Provincie Drenthe


Nieuw bestuursprogramma 'Drenthe: Besturen in Balans' Duurzaam beleid en zichtbaar in samenleving

Assen, 29 maart 1999
Persberichtnummer 99-073Het provinciaal bestuur van Drenthe kiest in de bestuursperiode
1999 - 2003 voor een actieve opstelling in een duurzame omgeving. In het nieuwe bestuursprogramma 'Drenthe: Besturen in Balans' gaan welvaart en welzijn hand in hand. De provincie als bestuursorgaan zoekt naar structuren die ook voor partners werkbaar zijn en gedraagt zich weerbaar en zichtbaar.
Lastenverzwaring voor de burgers moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

De onderhandelaars van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, D66, GPV/RPF en OPD hebben vrijdagavond overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het beleid in de komende vier jaar. Henk Weggemans, die als leider van de grootste fractie na de statenverkiezingen het initiatief heeft om te komen tot een nieuw bestuursprogramma en een nieuw college van gedeputeerde staten, presenteert het concept-programma officieel op dinsdag 13 april aanstaande. Hij doet dat tijdens de eerste vergadering van provinciale staten na de verkiezingen van 3 maart.

Een werkbare situatie betekent voor de provincie niet alleen een rol als regisseur en coördinator van processen. Ook worden op eigen initiatief beleidsontwikkelingen in gang gezet. De provincie gaat zich nadrukkelijker profileren als een regionaal, zelfstandig bestuursorgaan met eigen taken en bevoegdheden. In het samenspel met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers wordt een weerbare houding aangenomen. Beleid wordt krachtdadig uitgedragen en verdedigd. In voorkomende gevallen kan worden besloten een hoorzitting te organiseren of een ad hoc-commissie in te stellen om vraagstukken helder te maken. Ook het instellen van een speciale onderzoekscommissie wordt als mogelijkheid aangekondigd.

Het provinciaal bestuur wil intensiever communiceren met de Drentse samenleving. Hiertoe wordt meer gebruikgemaakt van internet, wordt nagegaan of regelmatig een gemeente kan worden bezocht en wordt een telefonisch spreekuur geïntroduceerd. Zo wordt de provincie zichtbaar.
De levendigheid in provinciale staten wordt vergroot doordat de fracties zich dualistisch gaan opstellen.

Duurzame ontwikkeling
Om de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen, loopt de duurzame ontwikkeling van Drenthe als een rode draad door het beleid. Waar mogelijk worden duurzaam bouwen en het gebruik van zonne-energie gestimuleerd.

Het realiseren van de ecologische hoofdstructuur heeft prioriteit in het beleid. Ook wordt gestreefd naar uitbreiding van het aantal nationale parken. Om wateroverlast tegen te gaan, worden overloopgebieden aangewezen. Verdroging van de bodem wordt tegengegaan door de uitvoering van het convenant dat hierover bestaat met kracht ter hand te nemen.
Bij het aantrekken van bedrijven wordt niet alleen gelet op de economische effecten. Ook milieufactoren tellen mee in de afweging.

Verdere verbetering van de werkgelegenheidssituatie in Drenthe is noodzakelijk. De provincie wil vooral de deelname van zwakke groepen aan het arbeidsproces stimuleren. Dit geldt in het bijzonder voor allochtonen, vrouwen, langdurig werklozen en WAO-ers.

Vervoer
Voor wat betreft de aanleg van wegen, kanalen en spoorverbindingen in Drenthe wordt vastgehouden aan de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in het Langman-akkoord. Bijzondere aandacht is er voor de knelpunten op de A-28 tussen Hattemerbroek en Meppel en de afslag Meppel/Leeuwarden. Het onderzoek naar nieuwe vormen van vervoer wordt gestimuleerd.

Ten aanzien van de luchthaven Groningen-Airport Eelde wordt nagegaan wanneer de commerciële oefen- en testvluchten kunnen worden beëindigd en wanneer de provinciale bijdrage aan de luchthaven kan worden afgebouwd.
De provincie vindt toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer belangrijk. Vooral tussen de steden en de economische kernzones moet de dienstverlening worden uitgebreid. Op het platteland is een andere aanpak nodig. Hier moet maatwerk worden geleverd, waarbij vooral het vervoer van ouderen en gehandicapten prioriteit moet hebben. Dit wordt samen met de vervoersmaatschappijen, de gemeenten en andere betrokken partners opgepakt. Hetzelfde geldt voor het zoeken naar mogelijkheden om jongeren voldoende vervoersmogelijkheden te bieden. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts als de disco's sluiten.

Landbouw
De land- en tuinbouw moet rendabel kunnen functioneren. Om economische en milieutechnische redenen wordt gestreefd naar verbreding van de sector. Nieuwe vormen van landbouw worden aangemoedigd, bijvoorbeeld biologische landbouw, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, recreatie en toerisme als neventak en zorgvoorziening.

Welzijn
De provincie wil in de toekomst financiële ruimte scheppen voor nieuw beleid op het gebied van welzijn. Daarom wordt een deel van het beschikbare budget flexibel gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van het totaal bedrag. Dit blijft dus gelijk. Minderheidsgroepen en groeperingen met een maatschappelijke achterstand krijgen extra aandacht. Samen met gemeenten wordt geïnvesteerd in projecten die ten doel hebben de armoede te bestrijden en ertoe leiden dat meer mensen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten of aan het arbeidsproces.

Cultuur
Net als in de welzijnssector wordt ook het budget voor cultuur deels flexibel gemaakt. Dit biedt kansen om meer variatie aan te brengen in het cultuurbeleid.
Cultuur- en kunstbeleving onder jongeren wordt aangemoedigd. De provincie gaat samen met onder andere het onderwijsveld en musea onderzoeken of het mogelijk is leerlingen in schoolverband bepaalde culturele voorzieningen te laten bezoeken, zonder dat dit hun te veel kost.

Het provinciaal bestuur vindt dat Drenthe bij uitstek geschikt is om uit te groeien tot een bakermat voor kunstenaars. Jong, oud, Drents, nationaal of internationaal, iedereen is welkom om zich hier te vestigen. Gemeenten, de kunst- en cultuurwereld, het bedrijfsleven en andere belangstellenden worden uitgedaagd om samen met de provincie meer inhoud te geven aan het cultureel klimaat in Drenthe.

Samenwerken
De provincie wil niet tornen aan het bestaan van drie bestuurslagen: rijk, provincie en gemeente. Een vierde laag wordt afgewezen.
Aan de relatie tussen de provincie en de twaalf nieuwe, grotere gemeenten moet opnieuw inhoud worden gegeven. De ordenende taak van de provincie wordt verder uitgewerkt en er wordt meer inhoud gegeven aan de regierol bij regionale aangelegenheden. De samenwerking met de provincies Groningen en Fryslân in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt verder uitgebouwd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het vergroten van de democratische controle.

Financieel en organisatorisch
De provincie staat voor een sober en degelijk financieel beleid met voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Met lastenverzwaringen voor de burger wordt zeer terughoudend omgegaan. Als het even kan moeten die worden voorkomen.

In het bestruursprogramma wordt ondersteuning gegeven aan het personeelsbeleid, zoals de provincie dit kent. Kenmerken hiervan zijn: cultuurverandering, human resource management (het zo goed mogelijk benutten van de talenten in relatie tot het bereiken van de doelstellingen van de organisatie), het inzetten van informatietechnologie en diversiteit op alle niveaus.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Dijkstra, hoofd van de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365262, privé (0592) 408663 of 06 - 22 24 54
36
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Nieuw bestuursprogramma 'Drenthe Besturen in Balans' '
Lees ook