in 1998. het bedrijfsresultaat van tpg is in het eerste halfjaar van 1999 gestegen met nlg 39
miljoen (5,7%).

 

in miljoenen guldens 1ste helft 1ste helft verschil '99 '98

omzet 8.645 7.950 8,7%

bedrijfsresultaat 724 685 5,7%

nettowinst 404 365 10,7%

winst per aandeel 0,85 0,77 10,4% (in guldens)

interimdividend 0,30 *) 0,30 - (in guldens)


*)de keuzeperiode begint op 2 september 1999. het dividend wordt op 27 september 1999 betaalbaar
gesteld.

vooruitzichten

uitgaande van constante wisselkoersen verwacht de raad van bestuur dat over de resterende periode van 1999, de groei van het bedrijfsresultaat en de omzet het groeipercentage dat in de eerste helft van 1999 is gerealiseerd, zal overtreffen. de groei van de nettowinst over heel 1999 zal, naar verwachting,
tenminste in lijn zijn met de winstgroei in de
eerste helft van het jaar.

een uitdagend eerste halfjaar

"De resultaten over het eerste halfjaar van onze
postactiviteiten zijn solide hoewel er operationele kwaliteitsproblemen waren", aldus Ad Scheepbouwer, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van TPG. "In de eerste vijf maanden heeft de verminderde
economische groei in de belangrijke landen in
Europa, geleid tot een lager operationeel resultaat van onze Express activiteiten. Er is echter een
stevige basis gelegd voor een verdere expansie van onze activiteiten. Samen met onze nieuwe leden van de Raad van Bestuur richten wij ons intensief op de service- en margeverbetering van de Express
activiteiten. Wij richten ons nu op de belangrijkste issues en dit heeft in de laatste maanden reeds
vruchten afgeworpen. Wij verwachten dat deze
positieve trend zich voort zal zetten in de tweede helft van het jaar. De resultaten van onze Express activiteiten buiten Europa ontwikkelen zich naar
tevredenheid. De sterke autonome groei van onze
divisie Logistiek overtreft onze verwachting."

DIVISIE POST

De omzet van Post is in de eerste helft van 1999 met 4,1% gestegen tot NLG 3.918 miljoen. Om knelpunten in het sorteerproces op te lossen zijn extra
investeringen gedaan en kosten gemaakt. Het
operationeel resultaat van Post is hierdoor met 2,1% gestegen tot NLG 823 miljoen.

Binnenlandse Post

De omzet bij binnenlandse post is met 6,6% gestegen tot NLG 1.835 miljoen. Deze stijging is met name te danken aan de volumegroei in Port Betaald Gemengd en pakjes. Sinds eind 1998 draagt bovendien de overname van Rinaldi bij tot de stijging van de
bedrijfsopbrengsten.

Direct Mail

De omzet bij Direct Mail Services is met 7,7%
gestegen tot NLG 1.147 miljoen.

Deze groei is met name afkomstig van Tesselaar
Marketing Services en het Duitse postbedrijf GMA die beiden eind 1998 zijn overgenomen. Het grotere
volume aan mailings (in het bijzonder in België) en de versterking van de activiteiten van Print & Mail en Mailprofs droegen ook bij aan de groei van de
omzet.

Internationale Post

Internationale Post vertoont een groei van 1,2% (NLG 698 miljoen). Dit is te danken aan de hogere volumes van de internationale postzendingen en aan nieuwe internationale klanten. De groei werd gedeeltelijk teniet gedaan door een daling van de omzet in Noord- en Zuid-Amerika.

Postkantoren en Overige

De omzet van Postkantoren en Overige vertoont een daling die met name wordt veroorzaakt door de
verkoop van Catering Services activiteiten eind
1998.

Briefpost 2000

Gedurende de eerste helft van 1999 is de uitvoering van het in 1992 gestarte automatiseringsproject
Briefpost 2000 voortgezet. Uiteindelijk doel is een stijging van het percentage automatisch gesorteerde post tot meer dan 90% van de totale volume. Het
omvat de vervanging van 12 expeditieknooppunten door 6 nieuwe volledig geautomatiseerde sorteercentra. In het eerste halfjaar van 1999 waren er bij de
afronding van dit project enkele knelpunten, die
gevolgen hebben gehad voor de kwaliteit.

