Provincie Overijssel

Zwolle, 13 april 1999

NIEUW COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN GEïNSTALLEERD

Provinciale staten van Overijssel hebben vandaag het nieuwe college van gedeputeerde staten gekozen. Naast de commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx, bestaat het college uit H.J.M. Kemperman (CDA), M.F. Kamperman (CDA), J. Oosterhof (VVD), J.G. Kristen (PvdA), mevrouw R. Holsheimer-Wezeman (PvdA) en mevrouw H.J. Nap-Borger (CDA). De heer Kemperman is loco-CvdK.

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Portefeuille CvdK:

- voorzitterschap PS en GS;

- vernieuwing profiel provincie;

- integraal veiligheidsbeleid;

- coördinatie samenwerking Overijssel-Gelderland;
- regiocontract;

- belangenbehartiging van de provincie als geheel en inzetbaar op strategische beleidskwesties;

- coördinatie lobby;

- jumelage Letland;

- collegialiteit en integraliteit van bestuur;
- integriteit van bestuur.

Portefeuille landelijk gebied en water

(H.J.M. Kemperman; vervanging mr. ing. J. Oosterhof)
- landbouw, natuur en landschap;

- "groen" milieu;

- wegen en kanalen;

- integraal kwantitatief en kwalitatief waterbeheer;
- drinkwatervoorziening;

- energie;

- ontgrondingen;

- internationalisering;

- coördinatie reconstructie landelijk gebied.

Portefeuille ruimtelijke ordening en bestuurlijke organisatie

(M.F. Kamperman; vervanging R.. Holsheimer-Wezeman)
- ruimtelijke ordening;

- volkshuisvesting;

- stads- en dorpsvernieuwing;

- bestuurlijke organisatie;

- coördinatie strategische plannen.

Portefeuille werk en bereikbaarheid

(mr. ing. J. Oosterhof; vervanging H.J.M. Kemperman)
- economie en werkgelegenheid;

- verkeer en vervoer;

- verkeersveiligheid;

- openbaar vervoer;

- recreatie en toerisme;

- personeel en organisatie;

- coordinatie verwerving (Europese) fondsen c.a.

Portefeuille welzijn en grote steden

(J.G. Kristen; vervanging H.J. Nap-Borger)

- welzijn, sociaal-cultureel en maatschappelijk werk;
- cultuur en media;

- jeugdhulpverlening;

- minderheden;

- coördinatie grotestedenbeleid;

- lidmaatschap DB-IPO.

Portefeuille strategie, middelen en communicatie

(R.. Holsheimer-Wezeman; vervanging M.F. Kamperman)
- algemeen bestuur;

- juridische zaken;

- promotie en externe betrekkingen;

- voorlichting en communicatie;

- provinciale financiën;

- toezicht financiën gemeenten c.a.;

- beleidsplanning;

- facilitaire zaken;

- informatiebeleid;

- coördinatie strategische visie;

- coördinatie kwaliteitszorg;

- coördinatie ICT.

Portefeuille volksgezondheid, milieu en zorg

(H.J. Nap-Borger; vervanging J. Kristen)

- volksgezondheid;

- ouderenzorg;

- (afstemming) regiovisies;

- "grijs" milieu;

- onderwijs;

- emancipatie;

- sport;

- coördinatie cultuurverandering.

In het kort komen de speerpunten uit het bestuursakkoord 1999-2003 op het volgende neer:


1. Meedoen aan de samenleving

De provincie wil de actieve betrokkenheid van de burgers in het maatschappelijk leven bevorderen, bijvoorbeeld door deelname aan vrijwilligerswerk, onderwijs, scholing, cultuur en kunst te stimuleren. De provincie richt zich op het wegnemen van belemmeringen door te zorgen voor een goede onkostenvergoeding voor vrijwilligers die actief zijn in vrijwilligersorganisaties die onder provinciale verantwoordelijkheid vallen. Verder vindt de provincie een goed gespreide en toegankelijke zorgvoorzieningen erg belangrijk en wil zij meer dan in het verleden hierbij de regie oppakken. Ook gaat de provincie het initiatief nemen tot het instellen van een jongerenraad, die als klankbord en meedenktank voor de provincie functioneert.


2. Sterke steden en vitaal platteland

Uitgangspunt voor de provincie is dat stad en platteland elkaar moeten versterken. Dit betekent een concentratie van wonen en werken in de vijf grote steden en tegelijk het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. De provincie wil een extra impuls geven aan de vijf grote steden om deze sterk en leefbaar te houden, omdat deze voor Overijssel als economische motoren functioneren. De reconstructie van het landelijk gebied zal vanuit de rol van de provincie als kans worden benut om de gewenste vernieuwing en opwaardering van het landelijk gebied tot stand te brengen. Verder vindt de provincie dat de ecologische hoofdstructuur snel moet worden gerealiseerd.


3. Werk voor iedereen

De provincie wil bevorderen dat de werkgelegenheid meer dan gemiddeld groeit in Overijssel. Dit betekent dat Overijssel zich blijvend sterk maakt voor gunstige randvoorwaarden met betrekking tot acquisitie, vestigingsklimaat, bereikbaarheid, infrastructuur en onderwijs. Daarbij wil de provincie de tegenstelling tussen economie en milieu ombouwen naar synergie. Op basis van gewenste sociaal-economische ontwikkelingen zal de provincie in overleg met partners en betrokkenen periodiek een specifiek regio-beleidsplan opstellen.


4. Bereikbaar Overijssel

Een goede bereikbaarheid van Overijssel en ook binnen de provincie is essentieel voor deelname aan het maatschappelijk verkeer en de bloei van de economie. Daarom wil de provincie de bereikbaarheid van de steden en dorpen flink verbeteren en het gebruik van openbaar vervoer bevorderen. De provincie zal pilots op het gebied van openbaar vervoer ondersteunen en samen met anderen een pilot ontwikkelen voor een transferium nabij grootstedelijk gebied. Ook wordt vervoer van goederen over water en rail verder gestimuleerd.


22 nieuwe statenleden

Provinciale staten van Overijssel kent 22 nieuwe leden, te weten: Naam Fractie Woonplaats
Dhr. H.J.G. van Beers CDA Dalfsen
Dhr. T. Bennink VVD Enschede
Mevr. S. de Bruin Groen Links Enschede
Dhr. B.J. Bussink VVD Markelo
Dhr. G. Dijkslag VVD Zwolle
Dhr. ing. G. Fokke CDA Heemserveen
Mevr. J. Gerkes - de Groot VVD Olst
Dhr. J.E.F. Harmelink PvdA Vasse
Dhr. E.A. Knoeff CDA Zwartsluis
Dhr. K.J.M. Lulofs PvdA Enschede
Dhr. I. Mercanoglu PvdA Almelo
Dhr. T.J.J. Morskate CDA Hengelo
Mevr. M.G. van Olphen Groen Links Oldemarkt
Dhr. Tj. Oostra GPV Hengelo
Mevr. J. Schelhaas - Leistra CDA Rijssen
Dhr. mr. ing. B.J. Sijbom VVD Bentelo
Dhr. G. Stavinga SP Enschede
Dhr. R van Vlijmen Groen Links Steenwijk
Dhr. S.E. baron van Voorst tot Voorst CDA Laag Zuthem Dhr. Drs. H.J. Wevers PvdA Markelo
Mevr. mr. drs. M.F. Wichard den Boggende D66 Kampen Mevr. J. Woestenenk - Engelen SP Markelo

Deel: ' Nieuw college Gedeputeerde Staten Overijssel '
Lees ook