Amsterdam Exchanges

06 Apr 2000 Nieuw beleid voor aandelen-opties bij vervallen notering van de aandelen
Persbericht 2000.040

NIEUW BELEID VOOR AANDELEN-OPTIES BIJ VERVALLEN VAN NOTERING VAN DE AANDELEN

De afgelopen maanden heeft Amsterdam Exchanges op basis van een in december 1999 uitgegeven consultatienota overleg gevoerd over het te voeren beleid bij voor aandelenopties bij het vervallen van een onderliggende waarde. Op basis hiervan is het volgende besloten:

De kern van het nieuwe beleid komt in de praktijk op het volgende neer:
1. in principe zal Amsterdam Exchanges de optie-notering handhaven, ongeacht het feit dat er geen officiële notering op haar effectenmarkt plaatsvindt van de "erfopvolger"; 2. indien het niet wenselijk of mogelijk is de optie-notering te handhaven vindt afrekening van de optie-positie plaats tegen een gedefinieerde prijs die zo eerlijk mogelijk aansluit op de marktprijs: de "fair value".

Wanneer van een aandelenoptie de onderliggende waarde uit de officiële notering van Amsterdam Exchanges komt te vervallen wordt de economische positie van de optiebelegger zo goed mogelijk gewaarborgd. Het aantal mogelijkheden om de optienotering te continueren is uitgebreid, onder meer door het nieuwe segment "verhandeling". ( zie AEX-persbericht 2000-38) Doch ook wanneer een optienotering niet kan worden voortgezet wordt de economische positie in principe gewaarborgd door hantering van een reglementair vastgelegde methodiek van "fair value". Deze methodiek bepaalt een prijs die beoogt zo eerlijk mogelijk aan te sluiten bij de marktprijs vóór het moment van bekend worden van het "Corporate event" dat de optienotering uiteindelijk deed beëindigen.

Met dit beleid wordt voorts een belangrijke onzekere factor uit de prijsvorming van aandelenopties gehaald: het is immers niet meer nodig een inschatting te maken van de kans dat het lukt een optie-notering op Amsterdam Exchanges te behouden in het geval van bijvoorbeeld een overname.

De regeling gaat per heden in en heeft ook betrekking op alle reeds openstaande optieposities.

Tot slot: consequenties voor nieuw te noteren warrants

Amsterdam Exchanges zal emittenten van beursgenoteerde warrants aangeven dat zij eenzelfde fair value methode dienen te hanteren voor nieuwe beursgenoteerde warrants danwel, indien zij een andere systematiek wensen te hanteren, hierover een uitgebreide paragraaf in het prospectus moeten opnemen.

De volledige tekst van de AEX-mededeling staat op www.aex.nl

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw beleid aandelen-opties bij vervallen notering aandelen '
Lees ook