Persberichten - 20/02/2003

Niet-gerealiseerde waardeverminderingen beïnvloeden jaarresultaat GIMV over 2002

Daling intrinsieke waarde zet zich niet door in tweede jaarhelft Gimv zet selectief investeringsbeleid alsook voorzichtig waarderingsbeleid verder

De resultaten van GIMV over 2002 (beperkte consolidatie deel van de groep) tonen een boekhoudkundig verlies van 300,6 miljoen euro. Dit boekhoudkundig verlies is een gevolg van het voorzichtig waarderingsbeleid van GIMV waardoor over 2002 een totaal aan waardeverminderingen geboekt werden van 290 miljoen euro, die geen directe kaskosten betekenen.

Op 17 februari 2003 bedroeg de intrinsieke waarde van GIMV 821,8 miljoen euro of 35,5 euro per aandeel. De gediversifieerde portefeuille van GIMV zorgt voor een stabilisatie van de intrinsieke waarde in de tweede jaarhelft aangezien de stijging van de aandelenkoers van de GIMV-participaties Barco en Mobistar de impact van de niet-gerealiseerde waardeverminderingen grotendeels compenseert. Het grote verschil tussen boekwaarde en intrinsieke waarde wordt voornamelijk verklaard door het feit dat waardestijgingen boven de aanschaffingswaarde wel verrekend worden in de intrinsieke waarde, maar niet in de boekwaarde. Vergeleken met een koers van 16,3 euro op 17 februari 2003 noteert het GIMV aandeel met een discount van 54%.

In 2002 investeerde GIMV voor een totaalbedrag van 158,5 miljoen euro, waarvan 69,8% in bestaande portefeuillebedrijven. Voor 2003 legt GIMV de klemtoon op het potentieel van de bestaande portefeuille en kiest het voor een voorzichtig beleid waarbij naar een evenwicht zal worden gestreefd tussen investeringen en desinvesteringen. De Raad van Bestuur van GIMV zal aan de Algemene Vergadering voorstellen een dividend uit te keren van 0,7 euro per aandeel.

GIMV handhaaft voorzichtig waarderingsbeleid Over 2002 boekte GIMV niet-gerealiseerde waardeverminderingen voor een totaal bedrag van 290 miljoen euro, waarvan 25% in de tweede jaarhelft. Naast een waardevermindering op Telenet ten belope van 91,1 miljoen euro, zijn deze waardeverminderingen een gevolg van de aanhoudende daling van de diverse aandelenbeurzen. Deze daling gaf op haar beurt aanleiding tot lagere bedrijfswaarderingen. Vanuit een voorzichtige waarderingspolitiek vertaalt GIMV dit in overeenkomstige waarde-verminderingen op de participaties, die evenwel niet gerealiseerd zijn maar desalniettemin aanleiding geven tot een boekhoudkundig verlies.

Deze waardeverminderingen leiden samen met de gerealiseerde minderwaarden ten bedrage van 10,1 miljoen euro en de gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille ten bedrage van 12,4 miljoen euro tot een totaal boekhoudkundig verlies van 300,6 miljoen euro. Dit bedrag is evenwel een boekhoudkundig en geen cash verlies.

Financiële vaste activa bedragen 731,3 miljoen euro Het balanstotaal per 31 december 2002 bedraagt 787,5 miljoen euro, tegenover 1 miljard euro een jaar eerder. De daling van het balanstotaal is een rechtstreeks gevolg van de niet-gerealiseerde waardeverminderingen die GIMV boekte over 2002. Het eigen vermogen bedraagt 602 miljoen euro of 76% van het balanstotaal. De schuldratio (verhouding netto financiële schulden / eigen vermogen) bedraagt 19,8%. Als gevolg van de consolidatie zijn in deze netto financiële schulden 22,3 miljoen euro schulden van buy-outs vervat. Deze schulden zijn echter geen rechtstreekse schulden van GIMV NV. Zonder deze schulden zou de schuldratio 16,2% bedragen.

158,5 miljoen investeringen over 2002, waarvan bijna 70% in bestaande participaties, bevestigen tendens over laatste anderhalf jaar In de tweede jaarhelft van 2002 investeerde GIMV 79,4 miljoen euro. Dit is een vergelijkbaar bedrag met wat GIMV in de voorgaande twee semesters investeerde. Over het volledige jaar 2002 investeerde GIMV voor een totaalbedrag van 158,5 miljoen euro.

