Stichting Natuur en Milieu


PERSBERICHT

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE ZUID-HOLLANDSE MILIEUFEDERATIE EN STICHTING NATUUR EN MILEU

Utrecht, 27 augustus 1999

Milieuorganisaties boeken nieuw succes in juridische strijd tegen bestrijdingsmiddelen

Opnieuw heeft de milieubeweging een juridisch succes geboekt op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Dit keer gaat het om het vergunningenbeleid van waterschappen. De Raad van State heeft Stichting Natuur en Milieu, de Zuid-Hollandse Milieufederatie, Vereniging Milieudefensie en de Milieufederatie Flevoland in het gelijk gesteld in zaken waarin zij waterschappen verweten de watervervuiling met mest en bestrijdingsmiddelen door land- en tuinbouwbedrijven te gedogen. De uitspraak betekent dat waterschappen in het vervolg zelf de watervervuiling per bedrijf moeten onderzoeken. Als de aard en de omvang van de vervuiling wettelijke normen overschrijden, zullen de lozingen aan vergunningen moeten worden gebonden, aldus de milieuorganisaties.

De uitspraak van de hoogste rechter bekroont een juridisch gevecht dat de milieuorganisaties in 1996 waren aangegaan. Zij maakten toen bezwaar tegen de weigering van het hoogheemraadschap Schieland, het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, en het waterschap Groot Salland (toen het Zuiveringschap West-Overijssel) om de watervervuiling met mest en landbouwgif door een aantal bloembollenkwekers, fruittelers en akkerbouwers aan vergunningen te binden.

De waterschappen gedoogden de vervuiling. Zij baseerden hun weigering op een algemene maatregel van bestuur in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) die er zou komen, maar die er nog steeds niet is. De uitspraak van de Raad van State betekent dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen op open veld vergunningplichtig (WVO) is; de concept algemene maatregel van bestuur moet dus op dit punt worden aangepast.

Bovendien baseerde het waterschap Groot Salland zijn weigering om vergunningen op te leggen op het oordeel van een bezwaarschriftencommissie. Die had geheime informatie over aard en omvang van de vervuiling gekregen van de bedrijven in kwestie waaruit zou blijken dat het om slechts geringe vervuiling zou gaan. Het waterschap beschikte zelf niet over deze geheime informatie en volgde dus blindelings de bezwaarschriftencommissie. De Raad van State veroordeelt in zijn uitspraak deze houding van het waterschap. Om te kunnen beoordelen of een land- of tuinbouwbedrijf vergunningsplichtig is, moet het waterschap zelf vaststellen wat de aard en de omvang is van de watervervuiling door het bedrijf.

De milieuorganisaties zullen het vergunningenbeleid van de waterschappen jegens land- en tuinbouwbedrijven in de gaten blijven houden. Zij beschouwen hun nieuwe juridische overwinning als een belangrijke stap in het terugdringen van de milieuvervuiling door bestrijdingsmiddelen.

Nadere informatie:

Stichting Natuur en Milieu, tel. 030-2331328: Jessica Hoitink & Marijke Brunt

Zuid-Hollandse Milieufederatie, tel. 010-4765355: Joost Rutteman & Mieke van Tankeren

Deel: ' Nieuw juridisch succes in strijd tegen bestrijdingsmiddelen '
Lees ook