Ernst & Young

Nieuws

Belastingadviseurs

Nieuw erfrecht versterkt positie langstlevende echtgenoot

Decennia lang is de wijziging van het erfrecht onderwerp van discussie geweest. Tot op heden is het zo dat kinderen na het overlijden van een van hun ouders een beroep kunnen doen op hun legitieme portie, dat is het minimum waar een kind recht op heeft. Als gevolg daarvan kan de achterblijvende ouder in een behoorlijk nadelige positie komen te verkeren. Men was het er echter over eens dat de positie van de langstlevende in het nieuwe erfrecht moet worden verbeterd. De discussie over de herziening van het erfrecht laaide pas goed op toen het ministerie van Justitie met een wetsvoorstel kwam waarin de langstlevende het vruchtgebruik kreeg van de nalatenschap.

In het nieuwe wetsvoorstel, dat in april 1998 bij de Tweede Kamer werd ingediend, wordt de ouderlijke boedelverdeling tot uitgangspunt gekozen. Kortgeleden ging ook de Eerste Kamer akkoord en de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht laat waarschijnlijk niet lang meer op zich wachten. De ouderlijke boedelverdeling is op dit moment het meest populaire testament. In dit testament wordt de langstlevende echtgenoot vaak samen met de kinderen als erfgenaam aangewezen. De langstlevende krijgt echter alle goederen van de nalatenschap. De kinderen worden onderbedeeld en krijgen daarom een vordering op hun vader of moeder. Die vordering draagt meestal een rente, wat vanuit planningsperspectief zeer gunstig kan zijn. De vordering en de jaarlijkse oprenting daarvan zorgen er namelijk dikwijls voor dat bij het overlijden van de langstlevende de nalatenschap zeer klein of zelfs nihil is. In die nalatenschap zit immers een forse schuld aan de kinderen. Er hoeft dan ook maar weinig of geen successierecht te worden betaald. Wanneer de erflater onder het nieuwe erfrecht geen testament heeft opgesteld, geldt een wettelijke regeling die in grote lijnen overeenkomt met de huidige ouderlijke boedelverdeling.

Wilsrechten
Als de mogelijkheid bestaat dat de goederen bij het overlijden van de langstlevende ouder niet bij de kinderen terecht zullen komen, kunnen de kinderen zogenaamde wilsrechten uitoefenen. Een voorbeeld daarvan is de situatie dat de langstlevende ouder hertrouwt. In dat geval kan een kind de goederen opeisen. Onder omstandigheden dient op de goederen ten behoeve van de langstlevende een vruchtgebruik te worden gevestigd. Deze wilsrechten kunnen in een testament eventueel worden uitgesloten. De kinderen kunnen er in dat geval geen beroep op doen.

Testament vaak nog nodig
Als de ouderlijke boedelverdeling straks in de wet is verankerd, is het dan nog nodig om een testament te maken? Meestal wel. Met name bij grotere vermogens zal dat het geval zijn. Het kan wenselijk zijn om de wettelijke verdeling niet van toepassing te verklaren. De wettelijke verdeling kan bijvoorbeeld niet worden gecombineerd met een vruchtgebruiktestament, zodat door middel van een testament een andere oplossing moet worden gevonden. Ook voor de fiscale fine tuning van de nalatenschap is een testament vaak noodzakelijk. In het kader van de estate planning is ook onder het nieuwe erfrecht het maken van een testament dus in veel gevallen nodig.

Datum inwerkingtreding nog niet zeker
Op dit moment is nog niet zeker wanneer het nieuwe erfrecht werkelijk van kracht wordt. Het jaar 2000 wordt waarschijnlijk niet meer gehaald. Een belangrijk aspect daarbij is het overgangsrecht. Hoe moet er met bestaande testamenten worden omgegaan, waarin nog een ouderlijke boedelverdeling oude stijl is opgenomen? Het uitgangspunt is naar alle waarschijnlijkheid dat bestaande testamenten worden geëerbiedigd, zodat het niet noodzakelijk is om over te gaan tot het opstellen van een testament of het herzien van een bestaand testament, ook al is het nieuwe erfrecht nog niet in werking.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van de leden van de adviesgroep Estate Planning, mr. I. Kunst-Kersting, mr. H.Ph. Ruys of mr. J.B. Vegter.

Deel: ' Nieuw erfrecht versterkt positie langstlevende echtgenoot '
Lees ook