Nieuw certificeringinstituut ERIA meet met wetenschappelijke maat

Professionalisering van informatie architecten een feit geworden

ROTTERDAM, 20050103 -- Informatie architecten staan door de vrij jonge ontwikkeling van hun vak en de grote impact die zij op organisaties hebben, met hun adviezen in het midden van de arena van kritische maatschappelijke beoordeling. De professionalisering van de architect in de informatievoorziening is daarom van groot belang bij de wederopbouw van aantoonbare kwaliteit en imagoverbetering van de ICT als geheel.


Om tot een geaccepteerde professie door te groeien en in de praktijk verworven competenties erkend te krijgen, vraagt de markt terecht om onderbouwing middels een profiel, een regiem van voortgaande professionalisering, een instrumentarium tot beoordeling van kwaliteiten en competenties met als tijdelijke uitkomst een mogelijke certificatie. Het Europees Register Informatie Architecten (ERIA) stelt per 1 januari 2005 de vereniging open voor leden om een verdergaande professionalisering van de vakgebieden architectuur en een deskundige onafhankelijke beoordeling van personen mogelijk te maken.
Gedurende ruim een jaar heeft een multidisciplinair samengestelde groep bestaande uit onderwijskundigen, veranderkundigen, ICT beleidskundigen, onafhankelijke en afhankelijke architecten informatievoorziening en geraadpleegde psychologen, zich verdiept in de inhoudsbepaling van het vakgebied op basis van competenties, uitmondend in een praktisch toepasbaar en inzichtelijk model, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Een model dat de kennis, het omgaan met kennisvelden, het omgaan met anderen en het omgaan met zichzelf in kaart brengt, kan meten en beoordelen. Dit om de noodzakelijke professionalisering van de huidige architecten te waarborgen en te behouden naast de instroom op basis van een wetenschappelijk curriculum.

Er is gekozen voor onafhankelijke kwaliteit, betrouwbare en valide beoordeling door deskundige vakmensen volgens een open en onderbouwd model dat ook voor alle betrokkenen toegankelijk is. Het doel is om met dit gevalideerde beoordelingsmodel organisaties te helpen bij een evaluatie van hun architecten in de informatie voorziening en tevens (los van opleidings- en functieprofielen op het vlak van de informatiearchitectuur) door middel van het in kaart brengen van wat de potenties van een individu zijn en hoe hij/zij deze (verder) kan ontwikkelen. Ook zelfstandig gevestigde informatie architecten kunnen uiteraard op dezelfde manier hun professionele capaciteiten objectief laten vaststellen en gerichte verbetervoorstellen ontvangen.

Dit initiatief was nodig omdat de huidige registers en certificeringtrajecten niet voldoende bieden, omdat ofwel de onderliggende registratiemethoden niet discriminerend genoeg zijn, ofwel door het ontbreken van het beoordelingskader en/of het op verantwoorde wijze toetsen binnen dat kader of doordat de beoordeling organisatie- of methodegebonden is, waardoor slechts partieel op die onderdelen die voor de organisatie of de methode relevant zijn wordt onderzocht. Bovendien ligt het accent daar soms meer op het behalen van "het papiertje", dan dat er continu aandacht is voor verdere professionalisering en ondersteuning daarbij.

Omdat naar het oordeel van ERIA certificering en de daaraan voorafgaande beoordeling slechts een middel en geen doel is in het bereiken van de gewenste professionaliteit, is een zogeheten "RACK" van de informatie architect is ontwikkeld, waaruit persoonlijke profielen worden gemaakt in de vorm van een radarmodel waarin Regulatieve, Affectieve, Cognitieve persoonlijkheidskenmerken complementair staan naast de professionele kenmerken van vaktechnische oorsprong in Kennisvelden. Dit RACK is door ERIA geregistreerd en gedeponeerd om ondeskundig gebruik ervan in beoordeling en/of certificering tegen te gaan, maar stelt haar model open voor ieder ander gebruik. ERIA staat openheid en transparantie voor, vandaar ook de keuze voor de verenigingsvorm, waardoor het bestuur in staat is volledige betrokkenheid van de leden te bewerkstelligen. Het ontwikkelde beoordelingskader toont de kwalificaties en competenties van vier breed onderschreven kenmerkende beroepssituaties van de architecten informatievoorziening en wil vooral een leidraad zijn voor verdere beroepsontwikkeling.

ERIA wil alle vormen van architecten objectief en ten opzichte van elkaar neutraal positioneren. Het toont architectuur als professioneel handelen door het meetbaar te maken. Het kader is transparant, methodisch wetenschappelijk onderbouwd, kent een juiste operationalisering en uitsluitend instrumenten die valide en betrouwbaar zijn worden gebruikt. Dit beoordelingskader zal in de toekomst verder uitgewerkt worden voor specialisten in de ICT die de informatie architecten in hun werk ondersteunen.

Huidige bestuurssamenstelling ERIA: Coen Berghegen, Raymond ter Bogt, Arda van der Burg, Marleen Olde Hartmann, Mark Paauwe, Louis van der Zalm. Leden Raad van Advies: Theo van der Ven, Dave van Gelder.
Het bestuur en de raad van advies zal in de komende maanden na bewilliging verder worden versterkt door diverse prominenten.

Deel: ' Nieuw certificeringinstituut ERIA meet met wetenschappelijke maat '
Lees ook