VVD

Niederer: maak van Melkertbanen geen Hasjbanen

VVD Tweede Kamerlid Jacques Niederer heeft ernstige bedenkingen bij de subsidiëring van coffeeshops. Het met overheidsgeld creëren van werkervaringsplaatsen in de cannabissector acht hij ontoelaatbaar. Op een VVD verkiezingsbijeenkomst in Geertruidenberg spoorde hij Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan om haast te maken met het nemen van maatregelen tegen een actieve rol van regionale arbeidsvoorzieningen in het creëren van werkgelegenheid in de softdrugsbranche.

De Vries laat onderzoeken van welke regeling gebruik is gemaakt bij het beleid van de regionale arbeidsvoorziening Friesland om werkervaringsplaatsen in de cannabissector goed te keuren. De VVD dringt aan op spoed bij het verrichten van dit onderzoek. Bovendien is de VVD van mening dat, los van de vraag van welke regeling er gebruik is gemaakt, de rol van de overheid bij het coffeeshopbeleid beperkt moet blijven tot het stellen van strikte randvoorwaarden aan de verkoop van softdrugs. Een gedoogbeleid kan alleen worden gevoerd onder stringente voorwaarden met daaraan gekoppeld een effectieve bestuurlijke handhaving. Doel van dit beleid moet zijn het tegengaan van overlast door drugsgebruikers.

De VVD`er is van mening dat er geen gebruik van overheidsregelingen mag worden gemaakt om een illegale activiteit te ontplooien. Ook al wordt de verkoop van softdrugs gedoogd, het blijft illegaal. Net zo min als een Gemeente onder haar eigen verantwoordelijkheid een coffeeshop behoort te exploiteren, zo behoren ook regionale arbeidsvoorzieningen geen arbeidservaringsplaatsen in coffeeshops goed te keuren.

Deel: ' Niederer maak van Melkertbanen geen hasjbanen '
Lees ook