European Commission

IP/01/1423

Brussel, 16 oktober 2001

Nieuw Europees netwerk om consumenten te helpen grensoverschrijdende geschillen buitengerechtelijk te beslechten

Commissaris David Byrne en het Belgische voorzitterschap hebben vandaag de proeffase van het Europees Buitengerechtelijk Netwerk (EB-Net) gelanceerd. Dit netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen zal het voor consumenten gemakkelijker maken verhaal te halen in geschillen met leveranciers uit een ander land in de EU alsook in Noorwegen en IJsland. Daarom heeft elk deelnemend land een centraal contactpunt of "infobalie" opgericht waar consumenten informatie kunnen verkrijgen alsook hulp bij de toegang tot de bestaande buitengerechtelijke systemen voor alternatieve beslechting van geschillen (ADR-systemen). Het EB-Net wordt aangevuld met het FIN-NET, het reeds operationele EU-wijde buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële diensten. Tegelijk met de lancering van het EB-Net is vandaag in Brussel door de Belgische ministers Charles Picqué, verantwoordelijk voor Economische Zaken, en Magda Aelvoet, verantwoordelijk voor Volksgezondheid en Consumentenbescherming, een nieuw Europees bureau voor consumentenvoorlichting voor België geopend. Het Europees bureau zal optreden als Belgische infobalie voor het EB-Net.

"Het vertrouwen van de consument is van cruciaal belang voor een moderne en concurrerende interne markt", zei David Byrne, commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming. "Het EB-Net is onmisbaar om het vertrouwen van de consumenten te wekken door hun toegang te geven tot eenvoudige, goedkope en effectieve middelen voor de oplossing van grensoverschrijdende geschillen. Ik hoop dat het EB-Net een flexibele en evoluerende structuur zal zijn die bedrijven en consumenten helpt bij de snelle en efficiënte oplossing van geschillen in de interne markt, zodat langdurige en kostbare juridische procedures worden vermeden. Net als in sommige andere landen worden in België de ervaringen en bestaande contacten van de Europese bureaus voor consumentenvoorlichting ingebracht om de effectiviteit en efficiëntie van de infobalie te optimaliseren", voegde Byrne eraan toe. "Deze combinatie zal consumenten met grensoverschrijdende problemen in de toekomst veel voordelen bieden. Ik hoop dat de consumenten dankzij deze praktische instrumenten met meer vertrouwen hun inkopen in de interne markt zullen gaan doen."

Het Europees Buitengerechtelijk Netwerk zal geschillen behandelen tussen een consument en een bedrijf over goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld problemen in verband met leveringen, producten met gebreken of producten of diensten die niet aan hun beschrijving beantwoorden. Zij zullen worden behandeld door een enkele nationale "one stop"-infobalie in elke lidstaat.

Deze infobalie zal een ontevreden consument helpen door het verstrekken van informatie en hem steunen bij het indienen van een claim bij het buitengerechtelijk systeem voor alternatieve geschillenbeslechting in het land waar het bedrijf waarvan producten of diensten zijn afgenomen, is gevestigd. De proeffase van het netwerk van infobalies zal vandaag ingaan. Zodra tijdens deze testperiode de meest doeltreffende en doelmatige werkmethoden zijn gevonden, zal het EB-Net in 2002 definitief worden opgericht en door een EU-wijde website worden ondersteund.

Door de toename van de reizen in het buitenland en de toegankelijkheid van internet worden de consumenten zich meer bewust van de mogelijkheden van het grensoverschrijdend winkelen. De praktische invoering van de euro in januari 2002 zal naar verwachting de grensoverschrijdende aankopen nog meer vergemakkelijken. De toenemende diversiteit en complexiteit van de op internet verkrijgbare goederen en diensten is ook een belangrijke stimulerende factor. Als meer en meer consumenten direct goederen en diensten in het buitenland beginnen te kopen, zullen onvermijdelijk grensoverschrijdende geschillen ontstaan. Het beslechten van een geschil waarbij een leverancier is betrokken die honderden kilometers ver woont en een andere taal spreekt, kan consumenten heel wat kopzorgen bezorgen. Om hen te helpen dergelijke problemen op te lossen, zal het EB-Net hun praktische informatie en bijstand verstrekken.

Op het gebied van de financiële diensten bestaat een dergelijk EU-wijd netwerk reeds: wanneer zij worden geconfronteerd met problemen bij de grensoverschrijdende aankoop van financiële diensten, kunnen consumenten nu reeds gebruik maken van het FIN-NET, het grensoverschrijdende buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële retaildiensten. FIN-NET werd gelanceerd in februari 2001 (zie IP/01/152). De volledige lijst van de buitengerechtelijke verhaalsorganen van FIN-NET is te vinden op de Europa-website onder:

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/en/finances/consumer/adr .htm.

