Gemeente Zoetermeer


17 september 1999

Nieuw Milieubeleidsplan en jaarprogramma

In de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de gemeenteraad van Zoetermeer het Milieubeleidsplan 1999-2002 en het Jaarprogramma Milieu 1999 vastgesteld. In het Milieubeleidsplan zijn de doelstellingen van het milieubeleid voor de komende vier jaar vastgelegd. Het jaarprogramma geeft aan welke acties op milieugebied in 1999 worden uitgevoerd.

In maart 1998 heeft de gemeenteraad de streefbeelden voor de middellange termijn vastgelegd in de Milieubeleidsvisie van maart 1998. De gemeente Zoetermeer kiest voor duurzame ontwikkeling. Dat houdt in, dat oplossingen en maatregelen die de gemeente neemt de leefbaarheid voor de huidige en toekomstige bewoners, hier en elders (in de wereld), dient. Er wordt ingezet op een schone en veilige leefomgeving met sociale samenhang, waarbij ook de mondiale aspecten niet uit het oog worden verloren. Om de leefkwaliteit te verbeteren zullen de milieugevolgen van activiteiten voortaan een belangrijke afwegingsfactor zijn bij alle gemeentelijke (beleids)beslissingen.

Dichterbij
Het begrip 'duurzame ontwikkeling' is in het Milieubeleidsplan
1999-2002 uitgewerkt in concrete actiepunten. Rond de belangrijkste stedelijke activiteiten en ontwikkelingen zijn strategieën ontwikkeld om de gewenste duurzaamheid dichterbij te brengen. Voor de diverse onderwerpen zijn ontwikkelingsrichtingen aangegeven die uit het oogpunt van duurzaamheid de voorkeur verdienen boven andere ontwikkelingsrichtingen die maatschappelijk gezien minder haalbaar wordt geacht.

Overleg
In het Jaarprogramma zijn deze projecten uitgewerkt in de vorm van projectbeschrijvingen. Uitvoering van deze projecten en de ontwikkeling van nieuwe projecten voor het Jaarprogramma Milieu 2000 zal gebeuren in overleg met iedereen die hierbij betrokken is. Kortweg: in dialoog met de partners. In de projectbeschrijvingen wordt aangegeven wie dit zijn en hoe het communicatieproces zal verlopen. Ook de Adviesraad Natuur en Milieu en de themagroepen van de Lokale Agenda 21 spelen in dit proces een belangrijke rol.

Interesse?
U kunt de plannen inzien op de volgende adressen:
* Het Informatiecentrum in de centrale hal van het Stadhuis;
* De Soete Aarde, centrum voor natuur en milieu, aan de Van Leeuwenhoeklaan 15A (dinsdag t/m vrijdag van 12.00-17.00 uur);
* Bibliotheekfilialen.

Gemeente Zoetermeer September 1999

Deel: ' Nieuw Milieubeleidsplan en jaarprogramma Zoetermeer '
Lees ook