NIBUD Persbericht


P E R S B E R I C H T

N.A.V. KABINETSPLANNEN: NIBUD VRAAGT AANDACHT VOOR ARMOEDEVAL

21 september 1999

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting is blij met de aandacht in de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen voor het jaar 2000 voor de zogeheten armoedeval. Van een armoedeval is sprake wanneer iemand vanuit een bijstandssituatie een betaalde baan accepteert, maar er als gevolg van het wegvallen van allerlei inkomensafhankelijke maatregelen er financieel niet of nauwelijks op vooruit gaat. Het NIBUD ervaart dat niet alleen landelijke regelingen, zoals de huursubsidie of wijzigingen in het fiscale stelsel een rol spelen, maar juist ook regelingen op gemeentelijk niveau. Dat blijkt duidelijk uit de onderzoeken naar de koopkracht van minima die het NIBUD uitvoert voor gemeenten die hun armoedebeleid willen vaststellen. Het NIBUD vraagt het Kabinet en de Tweede Kamer dit vraagstuk de nodige aandacht te geven bij de behandeling van de departementale begrotingen en het Belastingplan.

Na jaren van saneren staat Nederland er momenteel in financieel opzicht goed voor. Nog nooit hebben zoveel mensen een betaalde baan gehad; inkomen en consumptie staan op een ongekend hoog niveau. De grote welvaart heeft echter een keerzijde: naast de vele anderhalf- en tweeverdieners zijn er nog tallozen die van één uitkering rond moeten komen. Het contrast tussen een tweeverdienerssituatie en een uitkeringssituatie is dan ook zeer groot. Het Kabinet ziet de oplossing onder meer in het vinden van een betaalde baan, maar deze oplossing is voor een huishouden niet zonder meer lucratief. Wanneer een huishouden van een bijstandsuitkering naar een baan op minumumloonniveau gaat, gaat deze er in veel gevallen financieel niet of nauwelijks op vooruit gaat. Dit is met name het geval bij (eenouder)gezinnen, die veelvuldig gebruik maken van allerlei inkomensondersteunende regelingen, zoals huursubsidie, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, tegemoetkoming studiekosten, bijdrage kinderopvang en dergelijke.

Het Kabinet geeft in de Miljoenennota aan deze armoedeval onder meer te willen beperken via de beoogde wijzigingen in het belastingstelsel voor 2001. Op deze manier kan werken aantrekkelijker worden gemaakt. Het NIBUD wil echter met klem wijzen op de effecten van het wegvallen van lokale inkomensondersteunende maatregelen wanneer een betaalde baan wordt aanvaard. Het NIBUD komt dit veelvuldig tegen in de minima-effectrapportages die het instituut uitvoert voor gemeenten die hun armoedebeleid willen bepalen. Een minima-effectrapportage brengt duidelijk in kaart hoe het met de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen in een specifieke gemeente is gesteld en laat zien wat de effecten van het (beoogde) lokale beleid zijn. Het in kaart brengen van de koopkracht van huishoudens blijkt in veel gevallen een ingewikkelde zaak te zijn, waarvoor veelal een beroep op het NIBUD wordt gedaan. Een minima-effectrapportage kan dit inzichtelijk maken en met name het cumulatieve effect laten zien van tal van maatregelen. Voor gemeenten is dit veelal aanleiding om het beleid aan te passen. Het NIBUD heeft dergelijke onderzoeken inmiddels in enkele tientallen gemeenten uitgevoerd.

VOORBEELD ARMOEDEVAL

Vrijwel elke gemeente in Nederland heeft een pakket maatregelen om de financiële en sociale positie van huishoudens rond het minimum te versterken. Het onderstaande voorbeeld, uit een willekeurige minima-effectrapportage van een Nederlandse gemeente, laat duidelijk zien wat er gebeurt wanneer men geen aanspraak meer kan maken op lokale regelingen. (Nota bene het voorbeeld is illustratief, in andere gemeenten kan de situatie anders uitpakken)

Voorbeeld een-oudergezin, 2 kinderen (14 en 16 jaar)

Situatie I: met bijstandsuitkering

* Het netto besteedbaar inkomen per maand bedraagt: F 2915,- (dit is inclusief kinderbijslag, huursubsidie, tegemoetkoming studiekosten en vakantiegeld)

* Voor de minimaal noodzakelijk uitgaven is nodig: F 2520,- (dit zijn de minimale kosten voor wonen, kleding, voeding, verzekeringen, radio, telefoon en tv; gemeentelijke heffingen zijn kwijtgescholden, vanuit de gemeente wordt bijgedragen aan schoolkosten kinderen en aanschaf duurzame huishoudelijke artikelen)


* Dan resteert: F 395,-


* Aan vrije bestedingen is het gezin kwijt: F 285,- (dit zijn zijn sport- en hobbyclubs, lidmaatschap bibliotheek, 1 tijdschrift, 1 krant, recreatie, huisdier en zakgeld. Deze kosten worden in dit voorbeeld voor een groot deel bekostigd via een bijdrage uit het sociaal-cultureel fonds)


* OVER: F 110,-

Situatie II: betaalde baan, 110% bijstandsuitkering
* Het netto besteedbaar inkomen per maand bedraagt: F 3105,-
* Voor de minimaal noodzakelijke uitgaven is nodig: F 2645,- (er moeten nu ook gemeentelijke heffingen betaald worden, de bijdrage voor schoolkosten en duurzame huishoudelijke artikelen zijn vervallen).

* Dan resteert: F 460,-

* Aan vrije bestedingen is het gezin kwijt: F 475,- (de bijdragen uit het sociaal-cultureel fonds voor verenigingen, cursussen en culturele activiteiten zijn komen te vervallen; er moeten kosten gemaakt worden voor woon-werkverkeer)


* TEKORT: F 15,-

Conclusie: wanneer er een betaalde baan op minimumniveau geaccepteerd wordt, komt het gezin iedere maand geld te kort. Het NIBUD adviseert gemeenten in dergelijke gevallen om de lokale regelingen uit te breiden naar inkomens boven bijstand en vervolgens geleidelijk af te bouwen.

Deel: ' NIBUD vraagt aandacht voor armoedeval '
Lees ook