Als de consumenten geen andere verhaalsmogelijkheden hebben of denken te hebben dan juridische actie, kan dit een belangrijke reden zijn om toch maar niet grensoverschrijdend inkopen te doen. Als er wat misgaat bij een grensoverschrijdende inkoop, is traditionele geschillenbeslechting voor zowel consumenten als bedrijven praktisch noch kosteneffectief. De lengte en de technische complexiteit van de juridische procedures, de taalkundige en culturele verschillen en de kosten schrikken over het algemeen consumenten af van het aanspannen van een rechtszaak. Daarom bestaat er een steeds grotere behoefte aan alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting (ADR's) die geen formele juridische actie vereisen. De ontwikkeling van efficiënte ADR-sytemen is daarom een prioriteit geworden voor zowel de nationale als de EU-beleidsmakers die grensoverschrijdende handel en samenwerking even gemakkelijk willen maken als binnen de nationale grenzen.

Op nationaal niveau bestaat reeds een groot scala aan ADR-procedures voor de behandeling van consumentenklachten. Hoewel zij kleine verschillen vertonen, streven zij alle hetzelfde essentiële doel na: zowel consumenten als bedrijven de mogelijkheid bieden om geschillen door een onafhankelijke derde partij goedkoop of kosteloos te laten beslechten. Het EB-Net zal ervoor zorgen dat de basisbeginselen worden nageleefd en dat elk nationaal systeem voor alternatieve geschillenbeslechting klachten met dezelfde strengheid, billijkheid en onafhankelijkheid zal behandelen. Deze beginselen zijn vastgelegd in een aanbeveling van de Commissie van 1998(1)
.

De Commissie heeft het laatste jaar nauw met de lidstaten samengewerkt voor de oprichting van dit netwerk. Een conferentie in Lissabon in mei 2000 heeft alle sleutelactoren van nationale autoriteiten, buitengerechtelijke organen, deskundigen en belanghebbenden samengebracht om de praktische en technische details voor de werking van het netwerk uit te werken. Regeringsdeskundigen hebben de minimale functies en operationele richtsnoeren voor de infobalies vastgesteld. Het Europees Parlement heeft actieve belangstelling getoond voor de ontwikkeling van het EB-Net en was bij de lancering daarvan vertegenwoordigd door parlementslid Diana Wallis. De Europese parlementsleden hebben in juli dit jaar een verslag van Wallis goedgekeurd waarin wordt benadrukt dat het netwerk diensten moet verlenen van het hoge niveau dat burgers van een dergelijke netwerk mogen verwachten en waarin de noodzaak van een financiering op lange termijn wordt onderstreept, met name voor de landen die weinig ervaring met alternatieve geschillenbeslechting hebben. Aan elke nationale infobalie is door de Commissie financiële steun ten belope van 100.000 euro voor het eerste jaar geboden. In alle landen van de EU, alsook in Noorwegen en IJsland worden thans infobalies opgericht (zie bijgevoegde lijst).

Met de opening van het Belgische bureau vandaag bestaan thans in dertien EU-lidstaten Europese bureaus voor consumentenvoorlichting (zie bijgevoegde lijst). De bureaus verlenen al tien jaar diensten aan consumenten. Zij verstrekken informatie over de juridische rechten op zowel Europees als nationaal niveau en verlenen advies en bijstand aan consumenten in verband met grensoverschrijdende kwesties in de EU.

http://europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html

Annex 1

List of Clearing Houses by country

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung

Mariahilfer Straße 81

A - 1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Verbraucherschutzzentrale

Rue des Chevaliers, 18

B-1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

DENMARK

National Consumer Agency of Denmark - Forbrugerstyrelsen

Amager Faelledvej 56 - DK- 2300 Kobenhavn S

E-mail cs@fs.dk or cma@fs.dk

Tel 0045 3266 9000

FRANCE

From 2002

Centre Européen des Consommateurs

47 bis, rue B. Delespaul

F - 59000 LILLE

Tel. +33.3.28.82.89.18

Fax +33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet: http://www.euro-conso.org

FINLAND

Kuluttajavirasto (Konsumetverket, Finnish Consumer Agency)

PL 5 - FIN - 00531 HELSINKI

E-mail leena.lindstrom@kuluttajavirasto.fi

Internet http://www.kuluttajavirasto.fi

Tel 00 +358 9 7726 7826

Fax 00 +358 9 7726 7557

GERMANY

To be officially designated by the German Government.

