NIERSTICHTING NEDERLAND

Nierstichting pakt wachtlijsten aan met mobiele teams

Nierstichting pakt wachtlijsten aan met mobiele teams dialyseverpleegkundigen
17 september 2001, Bussum. Om het tekort aan dialyseverpleegkundigen op te lossen gaat de Nierstichting (ex-)dialyseverpleegkundigen werven. Het landelijk tekort wordt geschat op 100 dialyseverpleegkundigen en is de belangrijkste oorzaak van de wachtlijsten in de dialysezorg en de onder behandeling van 20% van de nierpatiënten. De Nierstichting wil dat nierpatiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben en daarom mobiele teams oprichten om tijdelijke regionale tekorten aan menskracht op te vangen en inactieve dialyseverpleegkundigen stimuleren om weer aan het werk te gaan in een van de dialysecentra met structureel personeelsgebrek. De wervingsactie is gericht op ex-dialyseverpleegkundigen die een opfriscursus op maat krijgen aangeboden in samenwerking met de LVDT, de Landelijke Vereniging van Dialyse- en
Transplantatieverpleegkundigen, de Dialyse Groep Nederland (DGN) en Randstad Gezondheidszorg. Randstad Gezondheidszorg gaat meehelpen om de mobiele teams van dialyseverpleegkundigen op te leiden en te begeleiden. Naast de opfriscursus op maat geeft de Nierstichting de dialyseverpleegkundigen die in de mobiele teams gaan werken extra ondersteuning voor kinderopvang en vervoer.
De personeelsproblematiek speelt in ongeveer eenderde van de centra, maar er zijn opvallende regionale verschillen. Dialysecentra met personeelsproblemen reageren enthousiast op de plannen van de Nierstichting.

Inactieve dialyseverpleegkundigen
In Nederland zijn 2.200 dialyseverpleegkundigen en 1.000 die niet meer actief zijn als dialyseverpleegkundige. Randstad biedt herintreders een flexibel pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden aan en de Nierstichting werkt samen met de partners in het veld aan optimale (her)instroming. Het streven is op korte termijn 50 herintreders te laten instromen, maar herintreden is vaak alleen mogelijk als er de werkgever flexibel is. Bijvoorbeeld met parttime contracten en kinderopvang, omdat inactieve dialyseverpleegkundigen meestal jonge moeders zijn. Voor wat oudere herintreders zijn opleidingsmogelijkheden en carrièreperspectief de belangrijkste barrière.
Omdat de dialysecentra moeten en willen uitbreiden, is er ook een project om op de langere termijn nog eens 100 inactieve dialyseverpleegkundigen te stimuleren tot herintreding. Tevens financiert de Nierstichting een promotieteam van dialyseverpleegkundigen van de beroepsvereniging LVDT dat de verpleegkundige opleidingen bezoekt. De extra instroom dankzij het promotieteam zal ook pas op wat langere termijn (anderhalf jaar) effect hebben.

Nierstichting actieprogramma Werken aan de capaciteit van de dialysezorg
De Nierstichting heeft sinds 2000 een actieprogramma Werken aan de capaciteit van de dialysezorg. Het actieprogramma ontstond doordat de Nierstichting signalen kreeg van de Nierpatiëntenvereniging LVD dat de situatie in de dialysezorg alarmerend werd. Daarom onderzocht de Nierstichting de omvang en oorzaak van de steeds vaker gemelde capaciteitsproblemen en de scheve ontwikkeling in vraag en aanbod. De conclusies uit dit onderzoek zijn in het kort: er is een tekort aan personeel, met name dialyseverpleegkundigen; er is een tekort aan dialysestations; de regionale spreiding van voorzieningen is matig; en er wordt niet adequaat gepland. Het gevolg is dat nierpatiënten worden onderbehandeld.

Onderbehandeling van nierpatiënten
De onderbehandeling van nierpatiënten komt in verschillende vormen voor: te laat beginnen met dialyseren, te weinig dialyseren en niet op de juiste wijze dialyseren (omdat wat medisch gezien juist is, niet beschikbaar is). Daarnaast leiden de wachtlijsten tot een aantal lastige problemen waardoor de kwaliteit van leven onder druk staat: lange reistijden naar en van de dialysecentra, inflexibele dagindeling door starre dialyseschemas en verlies van mobiliteit (meerdaags familiebezoek ver weg en vakantie elders in Nederland zijn er niet meer bij).

Crisisteam Dialysecapaciteit
In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan oplossingen voor de problemen met de dialysecapaciteit. Op initiatief van de Nierstichting is het Crisisteam Dialysecapaciteit gevormd met vertegenwoordigers van de landelijke Nierpatiëntenvereniging LVD, de internisten / nefrologen verenigd in de Dialyse Groep Nederland (DGN) de Landelijke Vereniging voor Dialyse- en Transplantatieverpleegkundigen (LVDT) en als waarnemer Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In 2000 is extra geld beschikbaar gekomen voor extra dialysestations. Het Crisisteam werkt ook actief mee aan de activiteiten om de personeelsproblemen in de dialysezorg op te lossen.

---

Deel: ' Nierstichting pakt wachtlijsten aan met mobiele teams '
Lees ook