VNU

17/03/99

NETTOWINST VNU 1998 STIJGT MET 29 PROCENT* NETTOWINST VOOR BUITENGEWOON RESULTAAT

+ 29% TOT NLG 512 MILJOEN


* NETTOWINST VOOR BUITENGEWOON RESULTAAT EN VOOR AMORTISATIE GOODWILL

+ 50% TOT NLG 599 MILJOEN


* NETTOWINST

+ 32% TOT NLG 553 MILJOEN


* TOTAAL BEDRIJFSRESULTAAT VOOR AMORTISATIE GOODWILL

+ 89% TOT NLG 1.082 MILJOEN


* BEDRIJFSRESULTAAT NA AMORTISATIE GOODWILL
+ 74% TOT NLG 996 MILJOEN


* NETTO-OMZET

+ 36% TOT NLG 5.348 MILJOEN


* FREE CASH FLOW

+ 18% TOT NLG 474 MILJOEN


* BRUTOMARGE VAN 13,9% TOT 19,5%

* ACQUISITIEBESTEDINGEN NLG 4.928 MILJOEN

De nettowinst voor buitengewoon resultaat steeg met 29 procent tot NLG 512 miljoen. Zonder rekening te houden met de gevolgen van de acquisitie van World Directories bedroeg de stijging 15 procent. De nettowinst per aandeel voor buitengewoon resultaat nam eveneens toe met 29 procent van NLG 2,10 tot NLG 2,70. Voor goodwill amortisatie bedroeg deze stijging 50 procent. Door het positieve saldo van het buitengewoon resultaat van NLG 40 miljoen na belastingen steeg de nettowinst inclusief buitengewoon resultaat tot bijna NLG 553 miljoen. De autonome stijging van de nettowinst voor buitengewoon resultaat bedroeg 13 procent. Acquisities droegen voor 16 procent bij aan de groei van de nettowinst. Er waren geen valuta-effecten.

World Directories is niet vanaf 1 januari, maar sinds 19 februari 1998 geconsolideerd. Als gevolg van deze kortere consolidatieperiode is de nettowinst voor buitengewoon resultaat voor circa NLG 35 miljoen positief beïnvloed. Factoren die hieraan hebben bijgedragen zijn lagere rentelasten, lagere goodwill amortisatie en een hoger bedrijfsresultaat. De voor World Directories doorgaans verliesgevende eerste weken van het jaar kwamen niet voor rekening van VNU.

Het bedrijfsresultaat nam met 92 procent toe van NLG 543 miljoen tot NLG 1.043 miljoen. Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet steeg van 13,9 tot 19,5. Inclusief het VNU-aandeel in het bedrijfsresultaat van deelnemingen en inclusief minderheidsbelangen van derden steeg het bedrijfsresultaat met 89 procent tot NLG 1.082 miljoen.

De netto-omzet groeide met 36 procent van NLG 3.920 miljoen tot NLG
5.348 miljoen. De autonome groei bedroeg 10 procent. Acquisities droegen voor 26 procent bij aan de omzetgroei, waarvan 22 procent is toe te schrijven aan World Directories. Er waren geen valuta-effecten. Aanloopkosten in verband met vele productlanceringen namen aanzienlijk toe van NLG 62 miljoen tot NLG 106 miljoen.

Aan de op 20 april te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend van de gewone aandelen te verhogen van NLG 0,70 tot NLG 0,95. Hiervan is in oktober NLG 0,24 als interim-dividend uitgekeerd.

De zes kernactiviteiten hebben in 1998 en 1997 de volgende netto-omzetten en bedrijfsresultaten, de laatste inclusief niet-geconsolideerde deelnemingen, behaald:

* Klik hier om de tabel te bekijken.

Gang van zaken
In Nederland liet het bedrijfsresultaat van de publiekstijdschriften een bescheiden groei zien. Ondanks toenemende concurrentie in een aantal segmenten bleef de sterke positie op de lezers- en advertentiemarkt gehandhaafd. De omzet steeg op de lezersmarkt en op de advertentiemarkt. De technische productiekosten daalden. De ingrijpende reorganisatie, die tot doel heeft de uitgeverijen nog marktgerichter te laten opereren, werd afgerond.

Het bedrijfsresultaat van de nauw aan publiekstijdschriften gelieerde Verkoopgroep ontwikkelde zich gunstig. Alle marktsegmenten droegen bij aan de omzetverbetering.

De publiekstijdschriften in België behaalden een aanzienlijk hoger bedrijfsresultaat. Dat kwam vooral door de voortgaande groei van het advertentievolume en door lagere drukkosten. Ondanks toenemende concurrentie versterkten de meeste titels hun marktpositie.

Bij VNU Magazine Group International stond het jaar vooral in het teken van lancering van nieuwe titels. Het resultaat van de uitgeverij van puzzelbladen in het Verenigd Koninkrijk bleef enigszins achter bij de verwachtingen. Dit was het gevolg van een licht krimpende markt en een daling van het pond sterling in de tweede helft van het jaar. De Tsjechische uitgeverij behield de leidende positie en behaalde een aanzienlijk hoger resultaat. De Hongaarse uitgeverij heeft alert ingespeeld op het gunstige economische klimaat in Hongarije en bracht drie nieuwe tijdschriften op de markt.

Het bedrijfsresultaat van de dagbladen nam aanzienlijk toe. De stijging was vooral te danken aan de sterke toename van personeelsadvertenties en de gunstige ontwikkeling van het advertentievolume van nationale merken en diensten. De resultaten van de huis-aan-huisbladen waren bevredigend. De kabelkrantactiviteiten stelden teleur. De activiteiten op het gebied van regionale televisie verliepen volgens verwachting.