Van het totale investeringsbedrag van 158,5 miljoen euro werd 110,6 miljoen, of 69,8% geïnvesteerd in bestaande participaties, via rechtstreekse investeringen of fondseninvesteringen. GIMV bevestigt daarmee dat het in eerste instantie zijn bestaande portefeuille van meer dan 150 bedrijven wil ondersteunen in hun verdere groei. Het saldo van 47,9 miljoen euro werd door GIMV gebruikt om nieuwe investeringsopportuniteiten te benutten. Van het totale investeringsbedrag van 158,5 miljoen euro investeerde GIMV 30,6% in België en 69,4% in buitenlandse bedrijven.

In 2002 investeerde de business unit ICT 53,1 miljoen euro, waarvan 30 miljoen euro in Telenet. De business unit Life Sciences investeerde 42,5 miljoen euro. De overige 62,8 miljoen euro investeringen, werden uitgevoerd binnen het activiteitsdomein Corporate Investment (België, Duitsland en Nederland).

Evenwicht in investeringen en desinvesteringen In 2003 zal het investeringsvolume gedreven worden door de te realiseren desinvesteringen. De regionale en sectorale spreiding van zijn portefeuille en het voortdurende zoeken naar exitopportuniteiten, geeft GIMV voldoende vertrouwen dat het exitvolume in 2003 zal toenemen. Door het koppelen van het niveau van de investeringen aan dat van de desinvesteringen wil GIMV evenwel op alles voorbereid zijn, en de evenwichtige portefeuille verder uitbouwen mét behoud van een sterke balansstructuur.

Daling intrinsieke waarde zet zich niet door in tweede jaarhelft De intrinsieke waarde van GIMV op 31 december 2002 bedroeg 819,2 miljoen euro of 35,4 euro per aandeel tegenover 850,2 miljoen euro of 36,7 euro per aandeel op 30 juni 2002 en 1.178,4 miljoen euro of 50,8 euro per aandeel op 31 december 2001. GIMV slaagt er aldus in om ondanks de voortdurende malaise op de financiële markten en de daaruit resulterende waardeverminderingen de intrinsieke waarde in de tweede jaarhelft quasi integraal te behouden. Op 31 december 2002 omvat de totale intrinsieke waarde van de GIMV portefeuille 26% ICT participaties, 19% participaties in Life Sciences en 55% in het activiteitsdomein Corporate Investment.

Dankzij de diversificatie in de portefeuille van GIMV worden de waardeverminderingen over de tweede jaarhelft grotendeels opgevangen door de sterke prestaties van de genoteerde participaties Barco en Mobistar. Het grote verschil tussen boekwaarde en intrinsieke waarde wordt voornamelijk verklaard door het feit dat waardestijgingen boven de aanschaffingswaarde wel verrekend worden in de intrinsieke waarde, maar niet in de boekwaarde.

Op 17 februari 2003 bedroeg de intrinsieke waarde van de GIMV portefeuille 821,8 miljoen euro, of 35,5 euro per aandeel. Gerelateerd aan een beurskoers van 16,3 euro op 17 februari 2003, noteert het GIMV aandeel met een discount van 54%.

Dividendvoorstel van 0,7 euro per aandeel Vanuit een voorzichtige houding in deze uitzonderlijk onzekere economische omstandigheden zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorstellen een bruto dividend van 0,7 euro per aandeel (netto 0,525 euro per aandeel) uit te keren tegenover bruto 1,4 euro per aandeel (netto 1,05 euro per aandeel) vorig jaar. Dit dividendvoorstel kadert in het streven van GIMV om zowel in gunstige als in minder gunstige omstandigheden een dividend uit te keren aan zijn aandeelhouders. Daarbij wil GIMV echter ook de nodige financiële voorzichtigheid aan de dag leggen teneinde de huidige sterke balanspositie te behouden en de toekomstige aandeelhouderswaarde te vrijwaren.

De commissarissen hebben bevestigd dat hun controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie met betrekking tot het boekjaar 2002, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.

Bron: GIMV
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Niet-gerealiseerde waardeverminderingen beïnvloeden jaarresultaat GI.. '
Lees ook