Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 1999

Nieuw begeleidingsplan voor werklozen

Op voorstel van Vlaams minister van Tewerkstelling Theo KELCHTERMANS heeft de Vlaamse regering een Samenwerkings- akkoord tussen de federale en de gewest- en gemeenschaps- regeringen met betrekking tot het nieuwe begeleidingsplan voor werklozen goedgekeurd. Eind vorig jaar heeft de federale regering haar financiële bijdrage voor dit plan vastgelegd. Het goedgekeurde samenwerkingsakkoord omvat de afspraken voor de periode 1999-2000.

In dit akkoord zijn belangrijke aspecten gewijzigd in vergelijking met de voorgaande begeleidingsplannen. Deze wijzigingen werden doorgevoerd om de effecten van het begeleidingsplan te optimaliseren en het af te stemmen op de ondertussen ingevoerde Europese werkgelegenheidsricht- snoeren. Het nieuwe begeleidingsplan zal zich daarom richten op de groep laaggeschoolde, kortdurig werkloze jongeren. Daarmee krijgt dit akkoord een uitgesproken preventief karakter.

Afhankelijk van de behoeften en het profiel van de werkzoekenden resulteert het begeleidingsplan concreet in acties als gerichte oriëntering, opleiding, begeleiding en sollicitatietraining. Vooral intensieve beroepsoplei- ding voor de laagstgeschoolden wordt beoogd.

Concreet zullen in Vlaanderen op jaarbasis bijna 13.000 laaggeschoolde jongeren worden gescreend en naar verdere acties worden georiënteerd. De bijna 2.000 jongeren die nog jaarlijks de school verlaten met enkel een diploma lager onderwijs, krijgen allen een intensieve vor- ming/werkervaring aangeboden van minimaal 6 maanden. Afhankelijk van de screeningresultaten en de behoefte aan bijkomende opleiding die er voor de betrokken werkzoeken- den uit blijkt, zullen nog eens bijna 2.000 jongeren met maximaal een diploma lager secundair onderwijs een opleiding van kortere of langere duur volgen. Ten slotte worden bijna 5.000 jonge werkzoekenden via een VDAB-Job- club op een zeer intensieve manier begeleid in hun zoek- tocht naar werk, na het volgen van onder meer een aangepaste sollicitatietraining.

De bijkomende opleidingen zullen prioritair gericht wor- den op knelpuntvacatures. Op lokaal en sectoraal vlak zullen de sociale partners waken over deze vraaggerichte inzet van de middelen. Tijdens de opleidingen zal veel ruimte worden vrijgemaakt voor stages op de werkvloer.

Voor Vlaanderen kadert dit begeleidingsplan voor jongeren in het algemene VDAB-actieplan voor de Europese richt- snoeren. Naast de begeleiding van jongeren op het ogen- blik dat ze zes maand werkloos worden, voorziet Vlaanderen immers een analoge aanpak voor de volwassenen op 12 maand werkloosheid.

Op vraag van minister Kelchtermans bereidt de VDAB zich reeds enige tijd concreet voor op deze wijzigingen van het begeleidingsplan. Zo is de eerste selectie van de beoogde doelgroepen reeds doorgevoerd en zijn de concrete opleidings- en begeleidingsacties uitgewerkt. Vanaf januari zijn de eerste jongeren met de begeleiding gestart.

info : Jean Vrijsen, woordvoerder van
minister Kelchtermans - tel. (02) 553 70 11 e-mail: persdienst.kelchtermans@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuw Vlaams begeleidingsplan voor werklozen '
Lees ook