Provincie Limburg

Nieuw openbaar lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette

Donderdag 20 juni a.s. vindt in het stadhuis in Venlo de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe 'Openbaar Lichaam' Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette. Het Openbaar Lichaam gaat de uitvoering van grensoverschrijdende projecten op het gebied van bos, natuur, landschap en recreatie coördineren en faciliteren. Gedeputeerde mevrouw Odile Wolfs van de Provincie Limburg, demissionair staatssecretaris mevrouw Geke Faber van Natuurbeheer en mevrouw Bärbel Höhn, minister voor natuurbeheer in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen zullen de oprichtingsvergadering bijwonen. De Adviescommissie wordt met het instellen van het Openbaar Lichaam na 25 jaar opgeheven. De huidige voorzitter van de Adviescommissie, Gedeputeerde mevrouw Odile Wolfs, blijft namens de Provincie Limburg als adviseur betrokken bij het Openbaar Lichaam.

Het Openbaar Lichaam wordt aangestuurd door gekozen vertegenwoordigers uit de grensstreek. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om de in 1976 ingestelde Adviescommissie, voor het gelijknamige Grenspark te vervangen door een Openbaar Lichaam. De oprichtingsvergadering in Venlo begint om 9.30 uur. Het Openbaar Lichaam is een rechtspersoon.

Samenstelling
Het Openbaar Lichaam heeft de beschikking over een klein slagvaardig projectbureau met 1,5 formatieplaats en is gevestigd in het Groenhuis te Roermond. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijf Nederlandse en vijf Duitse bestuurders. De vijf Nederlandse bestuurders zijn aangewezen door de gemeenteraden van elf gemeenten: Ambt Montfort, Beesel, Echt, Haelen, Heel, Maasbracht, Roerdalen, Roermond, Swalmen, Thorn en Venlo.

Historie
In het Nederlands-Duitse grensgebied in Midden-Limburg is in 1976 bij overeenkomst het Grenspark Maas-Swalm-Nette ingesteld. De doelstellingen voor dit Grenspark waren het behouden, verzorgen en ordenen van het natuurlijke landschap met inachtneming van belangen van economische, culturele en sociale aard. Voor de uitvoering is een adviescommissie ingesteld. Hierin hadden zes vertegenwoordigers van Nederlandse zijde en zes vertegenwoordigers van Duitse zijde zitting. De Nederlandse leden waren de ministeries van LNV en VROM, de Provincie Limburg, het Gewest Midden-Limburg en de gemeenten Roerdalen en Roermond. Daarnaast waren adviseurs actief zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer.

Adviescommissie
De adviescommissie heeft in de beginjaren voorzien in een behoefte ontwikkelingen op het gebied van bos, natuur en landschap aan weerszijden van de grens op elkaar af te stemmen. De functie van de adviescommissie heeft aan belang ingeboet. Dit kwam doordat provincie en gemeenten rechtstreeks met de buren aan de andere zijde van de grens in overleg traden: men wist elkaar inmiddels te vinden. Tegelijkertijd bleek, mede door de mogelijkheden van EU-subsidies, dat de Adviescommissie haar doelstellingen beter kon bereiken door te werken aan grensoverschrijdende projecten. Goede projectideeën konden niet uitgevoerd worden door gebrek aan coördinatie en facilitering. Samen met Nordrhein-Westfalen vervult de Provincie Limburg afwisselend (elke 2 jaar) het voorzitterschap. In 1999 werd officieel het besluit genomen de adviescommissie om te vormen naar een Openbaar Lichaam met een projectbureau. De Adviescommissie wordt met het instellen van het Openbaar Lichaam na 25 jaar opgeheven.
19-6-2002 13:04

Deel: ' Nieuw openbaar lichaam Grenspark Maas-Swalm-Nette '
Lees ook