De kwaliteitscijfers bleven achter op de
verwachtingen door een combinatie van factoren,
zoals:


* vertragingen in de postbezorging in het eerste kwartaal in verband met de verplaatsing van het expeditieknooppunt aan de Oosterdokskade naar het nieuwe sorteercentrum in Amsterdam
Sloterdijk

* de opleiding en de gewenning van personeel in de nieuwe sorteercentra nam meer tijd in beslag dan verwacht en de afstelling van de machines duurde langer

* de stijging van het volume van de poststromen in de laatste jaren die hoger dan verwacht was, veroorzaakte capaciteitsproblemen

* veranderingen in de samenstelling en verpakking van post; te weten het toenemend gebruik van plastic verpakking en bijlagen, stelden andere specifieke eisen aan de machines

De Raad van Bestuur heeft in dit kader een aantal maatregelen getroffen, die de kwaliteitcijfers in het tweede half jaar zullen verbeteren, zoals:


* uitbreiding van de sorteercentra en bestelling van extra sorteerapparatuur (21 machines)

* uitbreiding van de sorteertijden. Na overleg met klanten begint de verwerking van
partijenpost nu in de middag

* extra scholing voor het personeel en
aanvullende controles in kritische onderdelen van het proces

DIVISIE EXPRESS

De omzet van Express is ten opzichte van vorig jaar met 9,0 % gestegen tot NLG 3.486 miljoen. Deze groei is vrijwel geheel te danken aan de hogere omzet en overnames in Europa. De resultaten van de Express activiteiten buiten Europa ontwikkelen zich naar
tevredenheid. In de eerste maanden van het jaar
heeft een aantal issues binnen deze divisie een
lagere omzet in Europa veroorzaakt. Als geheel zijn de operationele bedrijfsresultaten met 23,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar. De sterke gerichtheid op service- en margeverbetering, die het nieuwe
management nu doorvoert, zal in het tweede halfjaar vruchten afwerpen.

Express Europa

De omzet bij Express Europa is in het eerste
halfjaar gestegen met 10,9% tot NLG 2.829 miljoen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De groei van de omzet werd beïnvloed door de overname van Jet Services (NLG 167 miljoen).

De voornaamste achterliggende oorzaken van de lagere omzet in de eerste maanden van het jaar zijn:


* tragere economische ontwikkelingen in de belangrijke Europese landen die hebben geleid tot lager dan verwachte volumes en een lagere dekking van de kosten van het Express netwerk
* hoge volumes omvangrijke vracht met een laag rendement, valuta-effecten en eenmalige kosten

Ten aanzien van de lagere operationele resultaten bij Express worden de volgende maatregelen genomen:


* optimalisering van betrouwbare stipte
serviceverlening aan de klanten en verbetering van de marge

* ontwikkeling van een vereenvoudigde service- en tariefstructuur gericht op de deur-tot-deur
distributie van internationale express-pakjes met een hoog rendement

* afstoting van niet-winstgevend verkeer in het Europese Air Express netwerk

* wijzigingen in het senior management

* actieplannen die de kostenefficiency en marge verbeteren. Vanaf maart zijn deze plannen
geïmplementeerd

Deze maatregelen hebben in de laatste maanden reeds vruchten afgeworpen

Recente resultaten geven aan dat de markt en de
economie lijken aan te trekken. Het volume van de Express activiteiten vertoont een stijging ten
opzichte van de eerdere maanden en dit heeft geleid tot een verhoging van de bezettingsgraad van de
internationale en binnenlandse express netwerken.

Express Internationaal

De omzet van Express Internationaal is in het eerste halfjaar met 1,4% gestegen tot NLG 657 miljoen en het bedrijfsresultaat vertoont een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van het vorige jaar.

Australië heeft in vergelijking tot vorig jaar een lage groei van de omzet behaald. Een scherpere
concurrentie op de Australische binnenlandse express markt en het verlies van een aantal belangrijke
klanten hebben de groei van de activiteiten geremd.

De omzet in Azië vertoont een stijging van 15,3% ten opzichte van vorig jaar. De groei werd gestimuleerd door een versterking van de plaatselijke valuta's en een verbetering van de economische activiteit.
Dankzij een verhoging van de bezettingsgraad en een hogere kostenefficiency kon de groei van de
bedrijfsresultaten bijdragen tot aanzienlijk betere operationele resultaten.

DIVISIE LOGISTIEK

In het eerste halfjaar van 1999 is de omzet van
Logistiek met 28,5% gestegen tot NLG 1.426 miljoen. Tecnologistica, het bedrijf dat in de eerste helft van dit jaar werd overgenomen, en de logistieke
activiteiten van Jet Services droegen hieraan voor NLG 81 miljoen (7,3%) bij. Nieuwe contracten en een toename van volumes bij bestaande klanten droegen voor NLG 276 miljoen bij aan de groei van de omzet. Wisselkoerseffecten hebben deze groei met NLG 41
miljoen negatief beïnvloed. Het bedrijfsresultaat is, in het eerste halfjaar, met 23,6% gestegen tot NLG 89 miljoen.

