Gemeente 's-Hertogenbosch

27-03-2003

Nieuw bestemmingsplan voor Zorgcentrum Hintham

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het voorontwerp van het bestemmingsplan "Zorgcentrum Hintham" ter advisering voor te leggen aan de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft als doel om op de locatie van het huidige sociaal cultureel centrum De Biechten een nieuw zorgcentrum en koop- en huurappartementen te ontwikkelen. Ook De Biechten, de bibliotheek, Thuiszorg en een steunpunt voor ouderen zullen ruimtes krijgen in dit nieuwe gebouw.

Zorgcontinuüm
Het nieuwe centrum in Hintham past in de toekomstvisie die door de zorgaanbieders in de regio is ontwikkeld. Daarbij wordt er gestreefd naar cliëntgerichte zorg in de wijk. Dit betekent dat de aanbieders van zorg samenwerken om nagenoeg alle vormen van verzorging en verpleging aan te bieden op basis van de behoeften en wensen van cliënten. Deze samenwerking wordt ook wel zorgcontinuüm genoemd. Als dat nodig is, wordt de behandeling, welzijn en aangepast wonen in samenhang gebracht met verzorging en verpleging. Het centrum krijgt de volgende voorzieningen:

- zestig kamers voor psychogeriatrische bewoners;
- dertig kamers voor bewoners met lichamelijke beperkingen;
- dertig huurappartementen voor mensen met een zorgindicatie;
- ongeveer 93 koopappartementen;

- een sociaal-cultureel centrum De Biechten;
- een steunpunt voor ouderen met seniorenrestaurant, ontmoeting voor ouderen en dagverzorging;

- een bibliotheek;

- de thuiszorgfuncties waaronder jeugdgezondheidszorg. Door de integratie van deze functies in de gebouwen ontstaat een geheel nieuw concept dat als voorbeeld kan dienen voor de regio.

Initiatiefnemers en participanten
Het initiatief voor het nieuwe centrum is genomen door Dimens, stichting voor het verlenen van diensten in zorg en wonen, samen met woningstichting De Kleine Meierij uit Rosmalen. Participanten in het project zijn naast de woningstichting en Dimens: de gemeente 's-Hertogenbosch, de Thuiszorg, sociaal-cultureel centrum De Biechten, de Stadsbibliotheek van 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant. Inhoudelijk zijn ook de welzijnsinstellingen en klantenorganisaties betrokken bij de voorbereiding. Alle participanten streven er naar om de meerwaarde van elkaars aanwezigheid onder één dak te benutten voor een optimaal gebruik van het nieuwe centrum en een zo goed mogelijke dienstverlening aan de wijk.

Stedenbouwkundige vormgeving en inrichting openbare ruimte In het voorontwerp zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen voor zowel de bebouwing als voor de openbare ruimte rondom de gebouwen. Het plan bestaat uit drie "uitwaaierende" bouwblokken die samen met de Jan Heijmansflat en het nieuwe Educatief Centrum één geheel vormen. Deze uitwaaierende structuur zorgt voor veel doorzichten naar de waterplas het IJzeren Kind. Met deze stedenbouwkundige vormgeving ontstaat een meerwaarde voor de omgeving ten opzichte van de huidige bebouwing. De bouwhoogte mag niet meer zijn dan drie lagen. Alleen op de koppen van de drie bouwblokken worden in vijf, zes en zeven lagen de koopappartementen gerealiseerd. Het parkeren voor personeel en bewoners van het zorgcentrum en de bewoners van de koopappartementen zal grotendeels in parkeergarages onder de gebouwen plaatsvinden.

Procedure
Het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt na behandeling in de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer vier weken ter inzage gelegd en wordt verzonden naar verschillende instanties. Binnen deze vier weken wordt een inspraakbijeenkomst gehouden voor belangstellenden en belanghebbenden. Informatie over de ter visie legging en over de datum en het tijdstip van de inspraakbijeenkomst worden bekend gemaakt op de gemeentepagina's in de Bossche Omroep op Zondag. Daarna worden de resultaten van de inspraak verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan, tegelijk met de resultaten van het wettelijk voorgeschreven vooroverleg.

Deel: ' Nieuw bestemmingsplan voor Zorgcentrum Hintham in Den Bosch '
Lees ook