Provincie Utrecht


Persbericht
22 februari 2000

NIEUW TREASURYSTATUUT VOLDOET AAN ALLE EISEN

De provincie Utrecht heeft al vanaf 1996 een treasurystatuut. Om een aantal redenen is het treasurystatuut, dat aangeeft hoe de provincie geld mag lenen en uitzetten op de geld- en kapitaalmarkt, aan herziening toe. Zo zijn met de komst van de Euro en één Europese geld- en kapitaalmarkt de mogelijkheden om te financieren en gelden uit te zetten fors toegenomen. Daarnaast heeft de verkoop van de UNA-aandelen de financiële positie van de provincie Utrecht aanmerkelijk gewijzigd

In het aangepaste stuk is ingespeeld op een drietal actuele ontwikkelingen. De reorganisatie binnen de provinciale organisatie is aanleiding geweest om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken medewerkers opnieuw te beschrijven. Daarnaast hebben - naar aanleiding van de Ceteco-affaire - de aanbevelingen van de commissie Van Dijk als referentie gediend voor het vernieuwde treasurystatuut. En tot slot wordt met ingang van 1 januari 2001 de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) van kracht. Deze Wet verplicht lagere overheden tot het vaststellen van een treasurystatuut, mede om de transparantie van de treasuryfunctie te vergroten. Het nieuwe statuut van de provincie Utrecht voldoet volledig aan het kader dat deze Wet stelt voor het financieringsbeleid van openbare lichamen. Hieronder worden in het kort de meest in het oog springende veranderingen in het nieuwe statuut toegelicht.

Toegestane geldnemers
In het nieuwe treasurystatuut is de definiëring van de instellingen waarmee de provincie zaken kan doen, helderder geformuleerd. In het kort zijn er drie categorieën te onderscheiden.
* Banken met een hoge rating (en derhalve met een laag risico).
* Non-profit-instellingen, waarvan de leningen worden gegarandeerd door de overheid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan woningcorporaties.

* Nederlandse overheden (bijvoorbeeld het Rijk, gemeenten en provincies).

De bepaling in het oude statuut dat ook met andere - naar het oordeel van GS gelijkgestelde - instellingen zaken gedaan kan worden, is geschrapt.

Maximaal bedrag per instelling
Een andere verandering in het statuut betreft de hoogte van de transactiebedragen. In het oude statuut was sprake van een maximaal bedrag van 10 miljoen gulden per transactie. In het nieuwe statuut is dit veranderd in een maximaal bedrag per instelling. Voor risicoloze instellingen gaat het hierbij om een bedrag van 100 miljoen Euro (220 miljoen gulden). Voor alle andere partijen betreft het een hiervan afgeleid bedrag.
Voorbeeld: in het verleden kon aan een risicoloze bankinstelling een eindeloze geldsom worden geleend als het maar in porties van 10 miljoen was. Nu kan bij dezelfde instelling geld worden belegd tot een totaalbedrag van 100 miljoen EURO. In het nieuwe statuut is dus een duidelijke bovengrens gesteld.

Functiescheiding
Eén van de aanbevelingen van de commissie van Dijk is dat voor alle transacties het "vier-ogen-principe" van toepassing moet zijn. Met andere woorden, er moet sprake zijn van functiescheiding. Bij de provincie Utrecht is dit als volgt geregeld. De treasurer moet bij het sluiten van een transactie toestemming hebben van een medewerker uit de concernstaf die hiervoor gemandateerd is door de concerncontroller. Het uitvoeren van de transactie gebeurt door een medewerker van de backoffice (administratie). Bij iedere transactie zijn dus tenminste drie medewerkers betrokken. Overigens is deze werkwijze niet nieuw voor de provincie, ook in het oude treasurystatuut was al sprake van een duidelijke functiescheiding.

Verantwoording afleggen
Wel nieuw in het statuut is de bepaling over het afleggen van verantwoording over de gesloten transacties: de treasurer moet maandelijks rapporteren aan de concerncontroller. Deze rapporteert vervolgens driemaandelijks aan GS. Uiteindelijk zal twee keer per jaar de meest recente GS-rapportage worden meegenomen in de bestuursrapportage aan PS.
(Voor informatie: Mireille van Kempen, actueel@prvutr.nl 030 - 258 23 33)

Terug

Deel: ' Nieuw Treasurystatuut Utrecht voldoet aan alle eisen '
Lees ook