De toename van het bedrijfsresultaat in Zuid-Europa is door de overname van Tecnologistica en de
logistieke activiteiten van Jet Services in een
stroomversnelling terechtgekomen. Daarnaast was de groei te danken aan nieuwe activiteiten, waaronder het nieuwe contract met Fiat voor de logistiek in Italië, alsmede de opslag en distributie voor
diverse fabrikanten/leveranciers in Italië en
Frankrijk.

De aanzienlijke groei van de omzet in Noord-Amerika is grotendeels te danken aan de autonome groei in de automobielindustrie en de start van nieuwe
contracten met grote klanten.

In Azië is de omzet verviervoudigd. Dit was met name te danken aan de omzet van nieuwe contracten in
China en Maleisië. Daarnaast zijn de volumes bij
bestaande klanten gestegen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Investeringen in materiële vaste activa

In het eerste halfjaar bedroegen de investeringen in materiële vaste activa NLG 344 miljoen, tegen NLG 432 miljoen in de eerste helft van 1998.

Post

De investeringen in materiële vaste activa van de divisie Post bedroegen NLG 130 miljoen.

Het merendeel van deze investeringen had betrekking op het project Briefpost 2000, zoals de verbouwing van sorteercentra, extra sorteermachines alsmede
investeringen in overige gebouwen en
bedrijfstechnische apparatuur.

Express

In de eerste zes maanden van 1999 bedroegen de
investeringen in materiële vaste activa van de
divisie Express NLG 171 miljoen. Het merendeel van deze investeringen had betrekking op nieuwe depots, road hubs en IT. In het Verenigd Koninkrijk
investeerde TPG met name in nieuwe depots (Barking, Edinburgh, Nottingham en Slough), vervangende depots (Leicester en Bristol), een nieuw magazijn voor
opslag van hangende kleding en de tweede
state-of-the-art nationale hub in Kingsbury Link.

In Duitsland werd geïnvesteerd in geïntegreerde
depots in Bielefeld, Düsseldorf Neuss en een hub in Oostenrijk. In Italie werden diverse depots in
Ancona, Torre, Spaccata, Bergamo, Roma via Affile, Napels en Frosinone geopend. In Australië zijn
investeringen gedaan ten behoeve van de vervanging van het wagenpark en nieuwe depots.

Logistiek

De investeringen in materiële vaste activa van
Logistiek bedroegen NLG 43 miljoen. Het merendeel van deze investeringen had betrekking op nieuwe
logistieke contracten voor "tailor made" opslag en distributiefaciliteiten en uitbreiding van de IBC (Intermediate Bulk Containers) in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Medewerkers

In het eerste halfjaar van 1999 nam het gemiddelde aantal taken (FTEs) toe met 7.688 (9,9%) tot 85.483 ten opzichte van het gemiddelde aantal taken over het hele jaar 1998.

Deze toename weerspiegelt de groei van de
activiteiten in elk van de drie divisies. Het
gemiddelde aantal taken in de eerste zes maanden van 1999 is tevens beïnvloed door de overname van Jet Services en Tecnologistica.

Interimdividend 1999

De Raad van Bestuur van TNT Post Groep heeft
besloten over het eerste halfjaar van 1999 een
interimdividend van NLG 0,30 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouder in
contanten of in gewone aandelen. De waarde van het dividend in gewone aandelen zal 2% tot 5% lager zijn dan de waarde van het dividend in contanten. De
keuzeperiode start op 2 september 1999. Het dividend zal op 27 september 1999 betaalbaar worden gesteld.

Cijfers 1e halfjaar TNT Post Groep
Winst- en verliesrekening TNT Post Groep (miljoenen)

 

1st hjr 1st hjr 1st hjr

Omschrijving 1999 1999 1998

EURO NLG NLG

Netto omzet 3.889 8.570 7.771 Overige bedrijfsopbrengsten 34 75 179 Som der bedrijfsopbrengsten 3.923 8.645 7.950

Salarissen en sociale lasten 1.462 3.222 2.974 Afschrijvingen en waardeveranderingen 102 226 221 Overige bedrijfskosten 2.030 4.473 4.070 Som der bedrijfslasten 3.594 7.921 7.265

Bedrijfsresultaat 329 724 685

Financiële baten en lasten (23) (49) (48) Resultaat voor belastingen 306 675 637

Belastingen over het resultaat uit (121) (266) (269) gewone
Bedrijfsuitoefening
Resultaat deelnemingen (1) (2) 0 Groepsresultaat na belastingen 184 407 368 Aandeel van derden (1) (3) (3) Resultaat na belastingen 183 404 365 Resultaat na belastingen per gewoon 0,385 1) 0,85 1) 0,77 2) aandeel en per ADS

(in Euro en NLG)
Resultaat na belastingen per gewoon 0,385 3) 0,85 3) 0,77 2) aandeel en per ADS inclusief
verwatering (in Euro en NLG)

1) Gebaseerd op het gemiddeld aantal van 475.942.322 gewone aandelen, inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares.

