Persbericht van het ministerie van LNV, 16 april 1999

Nieuw subsidiestelsel voor beheer bos, natuur en landschap

Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het ontwerp van de Regeling natuurbeheer en van de Regeling agrarisch natuurbeheer naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regelingen - uitwerkingen van het Programma Beheer - zullen samen een geheel nieuw subsidiestelsel voor het beheer en de ontwikkeling van bos, natuur en landschap in Nederland vormen. De ontwerp-regelingen worden op korte termijn ter goedkeuring aan de Commissie van de Europese Unie voorgelegd. De bedoeling is dat de regelingen op 1 januari 2000 in werking treden.

Met de regelingen wil Faber een duurzaam beheer van natuur, bos en landschap door particulieren (inclusief agrariers), terreinbeherende organisaties en gemeenten bevorderen. Bovendien wil zij met de maatregelen de ontwikkeling van nieuwe natuurterreinen en bossen ondersteunen. Een belangrijk verschil met de bestaande regelingen is dat meer rekening met de resultaten van beheer zal worden gehouden.

De Regeling natuur biedt de mogelijkheid subsidie te verstrekken voor onder meer het beheer van natuur, bos en landschap. Met de Regeling agrarisch natuurbeheer kan subsidie worden verstrekt voor onder meer de instandhouding van natuurwaarden op landbouwgronden, met name de botanische kwaliteit en het weidevogelbestand.
Voor de belangrijkste typen terreinen zijn zogenaamde doelpakketten gemaakt, waarbij steeds een vast subsidietarief hoort.

De provincies begrenzen de gebieden en stellen vast welke doelpakketten daar beschikbaar zijn. De Dienst Landelijk Gebied beoordeelt alle aanvragen en de dienst LASER handelt alle subsidie- aanvragen af.

De volledige tekst van de Regeling natuurbeheer en de Regeling agrarisch natuurbeheer is beschikbaar op de internetsite van het ministerie van LNV: https://www.minlnv.nl/

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten / stopzetting toezending:
https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Nieuw subsidiestelsel voor beheer bos, natuur en landschap '
Lees ook