Nieuw hoofd bibliotheek

Per 1 januari jongstleden is de heer N. Vos in dienst gekomen als hoofd van de bibliotheek van het Trimbos-instituut. De afgelopen anderhalf jaar was hij Assistant General Manager bij EBSCO Information Services, een Amerikaanse tijdschriftenagent en uitgever van database-producten. Zijn taak was het actief volgen van ontwikkelingen in de wetenschappelijke informatievoorziening, met als belangrijk aandachtspunt het on-line publiceren. De acht jaar daarvoor was hij verantwoordelijk voor de vorming van de collectie wetenschappelijke tijdschriften en boeken van de bibliotheek van de KNAW (tegenwoordig NIWI geheten) en voor de bouw en het onderhoud van de catalogus. Dit is een in hoofdzaak biomedische collectie. Hij begon zijn loopbaan als documentalist/bibliothecaris bij ICODO, een stichting die zich bezighoudt met slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het is een belangrijk informatiecentrum op het gebied van de psychosociale zorg aan slachtoffers van zware stress. Hij studeerde in de jaren zeventig geschiedenis in Nijmegen met als specialisatie sociale geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw (en hij koestert nog steeds plannen zijn studie af te ronden met een proefschrift). Tot slot in het kort iets over zijn ideeën ten aanzien van de informatievoorziening aan zijn nieuwe klanten. Voor beleidsmakers, wetenschappelijk onderzoekers, hulpverleners op het gebied van de alfa- en gamma-wetenschappen vormt informatie de belangrijkste grondstof. De kunst is die tegen de geringste kosten en in zo kort mogelijke tijd in de meest adequate vorm op het bureau van de klant te krijgen. Bibliotheken hebben dit van oudsher gedaan op de in elke periode best passende wijze. Werd in het verleden gewerkt met handgeschreven cataloguskaarten, nu wordt de informatie op maat geleverd via de desktop van de klanten. Een bibliotheek wacht niet op mogelijke vragen, maar speelt zo goed mogelijk in op de wensen van de klant. Nick Vos stelt het op prijs als zijn klanten hun wensen kenbaar maken, zodat de bibliotheek hen nog beter bij hun werk kan ondersteunen.

Nick Vos (030) 297 11 57 nvos@trimbos.nl

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Nieuw hoofd bibliotheek Trimbos-instituut '
Lees ook