Gemeente Woerden

Nieuwbouw brandweerkazerne

Al geruime tijd wordt er gesproken over de bouw van een nieuw gebouw voor de gemeentelijke Brandweer.
De afgelopen jaren zijn diverse locaties in beeld zijn geweest. Al deze locaties zijn kritisch bekeken vanuit de brandweerzorg. Uiteindelijk kwam één locatie als beste uit de bus: de locatie direct aan de Boerendijk, tussen het bestaande fietspad en de Moskee. Deze week gaat er een voorstel naar de gemeenteraad om definitief verder te gaan met deze locatie.

Diverse onderzoeken nu afgerond

Om een goed besluit te kunnen nemen zijn de afgelopen periode een aantal zaken onderzocht. Ook is er een inschatting gemaakt van het bouwproces. We zetten de belangrijkste zaken uit het raadsvoorstel voor u op een rij:


- Een Programma van Eisen voor het nieuwe brandweergebouw en bijbehorend terrein (aantal m2, benodigde ruimtes etc.).
- Een Structuurplan voor de bouwkavel. Het geselecteerde architectenbureau Bonnemayer geeft hierin een eerste schets van het gebouw. De architect gaat uit van een sober gebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw bevat deels één bouwlaag (remise met uitrukgedeelte) en deels drie lagen (kantoorgedeelte en andere ruimten). Een slanke, deels afgeronde architectuur geeft een overgang naar het naastgelegen groene speelgebied.

- Plan van aanpak. Hierin staat globaal hoe het bouwproces straks wordt begeleid. Uitgangspunt is om de medewerkers van de brandweer hierbij te betrekken, net als omwonenden en andere belanghebbenden. Als de raad akkoord gaat met de voorstellen gaat het bouwproces voortvarend van start. De oplevering staat gepland in mei 2003.
- Ontsluitingsvoorstel. Uiteraard vraagt de verkeerstechnische aansluiting bij de Boerendijk veel zorg. Bij het raadsvoorstel is daarom een verkeersvoorstel gevoegd dat ingaat op het verkeer van en naar de brandweer. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen het autoverkeer (ontsluiting via de Boerendijk) en fietsverkeer (via de achterzijde). Om te zorgen dat de brandweerwagens vrij baan hebben kunnen de verkeerslichtinstallaties bij de kruispunten Boerendijk/Chrysantstraat en Hollandbaan/Waardsebaan vanuit de kazerne worden beïnvloed.

- Stedenbouwkundig totaaladvies. Op dit moment werkt Stedenbouwkundig bureau VVK in opdracht van de gemeente aan een totaalvisie op het grotere gebied Boerendijk/Essenlaan. Bedoeling is dat dit resulteert in een nieuw bestemmingsplan. De nieuwbouw van de kazerne is onderdeel van dit plan.

Behandeling in raadscommissie en gemeenteraad
De bestuurlijke behandeling is gepland op twee data: Op maandag 3 september a.s. zal de raadscommissie Algemene Zaken en Bestuursaangelegenheden (AZB) een standpunt innemen. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur (Raadzaal Stadhuis). Op donderdag 6 september staat het voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Ook deze vergadering is openbaar (20.00 uur, Raadzaal Stadhuis). De stukken die behoren bij het raadsvoorstel kunt u inzien in de Koepel van het Stadhuis aan de Blekerijlaan 14. U kunt de tekst van het raadsvoorstel woensdag 29 augustus na 16.00 uur vinden op deze website.

Verdere stappen en communicatie
Tijdens de raadsvergadering van 6 september a.s. zal de gemeenteraad een standpunt innemen. Dit betekent echter niet dat het hele proces daarmee vaststaat. Zo wordt er een zogenaamde artikel 19-procedure doorlopen met een publicatie in de gemeentepagina in de Woerdense Courant. Voor alle omwonenden wordt een inloopavond georganiseerd waarin deze procedures worden uitgelegd. De datum is nog niet bekend. Ook de mogelijkheden van inspraak en bezwaar worden dan toegelicht.

Deel: ' Nieuwbouw brandweerkazerne Woerden '
Lees ook