Verbond van verzekeraars

Nieuw Toezichtplan PVK

Meer transparantie en een betere vergelijkbaarheid van financiële kerngegevens van instellingen: dat is wat de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) wil met een nieuw financieel toetsingskader. In de nota Uitgangspunten voor een financieel toetsingskader maakt de PVK de belangrijkste punten bekend.

De vermogenspositie van pensioenfondsen en verzekeraars wordt door de PVK nu nog getoetst via regels die voor iedereen gelijk zijn. Volgens de Kamer zijn die regels echter niet dynamisch genoeg en schieten ze tekort om het financiële risicoprofiel te beoordelen. Juist daarom wil de PVK over drie à vier jaar een nieuw toetsingskader invoeren. De bedoeling is dat pensioenfondsen en verzekeraars de mogelijkheid krijgen om met eigen rekenmethoden hun financiële risicoprofiel te berekenen. Daarmee wordt het toezicht transparanter, omdat de PVK op deze manier rekening houdt met het risicoprofiel van de individuele instelling.
In totaal zijn er binnen het nieuwe Toezichtplan drie toetsmomenten: met de minimumtoets beoordeelt de PVK of er sprake is van een adequate kapitaaldekking, de solvabiliteitstoets toetst de adequate financiële positie en de continuïteitstoets ten slotte beoordeelt de continuïteit op de langere termijn.

Het Verbond kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de uitgangspunten van het nieuwe Toezichtplan. Wel vraagt het Verbond om in de verdere uitwerking van de plannen aandacht te schenken aan de relatief hoge invoeringskosten van toetsingsmodellen voor kleinere marktpartijen. Bovendien vindt het Verbond dat het nieuwe toetsingskader ook moet gelden voor ziekenfondsen en dat sprake moet zijn van een ruime invoeringstermijn.

Exemplaren van de publicatie 'Uitgangspunten voor een financieel toetsingskader' kunnen besteld worden via internet op www.pvk.nl of bij de telefonische helpdesk, tel. 0900-5300530 (75 ct per gesprek).

Deel: ' Nieuw Toezichtplan PVK '




Lees ook