Stadsdeel Amsterdam-Noord


* Nieuw Dagelijks Bestuur

* Verantwoording Dagelijks Bestuur

* Kinderen als natuurbeschermer

* Eremedaille 2002

* PrettyMum winnaar Ondernemersprijs 2002
* Onderzoek koopstromen

* Huisvuilpas ondergrondse containers in Banne-Zuid 13/2/2003 - Nieuw Dagelijks Bestuur Nieuw Dagelijks Bestuur

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 12 februari is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd:

Mevrouw drs. J.W. Peppels (Leefbaar Noord)
Voorzitter Dagelijks Bestuur.
Portefeuilles Bestuurszaken, Openbare orde en veiligheid, Grondzaken, Leefbaarheid, Participatie, Stedelijke vernieuwing.

De heer R.P. Plantinga (VVD)
Portefeuilles Economische zaken en werkgelegenheid, Havens, Marktbeleid, Verkeer en vervoer, Onderwijs, Sport.

De heer mr. drs. K. Diepeveen (Groen Links)
Portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Milieu, Diversiteitsbeleid, Landelijk Noord.

De heer R.H. Hoogland (CDA)
Portefeuilles Financiën Welzijn, Jeugdbeleid, Kunst, Cultuur en recreatie.

Het bestuursakkoord wordt breed gedragen, maar zal tijdens de openbare raadsvergadering van 12 maart ter nadere discussie worden voorgelegd aan de raad.

Nieuw benoemd in de raad zijn:
Mevrouw E. Hörchner (CDA)
Mevrouw J.M. Bleeker (Leefbaar Noord)

De heer C.M. de Wild Propitius (PvdA) is benoemd als voorzitter van de raad.

12/2/2003 - Verantwoording Dagelijks Bestuur Bij de raadsvergadering op 12 februari heeft het Dagelijks Bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in de periode april 2002 tot februari 2003 Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig .

Ook heeft Dagelijks Bestuur een reactie gegeven op de motie van 15 januari 2003 met terugblik op de commissie R.O. Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig

Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur de ervaringen met het functioneren van het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad in een dualistisch bestel vastgelegd Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig .

12/2/2003 - Kinderen als natuurbeschermer

Donderdag 13 februari vanaf 9.00 uur gaan leerlingen van de Amstelmeerschool wilgen knotten , takkenwallen aanleggen en bomen dunnen in het natuurgebied Waalenburgsingel bij de grote boomstammen aan de Volendammerweg. Doel is de kinderen te betrekken bij hun directe leef en woonomgeving.De Amstelmeerschool is door een adoptieproject in aan het gebied verbonden.

Medewerking verlenen de vrijwilligers van de heemtuin Het Schouw , groenmedewerkers van Stadsdeelwerken en de afdeling Natuur - en Milieu Educatie van stadsdeel Amsterdam-Noord.

20/1/2003 - Afvalwijzer 2003
Hoe, waar en wanneer kan ik mijn afval kwijt in Amsterdam-Noord? Welke regels gelden voor het aanbieden van afval? Wanneer schakelt mijn buurt over op ondergronds inzamelen? Hoe draagt de Milieupolitie bij aan een schoon Amsterdam-Noord?
In de brochure Afvalwijzer 2003 vinden inwoners van Amsterdam-Noord het antwoord op al deze vragen. De komende week wordt de Afvalwijzer huis aan huis bezorgd in heel Amsterdam-Noord.
Mocht u de brochure Afvalwijzer 2003 voor 1 februari niet hebben ontvangen vraag hem dan aan via www.noord.amsterdam.nl of bel met de publieksvoorlichters 020-6349452.
17/1/2003 - Sportwebsite vernieuwd

Op 22 januari opent stadsdeel Amsterdam-Noord een geheel vernieuwde website voor en over de sport in Noord. De nieuwe site biedt de sportieve Noord-Amsterdammer veel informatie onder andere over sportevenementen, de activiteiten van sportbuurtwerk, over de diverse sportclubs (alfabetisch en naar tak van sport), over de accomodaties in Noord en de uitleen van sportmaterialen. Ook vindt u op de website informatie over het sportbeleid en de plannen voor de toekomst.

Voor de sportverenigingen biedt de website een nieuwsbrief en informatie over de mogelijkheden van ondersteuning. Uiteraard is er ook een overzicht van interessante sportlinks.

In de loop van 2003 wordt de website verder uitgebreid met een digitaal loket waar u zich kunt aanmelden voor sportactiviteiten of als lid van een sportvereniging.

30/12/2002 - Onderzoek koopstromen
Onderzoeksbureau Strabo verricht in opdracht van het stadsdeel onderzoek naar koopgedrag in een deel van Amsterdam-Noord. Dit betekent dat bewoners van de wijk Tuindorp Oostzaan in januari telefonisch geënquêteerd kunnen worden.

Door medewerking van de geënquêteerden wordt inzicht verkregen in waar er gewinkeld wordt en hoe de winkelvoorzieningen worden gewaardeerd. Hierdoor kunnen de winkelgebieden in de wijk beter worden afgestemd op de bewonerswensen.


24/12/2002 - Mammoetboom voor Baanakkerspark

Onlangs heeft wethouder Elske Hörchner met een feestelijke boomplant in het Baanakkerspark een Chinese mammoetboom in ontvangst genomen.

De boom, een metasequoia, is een geschenk aan het stadsdeel van Ruud Bleijerveld van de stichting Pinetum Blijdenstein. De boom die nu slechts anderhalve meter meet, kan tot dertig meter hoog worden. Het is een botanische curiositeit die bij uitstek in parken wordt geplant

Deel: ' Nieuw Dagelijks Bestuur Stadsdeel Amsterdam-Noord '
Lees ook