Netwerkgedrag van startende ondernemers

23-5-02

nummer: 2151

Veel mensen beginnen een eigen bedrijf in de eerste plaats omdat zij eigen baas willen zijn. Onderzoek naar succesfactoren van bedrijven van startende ondernemers laat zien dat het doorgaans beter is dat het eigen baas zijn niet betekent dat de startende ondernemer zich helemaal afsluit voor inbreng van anderen. Als bedrijven samenwerken met andere bedrijven is namelijk de kans groter dat het bedrijf de eerste jaren na de start overleeft. Datzelfde geldt als startende ondernemers actief netwerken onderhouden . Vergelijking van de uitkomsten van onderzoek onder het EIM-starterscohort 1998-2000 met die van onderzoek onder het EIM-starterscohort 1994 laat zien dat in de loop der jaren het aandeel startende ondernemers dat samenwerkt en/of actief netwerken onderhoudt echter nauwelijks is toegenomen. Verder blijkt dat veel startende ondernemers vinden dat zij niet over de eigenschappen en kwalificaties beschikken om netwerken te kunnen onderhouden.

Samenwerken met andere bedrijven

Een op de drie bedrijven van startende ondernemers werkt samen met een of meer andere bedrijven. Dat aandeel is door de jaren heen gelijk gebleven. Bij 70% van de samenwerkende bedrijven betreft de samenwerking (mede) de kernfunctie van het bedrijf. Samenwerking die (mede) andere functies van het bedrijf betreft, zoals reclame, transport of personeelsbeleid, is aan de orde bij ruim 40% van de samenwerkende bedrijven.

Analyses van het overleven van startende bedrijven laten zien dat samenwerken met andere bedrijven de kans op het voortbestaan van het bedrijf vergroot. Startende ondernemers die samenwerken zien samenwerking zelf eveneens als belangrijk: de meerderheid vindt dat de samenwerking tamelijk belangrijk of heel belangrijk is voor het functioneren van de onderneming (zie figuur 1).

Figuur 1. Mate waarin de samenwerking belangrijk is voor het functioneren van het bedrijf

Bron: EIM starterscohort 1998-2000.

Uit het onderzoek dat in 2001 is gehouden onder de deelnemers aan het EIM-starterscohort 1998-2000 blijkt dat de ondernemers - van wie dus het bedrijf de eerste jaren na de start heeft overleefd - de zakelijke contacten minder vaak belangrijk vinden voor hun functioneren dan de informele contacten: 47% vindt de zakelijke contacten belangrijk of heel belangrijk en 60% vindt de informele contacten belangrijk of heel belangrijk. Het vervolg van dit korte bericht is gewijd aan de informele contacten.

Onderhouden van netwerken

Als een bedrijf is aangesloten bij een ondernemers-, branche- of beroepsorganisatie, vergroot dit de kans op voortbestaan van het bedrijf. Dat komt omdat dit soort organisaties de ondernemer mogelijkheden biedt om contacten te onderhouden met mede-ondernemers. Daarnaast bieden ze de ondernemer mogelijkheden om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen. Beide zaken vergroten de kans op het voortbestaan van een bedrijf. Wat het op de hoogte blijven betreft, hebben overigens vooral deelname aan cursussen, bijhouden van de vakliteratuur en gebruikmaken van informatie die een commercieel samenwerkingsverband biedt een positieve invloed op de kans op voortbestaan. Het blijkt dat een op de vier startende ondernemers is aangesloten bij een ondernemers-, branche- of beroepsorganisatie. Ook dit aandeel is door de jaren heen onveranderd gebleven.

Een op de twee startende ondernemers heeft buiten de normale bedrijfscontacten contact met mede-ondernemers in netwerken, zoals bij een sportvereniging, een plaatselijke ondernemersvereniging, de Rotary-club etc. Dit aandeel is in de loop van de jaren licht toegenomen. In de meeste gevallen gaat het bij de informele netwerken niet om zeer frequente contacten (zie figuur 2).

figuur 2. Mate waarin startende ondernemers contact hebben met mede-ondernemers in informele netwerken

Bron: EIM starterscohort 1998-2000.

Analyses van het overleven van startende bedrijven laten zien dat het onderhouden van netwerken de kans op het voortbestaan van het bedrijf vergroot. De ervaring van veel startende ondernemers is eveneens dat het onderhouden van informele netwerken hen geen windeieren legt. Een op de vier ondernemers die participeren in de informele netwerken geeft aan dat men met enige regelmaat nieuwe klanten binnenhaalt via deze netwerken. Zo'n zestig procent acquireert soms met succes binnen het netwerk.

Netwerken en het oplossen van knelpunten

Behalve voor commerciële doeleinden kunnen netwerken ook een rol spelen indien de ondernemer wordt geconfronteerd met knelpunten in de bedrijfsvoering. Vrijwel alle startende ondernemers ondervinden wel knelpunten en twee op de drie raadplegen anderen (personen of instanties) in verband met de knelpunten die men ervaart. Familieleden en kennissen voeren de lijst van geraadpleegde anderen aan, gevolgd door collega-ondernemers (zie figuur 3). Als de ondernemer bij het opstellen van het ondernemingsplan hulp van anderen heeft gehad, zijn in de kring van familieleden en kennissen de meeste helpers te vinden. Na de bank zijn familie en kennissen de belangrijkste externe financiers van startende bedrijven.

Figuur 3. De door startende ondernemers meest geraadpleegde anderen i.v.m. knelpunten

Bron: EIM starterscohort 1998-2000.

Kunnen participeren in netwerken

Om te kunnen participeren in netwerken moet de ondernemer over de juiste eigenschappen en kwalificaties beschikken. Van de startende ondernemers zegt 30% van zichzelf dat zij in sterke of zeer sterke mate beschikken over de eigenschappen en kwalificaties die nodig zijn om te kunnen participeren in netwerken. Toch zegt 24% van de startende ondernemers daarover maar in zwakke of zeer zwakke mate te beschikken. Deze scores tonen aan dat startende ondernemers de mate waarin zij kunnen participeren in netwerken niet hoog aanslaan. Dit geldt ook voor financieel-administratieve kennis en de durf om vreemd vermogen aan te trekken (zie figuur 4). Veel beter vindt men zichzelf als het gaat om eigenschappen en kwalificaties zoals openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, ervaring binnen de branche en geneigdheid risico's te nemen.

Figuur 4. Mate waarin starters beschikken over bepaalde eigenschappen en kwalificaties

Zie bijvoorbeeld: A. Bruins et al., Wat bepaalt het succes van een starter?; Analyse van succes- en faalfactoren van startende ondernemers, EIM, juni 2000.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij: 079 341 36 34

Deel: ' Netwerkgedrag van startende ondernemers '
Lees ook