Provincie Utrecht


Persbericht
31 maart 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van VVD - CDA - PvdA NIEUW COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN IN UTRECHT ROND

Het nieuwe College van gedeputeerde staten in de provincie Utrecht zal bestaan uit VVD, CDA en PvdA.
Namens de onderhandelende partijen maakte dhr. C.G.J. van den Oosten, lijsttrekker VVD en voorzitter van de onderhandelingen, vanavond melding van een succesvolle afronding van de coalitiebesprekingen: "Er ontstaat nu opnieuw een samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag van de Statenverkiezingen van 3 maart 1999. De nieuwe coalitie mag rekenen op steun van maar liefst tweederde (41) van de 63 Statenzetels."

Modern regionaal bestuur vraagt meer tijd
Dit geldt voor de ambtelijke organisatie maar ook voor het bestuur. De drie collegepartijen hebben er bewust voor gekozen het dagelijkse bestuur voor de komende zittingsperiode uit te breiden van zes naar zeven leden. De nieuwe samenstelling wordt: 3 VVD, 2 CDA en 2 PvdA.

Nieuwe beleidsontwikkelingen maken deze stap noodzakelijk: Sinds de nieuwe strategie van de provincie van vier jaar geleden, die gepaard ging met een interactieve manier van werken, is de provincie bij steeds meer maatschappelijke ontwikkelingen betrokken. Deze cultuuromslag vraagt meer tijd van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
De komende vier jaar komen daar nog een aantal andere zaken bij die in het belang van inwoners en bedrijven zijn. Het beleid van de Europese Unie zal voor de regios steeds belangrijker worden. Daarnaast zal het verkrijgen van meer Europees geld voor projecten in onze provincie belangrijker worden. Het rijk ziet de Randstad steeds meer als een samenhangend gebied, waardoor meer tijd besteed moet worden aan de afstemming binnen de Randstadprovincies en de inbreng in de Bestuurlijke Commissie Randstad. De provincie wil de komende jaren veel energie steken in de relatie met de beide grote steden (Utrecht en Amersfoort) en het samen met (clusters van) gemeenten opstellen van strategische gebiedsperspectieven. Aangezien het Bestuur Regio Utrecht (BRU) uiterlijk 1 januari 2003 ophoudt te bestaan zal de provincie samen met betrokken gemeenten veel energie moeten steken in een soepele overgang en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen tussen provincie en gemeenten. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) zal ook meer aandacht vragen ter versterking van de provinciale belangen. Tenslotte zal de voorbereiding van onder andere het nieuwe Streekplan en het overleg daarover veel tijd vragen van het provinciaal bestuur. Het nieuwe college zal ook maatregelen nemen om de werkdruk in de organisatie te verlichten.

Drie nieuwe college-leden
De kandidaat-gedeputeerden zijn:

* VVD: mr. D.H. Kok, mw. mr. E. Korthuis-Elion en mw. mr. M.N.Kallen-Morren

* CDA: R.C.Robbertsen en mw. mr. J.G.J.Kamp
* PvdA: J.G.P. van Bergen en drs. P.J.M.Rombouts

Daarvan zijn de nieuwe leden: mw. Kallen-Morren, dhr. van Bergen en dhr. P.J.M.Rombouts. Vanuit het huidige college keren terug: dhr. Kok (VVD), mw. Korthuis (VVD), dhr. Robbertsen(CDA) en mw. Kamp (CDA).
De heer C.G.J. van den Oosten (VVD), gedeputeerde sinds november 1983, heeft ervoor gekozen de VVD-fractie in Provinciale Staten te gaan leiden. Zoals bekend keert de huidige PvdA-gedeputeerde, mw T. Poortenaar-Sikkema, niet terug in Provinciale Staten.

Portefeuille-verdeling
Het nieuwe college brengt behalve nieuwe gezichten ook een nieuwe portefeuille-verdeling met zich mee. Deze treft u hierbij aan.

Het nieuwe college van Gedeputeerde staten van Utrecht treedt op 13 april a.s. aan.

Portefeuille-verdeling college van gedeputeerde staten van Utrecht


* mr. D.H. Kok(VVD)
Strategie-ontwikkeling
Wegen verkeer en vervoer
Cultureel erfgoed
Recreatie en toerisme
Energie- en drinkwatervoorziening (nutsbedrijven)


* mw. mr. E. Korthuis-Elion (VVD)
Ruimtelijke ontwikkeling
Coördinatie Randstadzaken
Welzijn en maatschappelijke participatie


* mw. mr. M.N. Kallen-Morren (VVD)
Volkshuisvesting
Stads- en dorpsvernieuwing
Europese zaken
Communicatie
Media


* R.C. Robbertsen (CDA)
Bestuurlijke organisatie, incl. strategische gebiedsperspectieven Agrarische zaken, landinrichtring
Ontgrondingen
Natuur en landschap
Economische zaken en werkgelegenheid


* mw. mr. J.G.J. Kamp (CDA)
Water, waterkeringen en waterbodems
Volksgezondheid en gehandicaptenzorg
Ouderenbeleid en jeugdhulpverlening


* J.G.P. van Bergen (PvdA)
Financien, planning en control
cultuur
Onderwijs
Minderheden
IPO-aangelegenheden


* drs. P.J.M. Rombouts (PvdA)
Milieu
Personeel en organisatie
Facilitaire zaken
Financieel toezicht lagere overheden


* De commissaris van de Koningin, mr. B. Staal, zal de volgende portefeuilles behartigen:
Algemeen bestuur en coördinatie
Representatie / Promotie
Openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding Juridische zaken
Archiefwet

(Voor informatie: Walter Sans, actueel@prvutr.nl030 - 258 24 34)

Terug

Deel: ' Nieuw college van Gedeputeerde Staten in Utrecht rond '
Lees ook