Provincie Utrecht

Persbericht

Nieuw bestemmingsplan 'Soesterber-oost' goedgekeurd

28-05-2002
Op 28 mei jongstleden hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het bestemmingsplan 'Soesterberg-Oost' van de gemeente Soest goedgekeurd. Voor dit gebied gelden diverse (soms verouderde) bestemmingsplannen die hiermee vervangen worden door een eenduidige regelgeving. Het gebied ligt binnen de contouren van het Streekplan zodat er ontwikkelingen op stedelijk gebied mogen plaatsvinden. De gronden zijn gedetailleerd bestemd conform het huidige gebruik. Het plan is voornamelijk bedoeld voor een eenduidige regelgeving. Daarnaast biedt het mogelijkheden om diverse aanpassingen aan de huidige bebouwing toe te staan. Tegen de plannen van de gemeente zijn enkele bedenkingen ingebracht. GS menen echter dat vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en duidelijke regelgeving het plan aanvaardbaar is en achten de ingediende zienswijzen ongegrond.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Nieuw bestemmingsplan 'Soesterber-oost' goedgekeurd '
Lees ook