Provincie Drenthe


Nieuw ven voor het Dwingelderveld

Assen, 2 november 1999
Persberichtnummer 99-184Het ven Noordenveld wordt gesaneerd. De provincie Drenthe heeft de opdracht gegeven het ven langs de weg Achter 't Zaand midden in het Dwingelderveld te schonen.
Deze week wordt begonnen met de voorbereiding. Een week later gaan de graafmachines al aan de slag.
In de jaren zestig is het ven gebruikt als stortplaats. In 1965 is een stortverbod ingesteld, maar het reeds gestorte vuil bleef liggen.
Omdat het een bodemvervuiling betreft van voor 1975, heeft de provincie Drenthe het op zich genomen het ven te saneren. Het verwijderen van de verontreiniging en het tegelijkertijd herstellen van het oorspronkelijke ven, gebeurt in nauwe samenwerking met de huidige eigenaar, Staatsbosbeheer. Hiervoor is een plan opgesteld, waarvan de organisatie in handen is van Tauw BV. uit Assen. Verhoeve Milieu BV, vestiging Noord uit Irnsum (Fr) voert de sanering uit. De kosten van deze werkzaamheden zijn zo'n ƒ900.000. Hierbij zitten ook de verwerkingskosten voor de VAM. Dit zal worden bekostigd door de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en de gemeente Westerveld.
Met het daadwerkelijke schonen wordt begonnen als de bomen en struiken langs de rand van het ven zijn weggehaald. Omdat het om vervuild puin en stortmateriaal gaat wordt het materiaal met vrachtwagens afgevoerd naar de VAM in Wijster, waar men het tijdelijk opslaat en vervolgens stort dan wel verwerkt als afdekgrond bij de VAM. Zodra de vervuiling is afgevoerd wordt eveneens de schone sliblaag uit het ven verwijderd. Dit wordt in depot gezet zodat het kan indikken. Op de (nieuwe) bodem zal de oorspronkelijke, natuurlijke plantengroei zich op den duur herstellen. Daarbij moet gedacht worden aan verschillende soorten veenmossen, zonnedauw en oeverkruid. Ook veenbes en lavendelheide kunnen na verloop van tijd weer opduiken.
Het verkeer zal in de maand november en de eerste helft van december, hinder ondervinden van de werkzaamheden. De weg Achter 't Zaand wordt gedurende die periode eenrichtingsweg van Pesse naar Lhee. Deze maatregel geldt overigens niet voor (brom)fietsers.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Nieuw ven voor het Dwingelderveld in Drenthe '
Lees ook