World Directories droeg voor het eerst bij aan het concernresultaat. Deze internationale uitgeverij van telefoongidsen, beroeps- en bedrijfsgidsen en aanbieder van informatiediensten verbeterde de winstgevendheid conform het oorspronkelijke businessplan. In Nederland nam het bedrijfsresultaat toe ondanks toenemende concurrentie. In België steeg het resultaat eveneens. Er kwam een samenwerking tot stand tussen Belgacom Directory Services en Promedia. In Portugal behaalde Páginas Amarelas eveneens een hoger resultaat.

Het bedrijfsresultaat van Business Information Europe liet een duidelijke stijging zien zowel bij de vaktijd-schriften als bij de marketinginformatiediensten. Vooral de verdere groei van personeelsadvertenties in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België was daarbij belangrijk.

Het resultaat van de Europese activiteiten op het terrein van marketinginformatiediensten, die onder de naam Claritas worden aangeboden, verbeterde aanzienlijk ondanks hoge aanloopkosten.

Het bedrijfsresultaat van Business Information USA nam belangrijk toe. Alle groepen droegen bij aan deze vooruitgang. Een belangrijk gedeelte van de groei kwam voor rekening van acquisities. Bij Marketing Information Services bleef het resultaat van Claritas achter als gevolg van extra ontwikkelingskosten voor het opzetten van nieuwe informatiediensten.

De uitgeverijen BPI Communications en Bill Communications behaalden een belangrijk hoger resultaat. Via diverse acquisities is de positie van Bill Communications verder versterkt. Het resultaat van SRDS nam verder toe.

De educatieve uitgeverijen in Nederland en België ontwikkelden zich gunstig. Het bedrijfsresultaat nam over de hele linie toe.

In Nederland en België stegen de aanloopkosten van de interactieve informatiedienst Scoot. Voor de aanpak van mogelijke millenniumproblemen en de invoering van de Euro zijn voorzieningen getroffen.

Financiën
VNU heeft in 1998 voor NLG 4.928 miljoen aan acquisities besteed tegen NLG 708 miljoen in 1997. De koop van World Directories voor circa NLG 4,3 miljard verklaart deze stijging. Op de verkoop van de belangen in Holland Media Groep en Vlaamse Televisie Maatschappij is een boekwinst gerealiseerd. Na afwaardering van het belang in het Britse Scoot.com, voorheen Freepages Group, resteert een boekwinst van NLG 40 miljoen na belastingen, die als buitengewoon resultaat is verantwoord. Aan investeringen in materiële vaste activa is

NLG 110 miljoen uitgegeven tegen NLG 69 miljoen in 1997. Met name voor de financiering van de overname van World Directories is een bedrag van NLG 4.727 miljoen aan leningen opgenomen. Er is voor NLG 292 miljoen aan leningen afgelost. De liquide middelen namen met NLG 430 miljoen toe tot NLG 717 miljoen.

Voorts zijn belangrijke acquisities gedaan in de Verenigde Staten. Met de overname van Medtrade Management Group en Shore-Varrone zijn de Amerikaanse vakbeursactiviteiten van VNU aanzienlijk versterkt. Het belang in Sachs Group is vergroot van 25 procent tot 80 procent. Verder is een belang genomen van 65 procent in Sunshine Group Worldwide, van 60 procent in Soundscan en van 49 procent in RMS. Tezamen met de vaktijdschriften van Progressive Grocer Associates en met de begin 1999 overgenomen vakpublicaties van Business Communications Group en Beverage World Group van Macfadden Publishing breidde VNU de Amerikaanse activiteiten op het gebied van vakinformatie uit met dertig vakbladen, twaalf beurzen en zeven conferenties.

Met Scoot.com bereikte VNU overeenstemming over uitbreiding van het belang in Scoot Nederland van 50 procent tot 75 procent.

In lijn met internationale accountingrichtlijnen wordt met ingang van 1998 de bij acquisities betaalde goodwill geactiveerd en afgeschreven. In 1998 is voor NLG 2.915 miljoen aan goodwill en voor NLG 1.913 miljoen aan uitgaverechten geactiveerd. De belastingdruk steeg van circa 30 procent tot circa 35 procent. Deze stijging is veroorzaakt door de introductie van fiscaal niet aftrekbare goodwill amortisatie enerzijds en de gemiddeld hogere belastingdruk in de landen waar World Directories werkzaam is anderzijds.

De rentedekkingsratio daalde door het opnemen van leningen tot 5,0. Deze ratio voldoet aan de door VNU als wenselijk aangegeven bandbreedte van 4 tot 6. De ratio van het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal, inclusief vlottende passiva, daalde van 31 tot 15 procent. Inclusief het nieuw aangetrokken achtergesteld vreemd vermogen bedraagt deze ratio 30 procent.

Personeel
Het aantal personeelsleden uitgedrukt in full-time eenheden bedroeg 13.310 op 31 december 1998 vergeleken met 10.808 eind 1997. De stijging komt vooral door de overname van World Directories.

Vooruitzichten
Onder het voorbehoud van onvoorziene omstandigheden wordt voor 1999 verwacht dat de nettowinst voor buitengewoon resultaat per aandeel verder zal stijgen.

Het jaarverslag 1998 verschijnt op 2 april a.s.

Alle cijfers staan
hier.

© VNU

Deel: ' Nettowinst VNU 1998 stijgt met 29 procent '
Lees ook