2) Gebaseerd op het gemiddeld aantal van 475.173.350 gewone aandelen inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares.

3) Gebaseerd op het gemiddeld aantal van 476.150.915 gewone aandelen, inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares.

Omzet Post (miljoenen)

 

1st hjr 1st hjr 1st hjr

1999 1999 1998 NLG EURO NLG

Binnenlandse post 833 1.835 1.721 Direct Mail* 520 1.147 1.065 Internationale post* 317 698 690 Postkantoren en 108 238 289 overige
Totaal Post 1.778 3.918 3.765
* Vergelijkbare 1998-cijfers zijn
aangepast als gevolg van herschikking

Omzet Express (miljoenen)
1st hjr 1st hjr 1st hjr

1999 1999 1998 NLG EURO NLG

Express Europa 1.284 2.829 2.551 Express Internationaal 298 657 648 Totaal Express 1.582 3.486 3.199

Omzet Logistiek (miljoenen)

1st hjr 1st hjr 1st hjr

1999 1999 1998 NLG EURO NLG

Totaal Logistiek 647 1.426 1.110

Omzet (miljoenen)

1st hjr 1st hjr 1st hjr Verschil

1999 1999 1998 %

EURO NLG NLG Omzet divisies
Post 1.778 3.918 3.765 4,1 Express 1.582 3.486 3.199 9,0 Logistiek 647 1.426 1.110 28,5 Interne leveringen (84) (185) (124) Som der bedrijfsopbrengsten 3.923 8.645 7.950 8,7

Som der bedrijfslasten 3.594 7.921 7.265 9,0

Totaal bedrijfsresultaat 329 724 685 5,7

Bedrijfsresultaat (miljoenen)

1st hjr 1st hjr 1st hjr Verschil

1999 1999 1998 %

EURO NLG NLG

Post 373 823 806 2,1 Express 50 109 142 (23,2) Logistiek 40 89 72 23,6 Resultaat uit gewone 463 1.021 1.020 0,1 bedrijfsuitoefening
Afschrijvingslasten goodwill 27 61 62 (1,6) Bijzondere bedrijfskosten 107 236 273 (13,6) Totaal bedrijfsresultaat 329 724 685 5,7

Balans na verwerking van de winstverdeling

Balans (miljoenen)

30 juni 1999 30 june 1999 31 december 1998 EURO NLG NLG Vaste activa
Immateriële vaste activa 2.042 4.501 3.253 Materiële vaste activa 1.650 3.636 3.245 Financiële vaste activa 506 1.114 940

Vlottende activa 2.016 4.444 4.017

Totaal activa 6.214 13.695 11.455

Groepsvermogen
Eigen vermogen 2.031 4.476 4.088 Aandeel van derden 11 25 16

Voorzieningen 1.515 3.338 2.956

Langlopende schulden 401 884 483

Kortlopende schulden 2.256 4.972 3.912

Totaal passiva 6.214 13.695 11.455

Kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (miljoenen)

30 juni 30 juni 1999 30 juni 1998 1999
Omschrijving EURO NLG NLG Netto kasstroom
Netto kasstroom uit operationele 208 459 777 activiteiten
Netto kasstroom uit (558) (1.229) (622) investeringsactiviteiten
Netto kasstroom uit 126 277 33 financieringsactiviteten
Mutaties liquide middelen (224) (493) (188)

US GAAP

Resultaat na belastingen (miljoenen)

30 juni 30 juni 1999 30 juni 1998 1999
Omschrijving EURO NLG NLG Resultaat na belastingen volgens 183 404 365 NL GAAP
Aanpassingen voor:
Personeels- en (43) (94) 42 reorganisatievoorzieningen
Pensioenkosten (54) (119) (82) Overige 44 96 12 Resutlaat na belastingen volgens 130 287 337 US GAAP
Resultaat na belastingen per 0,274 1) 0,60 1) 0,71 2) gewoon aandeel en per ADS
volgens US GAAP(in Euro en NLG)
Resultaat na belastingen per
gewoon aandeel en per ADS
inclusief verwatering volgens 0,274 3) 0,60 3) 0,71 2) US GAAP (in Euro en NLG)

1) Gebaseerd op het gemiddeld aantal van 475.942.322 gewone aandelen, inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares.

2) Gebaseerd op het gemiddeld aantal van 475.173.350 gewone aandelen inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares.

3) Gebaseerd op het gemiddeld aantal van 476.150.915 gewone aandelen, inclusief aandelen vertegenwoordigd door American Depository Shares.

Deel: ' Nettowinst TPG stijgt in het eerste halfjaar 1999 met 10,7% '
Lees ook