Gemeente Emmen


Persbericht: voorstel bestuurlijke vernieuwing, 22 maart 2000

Terug naar vijf commissies
Alsnog nieuw voorstel bestuurlijke vernieuwing

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen gaat de raad alsnog voorstellen om een aantal wijzigingen aan te brengen in het aantal en de samenstelling van de gemeenteraadscommissies. Over dit nieuwe voorstel zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 maart aanstaande worden besloten. De nieuwe werkwijze zal bij goedkeuring per 1 mei 2000 ingaan.

In mei 1999 heeft de Emmense gemeenteraad besluiten genomen in het kader van de bestuurlijke vernieuwing. Gebiedsgewijs werken was daar onderdeel van, maar ook het functioneren van de raadscommissies. Op basis van een nader uitgewerkt voorstel is over dit laatste punt een discussie gevoerd in de raadscommissie ABBA. De daar gevoerde discussie bood in de ogen van het college onvoldoende aanknopingspunten voor een voorstel. Een initiatiefvoorstel van een aantal fracties heeft wel tot een nieuw voorstel van het college aan de gemeenteraad geleid.

Terug naar vijf
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe voorstel en verschil met het oude, is om niet van zeven naar vier, maar naar vijf commissies terug te gaan. Verder zullen raadsleden, zijnde niet-collegeleden het voorzitterschap van de commissies op zich gaan nemen. Hierbij wordt de voorkeur uitgesproken voor een technisch voorzitterschap, zoals dat heet; niet deelnemen aan de discussie derhalve, maar de vergadering in goede banen leiden. Tenslotte is het voorstel om niet-raadsleden, zijnde de eerste opvolger op de kieslijsten, toe te laten als lid van de raadscommissies. Deze beide laatste punten wijken overigens niet af van het eerder gedane voorstel.

Verkiezing
In de gemeenteraadsvergadering van 27 april zullen de nieuwe voorzitters en leden van de commissies worden gekozen en benoemd. De bestaande commissies zullen tot 1 mei in hun huidige vorm blijven functioneren.

De vijf nieuwe commissies
De vijf nieuwe commissies zullen als volgt gaan heten:
* Bestuur, Middelen en Organisatie (BMO), met beleidsterreinen zoals openbare orde en veiligheid, communicatie, personeel en organisatie, informatisering en automatisering, financiën, overlegstructuren en Grotestedenbeleid;

* Wonen en Ruimtelijke Ontwikkeling (WRO), met terreinen als ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkelingsplannen, monumenten, project De Weiert;

* Openbaar Gebied, Recreatie en Verkeer (OGRV), met beleidsterreinen zoals openbare werken, gemeentereiniging, verkeer en vervoer, milieu, buurtbeheer;

* Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur (SWOC), met terreinen als welzijn, volksgezondheid, kunst en cultuur, sport, ouderenbeleid, onderwijs;

* Sociale Zaken, Economische Zaken en Werkgelegenheid (SEZW), met onder meer de beleidsterreinen economische zaken, land- en tuinbouw, arbeidsvoorziening, sociale zaken, sociale werkvoorziening en Wet Voorzieningen Gehandicapten.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c)2000 Gemeente Emmen

Deel: ' Nieuw voorstel bestuurlijke vernieuwing gemeente Emmen '
Lees ook