Gerechtshof ArnhemNieuw belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 22.
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 29-05-2002


01/02347
Formeel recht.
Een dubbele verzuimboete bij een te late indiening van een gecombineerd aangiftebiljet voor de Wet IB en de Wet WAZ vindt het Hof niet acceptabel.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3223

00/00797
Ziekenfondswet.
Bij een toetsingstijdvak van drie jaren kan de Regeling tijdvak en inkomen ziekenfondsverzekering zelfstandigen door de beugel.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3224


01/00774
Omzetbelasting.
De door een stichting bevrijdingsfestival verrichte prestaties vertonen een zodanige wederzijdse afhankelijkheid dat zij als één geheel dienen te worden beschouwd. Belanghebbende kan daarom alle voorbelasting in aftrek brengen.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3225

00/00239
Ziekenfondswet.
Op grond van een redelijke wetstoepassing dienen bij de vaststelling van het gemiddelde belastbare inkomen voor de peildatum aangekondigde doch na de peildatum geformaliseerde correcties te worden meegenomen.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3361

00/00862
Wet WAZ.
De in de Wet WAZ opgenomen regeling voor gemoedsbezwaarden is niet in strijd met de grondrechten.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3368

00/00831
Leges.
De vaststelling van de aanslag en de behandeling van de bezwaarprocedure dienen in het kader van de in de Awb vervatte mandateringsregeling niet door dezelfde ambtenaar te geschieden.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3356

99/03540
Inkomstenbelasting.
De door belanghebbendes echtgenote in het kader van haar opleiding gebruikte tot atelier omgebouwde garage vormt een studeerruimte. Daarom kunnen de verbouwingskosten niet in aftrek worden gebracht.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3226

00/01504
Tabaksaccijns
Van "voorhanden hebben" kan reeds worden gesproken indien sprake is van een meer dan voorbijgaande betrokkenheid waarvoor men anders dan als willoos werktuig van een ander heeft gekozen.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2651

00/000146
Formeel recht.
Eerst ter zitting overgelegde lijst met verkoopgegevens van vergelijkingspanden als tardief aangemerkt.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE3227

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 22 '
Lees ook