expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Nw wetsvoorstel verbod leeftijdsdiscriminatie

Nr. 199/201
9 november 1999

Nieuw wetsvoorstel verbod op leeftijdsdiscriminatie

Bij de werving en selectie van personeel, arbeidsbemiddeling, scholing en bevordering mag geen onderscheid worden gemaakt naar leeftijd. Met een verbod op leeftijdsdiscriminatie wil de overheid betere voorwaarden scheppen voor arbeidsdeelname in alle leeftijdscategorieën, in het bijzonder die van ouderen. In een aantal gevallen is onderscheid naar leeftijd toegestaan.

Dit staat in het nieuwe wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid, van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Korthals van Justitie en minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het eerder ingediende wetsvoorstel hierover is ingetrokken. Het vorige wetsvoorstel had alleen betrekking op leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie. In het nieuwe wetsvoorstel is de reikwijdte uitgebreid en geldt het verbod op leeftijdsdiscriminatie ook bij arbeidsbemiddeling, scholing en bevordering. Alleen in een aantal in de wet omschreven situaties is onderscheid naar leeftijd toegestaan.

Zowel direct als indirect onderscheid naar leeftijd is verboden. Dit betekent dat ook het gebruik in personeelsadvertenties van kwalificaties als .pas afgestudeerd. en .aankomend. verboden zijn, tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond. Als sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, mag bij de selectie van personeel onderscheid naar leeftijd worden gemaakt. Zo kan de werving van jongere medewerkers gerechtvaardigd zijn als daarmee de continuïteit kan worden gewaarborgd van een bedrijf waarin, bijvoorbeeld, veel medewerkers de zestigjarige leeftijd hebben bereikt. Wanneer de uitoefening van een functie bij een bepaalde leeftijd risico.s voor de veiligheid en gezondheid met zich meebrengt, geldt het verbod niet, tenzij aanpassingen in de werksituatie soelaas kunnen bieden. Ook de aard van een functie, bijvoorbeeld die van mannequin voor kleding voor jongeren, kan rechtvaardigen dat alleen in een bepaalde leeftijdscategorie wordt geworven. Bij persoonlijke verzorging, verpleging of opvoeding binnen de eigen huishouding mag
een leeftijdsgrens worden gesteld vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer. Bij het aanbieden van onderwijs, scholing of arbeidsbemiddeling tijdens of voorafgaand aan een baan, mag onderscheid naar leeftijd worden gemaakt als dat voortvloeit uit de aard of het doel van het onderwijs.

Wanneer bij de bekendmaking van een vacature (bijvoorbeeld in een personeelsadvertentie) een leeftijdsgrens wordt vermeld, moet de reden daarvoor uitdrukkelijk worden vermeld.

In het wetsvoorstel wordt bepaald dat de Commissie Gelijke Behandeling toeziet op de naleving van het verbod op leeftijdsdiscriminatie en een onderzoek kan instellen naar aanleiding van een klacht van een werknemer, een sollicitant, een werkzoekende of een ondernemingsraad.

09 nov 99 13:43

Deel: ' Nieuw wetsvoorstel verbod op leeftijdsdiscriminatie '
Lees ook