GREECE

Ministry of Development Consumer Protection Directorate

E-mail admin@efpolis.gr

Tel 00 30 1 38 41 773

Fax 00 30 1 38 42 642

IRELAND

Formal designation foreseen by 1.1.02

Clearing Houses in other Member States can, in the meantime, contact the following addresses: conspol@entemp.ie or odca@entemp.ie

ITALY

Foreseen for November/December 2001

The Italian European Consumer Centre is currently being set up. It will also act as the Italian Clearing House

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

NETHERLANDS

Foreseen officially for 1.1.02 but can assist consumers

In the meantime

Foundation of Consumer Complaints Boards

Surinamestraat 24 - NL 2585 GJ

The Hague

E-mail: j.nijgh@sgc.nl

Tel + 31 070 3105310

Fax +31 070 3658814

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha 31/3

P - 1069-013 Lisboa

E-mail ic@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

Tel. +351.21.356.46.37/38 - +351.21.356.46.57

Fax +351.21.356.47.22

SPAIN

Instituto nacional del Consumo

Principe de Vergara 54 - e- 28071

Madrid

E-mail alicia.menendez@consumo-inc.es

Tel +34 91 431 8225

Fax +34 91 5780 369

SWEDEN

Konsument Europa

Postal address: Box 16014,

S -103 21 Stockholm

E-mail agneta.gillback@konsumenteneuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

Tel: +46 8 402 42 90/402 42 92 (Direct line)

Fax: +46 8 402 42 99

UNITED KINGDOM

NACAB

The Development Centre, Science Park - Coxwell Avenue

UK - Wolverhampton WV 10 9 RT

E-mail EEJ.net@nacab.org.uk

Internet www.EEJ-Net.org.uk

Tel +44.1902 310 568

Fax +44.1902 710 068

ICELAND

Ministry of Commerce

Clearing House Section

Arnarhvall

IS-150 Reykjavik

Tel + 354 560 9070

Fax +354 5621289

NORWAY

The Consumer Council

P.O. Box 4594 Nydalen - N - 0404 Oslo

E-mail terje.sorensen@forbrukerradet.no.

Tel +47 23 400 500

Fax +47 23 400 501

Annex 2

List of European Consumer Centres by Member State

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung Wien

Mariahilfer Straße 81

A-1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail europainfo@vki.or.at or gmentschl@vki.or.at

Internet http://www.europakonsument.at

BELGIUM

Centre Européen des Consommateurs

Rue des Chevaliers, 18

1050 Bruxelles

E-mail vsz@euregio.net

Tel: 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

FRANCE

Centre Européen des Consommateurs

47bis, rue B. Delespaul

F-59000 LILLE

Tel.+33.3.28.82.89.18

Fax+33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet http://www.euro-conso.org

SPAIN

Centro Europeu del Consumidor

Institut Català del Consum

Gran Via Carles III, 105, lletra B-I

E - 08028 BARCELONA

Tel. +34.93.330.98.12

Fax +34.93.330.93.11

E-mail cec@icconsum.org

Internet http://www.icconsum.org/cec

Centro Europeo del Consumidor

Dpto. de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia - San Sebastian 1

E - 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tel. +34.945.01.99.48

Fax +34.945.01.99.47

E-mail cec@ej-gv.es

Internet http://www.euskadi.net/consumoinfo

IRELAND

European Consumer Centre

13A Upper O'Connell Street

IRL - DUBLIN 1

Tel +353.1.809.06.00

Fax +353.1.809.06.01

E-mail info@ecic.ie

Internet http://www.ecic.ie

GERMANY

Euregio

Enscheder Straße 362

D - 48599 GRONAU

Tel. +49.2562.70.20

Fax +49.2562.70.259

E-mail consumenten@euregio.de

Internet: http://www.verbraucher.euregio.de

Europäisches Verbraucherzentrum der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Willestraße. 4-6

D 24103 KIEL

Tel. +49.431.9719350

Fax +49.431.9719360

E-mail evz@evz.de

Internet http://www.evz.de

FINLAND

City of Helsinki Environment Centre

(Helsinginkatu 24, Helsinki 53)

P.O. Box 500

FIN-00099 CITY OF HELSINKI

Tel +358 9 7312 2920

Fax +358 9 7312 2727

E-mail eu-kuluttajaneuvonta@ymk.hel.fi

Internet http://www.hel.fi/eu-kuluttajaneuvonta

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha, 31 1°

P 1069-013 LISBOA

Tel. +351.21.356.46.60 - 351.21.356.46.57

Fax +351.21.358.25.73

E-mail euroconsumo@ic.pt

Internet: http://www.ic.pt

UNITED-KINGDOM

National Association of Citizens Advice Bureaux

Myddelton House

115-123 Pentonville Road

UK - LONDON N1 9LZ

Tel. +44.207.833.2181

Fax +44.207.833.4371 / 833.7037

E-mail nicola.simpson@nacab.org.uk

Internet: http://www.nacab.org.uk

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail info@euroguichet.lu

Internet http://www.euroguichet.lu

SWEDEN

Konsument Europa

Box 16014

S-103 21 Stockholm

Tel: +46 8 402 42 90

Fax: +46 8 402 42 99

E-mail info@konsumenteuropa.se

Internet www.konsumenteuropa.se

(1)
Aanbeveling van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (PB L115/31, 17.04.98, blz.1-16)

Deel: ' Netwerk om grensoverschrijdende geschillen te beslechten '
Lees ook