Provincie Overijssel

Zwolle, 26 maart 1999

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN CDA, PVDA EN VVD IN OVERIJSSEL

Bestuursakkoord 1999-2003 ‘Sterk en leefbaar Overijssel’ vastgesteld

NIEUW COLLEGE GS VAN OVERIJSSEL KRIJGT 3 CDA GEDEPUTEERDEN, 2 PVDA GEDEPUTEERDEN EN 1 VVD GEDEPUTEERDE

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Overijssel krijgt 3 CDA-gedeputeerden, 2 PvdA-gedeputeerden en 1 VVD-gedeputeerde. Het nieuwe college ziet er als volgt uit:

CDA:
de heer H.J.M. Kemperman: landelijk gebied en water mevr. H.J. Nap-Borger: volksgezondheid, milieu en zorg de heer M.F. Kamperman: ruimtelijke ordening en bestuurlijke organisatie

PvdA:
de heer J.G. Kristen: welzijn, cultuur en grote steden mevr. R. Holsheimer-Wezeman: strategie, middelen en communicatie

VVD:
de heer J. Oosterhof: werk en bereikbaarheid

De portefeuille van de Commissaris van de Koningin bevat naast de wettelijke taken ondermeer vernieuwing profiel provincie, integraal veiligheidsbeleid, coördinatie lobby, coördinatie samenwerking Overijssel-Gelderland en regiocontract.
De nieuwe Provinciale Staten komen op 13 april 1999 voor het eerst bijeen. In die vergadering worden de gedeputeerden officieel gekozen.

Met de afronding van de college-onderhandelingen is ook het Bestuursakkoord 1999-2003 vastgesteld. Het bestuursakkoord met de titel ‘Sterk en leefbaar Overijssel’ kent vier speerpunten: meedoen aan de samenleving, sterke steden en vitaal platteland, werk voor iedereen en bereikbaar Overijssel. Deze speerpunten zijn vertaald in een aantal concrete actiepunten. Voor de speerpunten wil het nieuwe college van GS structureel f. 13.915.000,-- per jaar extra inzetten, in vier jaar oplopend naar f. 18.415.000,--. Daar komt nog een eenmalig bedrag bij van f. 2.100.000,--.

Het nieuwe college en het bestuurakkoord zijn vanmiddag tijdens een persconferentie gepresenteerd door de voorzitter van de collegeonderhandelingen, de heer L.B. Kobes, burgemeester van Ommen en tevens voorzitter van het CDA Overijssel.

BESTUURSAKKOORD 1999-2003: STERK EN LEEFBAAR OVERIJSSEL

Algemeen

Het bestuursakkoord 1999-2003 bevat een aantal noviteiten. De drie college-partijen hebben een duidelijk beeld van wat zij met de speerpunten willen bereiken. Bij elk speerpunt zijn dan ook ijkpunten aangegeven. Een monitoringsysteem moet de vorderingen in kaart brengen, resulterend in een jaarlijkse rapportage. Er wordt ook een commissie beleidsevaluatie ingesteld die de provinciale activiteiten toetst op bereikte resultaten. Deze commissie rapporteert aan Provinciale Staten en bestaat naast statenleden uit een onafhankelijk voorzitter.
Een andere vernieuwing is dat bij wijze van proef één van de statencommissies gedurende één jaar in de avonduren zal vergaderen. Bekeken zal worden of dit de drempel voor burgers verlaagt om deze vergaderingen te bezoeken.
Verder vinden CDA, PvdA en VVD het belangrijk dat de provincie het goede voorbeeld geeft als het gaat om zaken als duurzaam bouwen, aankoopbeleid en gebruik van energie en water, achterstandsgroepen nadrukkelijk uitnodigen te solliciteren en het gebruik van de digitale snelweg.

In het kort komen de speerpunten uit het bestuursakkoord 1999-2003 op het volgende neer:


1. Meedoen aan de samenleving

De provincie wil de actieve betrokkenheid van de burgers in het maatschappelijk leven bevorderen, bijvoorbeeld door deelname aan vrijwilligerswerk, onderwijs, scholing, cultuur en kunst te stimuleren. De provincie richt zich op het wegnemen van belemmeringen door te zorgen voor een goede onkostenvergoeding voor vrijwilligers die actief zijn in vrijwilligersorganisaties die onder provinciale verantwoordelijkheid vallen. Verder vindt de provincie een goed gespreide en toegankelijke zorgvoorzieningen erg belangrijk en wil zij meer dan in het verleden hierbij de regie oppakken. Ook gaat de provincie het initiatief nemen tot het instellen van een jongerenraad, die als klankbord en meedenktank voor de provincie functioneert.


2. Sterke steden en vitaal platteland

Uitgangspunt voor de provincie is dat stad en platteland elkaar moeten versterken. Dit betekent een concentratie van wonen en werken in de vijf grote steden en tegelijk het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. De provincie wil een extra impuls geven aan de vijf grote steden om deze sterk en leefbaar te houden, omdat deze voor Overijssel als economische motoren functioneren. De reconstructie van het landelijk gebied zal vanuit de rol van de provincie als kans worden benut om de gewenste vernieuwing en opwaardering van het landelijk gebied tot stand te brengen. Verder vindt de provincie dat de ecologische hoofdstructuur snel moet worden gerealiseerd.


3. Werk voor iedereen

De provincie wil bevorderen dat de werkgelegenheid meer dan gemiddeld groeit in Overijssel. Dit betekent dat Overijssel zich blijvend sterk maakt voor gunstige randvoorwaarden met betrekking tot acquisitie, vestigingsklimaat, bereikbaarheid, infrastructuur en onderwijs. Daarbij wil de provincie de tegenstelling tussen economie en milieu ombouwen naar synergie. Op basis van gewenste sociaal-economische ontwikkelingen zal de provincie in overleg met partners en betrokkenen periodiek een specifiek regio-beleidsplan opstellen.


4. Bereikbaar Overijssel

Een goede bereikbaarheid van Overijssel en ook binnen de provincie is essentieel voor deelname aan het maatschappelijk verkeer en de bloei van de economie. Daarom wil de provincie de bereikbaarheid van de steden en dorpen flink verbeteren en het gebruik van openbaar vervoer bevorderen. De provincie zal pilots op het gebied van openbaar vervoer ondersteunen en samen met anderen een pilot ontwikkelen voor een transferium nabij grootstedelijk gebied. Ook wordt vervoer van goederen over water en rail verder gestimuleerd.

Nadere informatie:
tot vrijdagmiddag 26 maart, 17.30 uur zijn de delegatieleiders van CDA, VVD en PvdA
telefonisch bereikbaar op het provinciehuis, tel. 038-4252139 (secretariaat GS).
In het weekend kunt u de heren telefonisch als volgt bereiken: H.J.M. Kemperman (CDA): tel. 053-4354296 of 06-53162936 J. Oosterhof (VVD): tel. 0548-654121 of 06-53212277 J.G. Kristen (PvdA): tel. 06-53252858

Deel: ' Nieuw college GS van Overijssel '
Lees ook