Gemeente BredaNIEUWBOUW EN VERHUIZINGEN SCHOLEN HAAGSE BEEMDEN

De gemeente Breda heeft met drie schoolbesturen overeenstemming bereikt over herverdeling van schoolruimte in de Haagse Beemden. De rooms katholieke basisschool De Driezwing verhuist naar het nieuwbouwcomplex in het Noord-oostelijk gedeelte van De Kroeten en naar een toekomstige dependance in `Paradijs'. Er komt een derde nutsbasisschool c.q. een dependance van nutsbasisschool Burgst in een nieuwbouwcomplex langs de Brede Straat. Verder neemt nutsbasisschool De Hoogakker het pand Wandelakker 66-68 in gebruik en verhuist de protestants christelijke basisschool De Rietvink naar het vrijkomende pand van De Driezwing.

Onevenwichtig verdeeld

Het basisonderwijs in de Haagse Beemden is onevenwichtig over de wijk verdeeld. De wijk telt negen basisscholen. Met name de bijzonder neutrale scholen De Hoogakker en Burgst kampen met een gebrek aan goede permanente huisvesting. De ruimtebehoefte van deze scholen zal nog verder toenemen mede als gevolg van de woningbouw in het uitbreidingsplan de Kroeten. Binnenkort worden de eerste woningen opgeleverd. Naar verwachting vindt daarom de herschikking van schoolgebouwen pas volgend jaar plaats. In het nieuwbouwcomplex bij de Brede Straat komen voorzieningen voor kinderopvang en gymnastiek. De Rietvink, de enige protestants-chtistelijke basisschool in de Haagse Beemden, verhuist naar het schoolgebouw aan de Kraanvogel (het huidige gebouw van De Driezwing) en komt zo centraler in de wijk te liggen. Nutsbasisschool De Hoogakker krijgt de volledige beschikking over het gebouw aan de Wandelakker, waardoor de noodlokalen aan de Berkenakker kunnen worden afgestoten.

Verantwoordelijkheid

De gemeente heeft sinds enige tijd de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke school de ruimte krijgt waar ze op basis van leerlingenaantallen recht op heeft. De kosten voor huisvesting - onderhoud aan de buitenkant en eventuele nieuwbouw - zijn voor de gemeente. De gemeente wil er daarom voor zorgen dat elke school voldoende ruimte heeft, zonder dat op termijn leegstand ontstaat.

In de afgelopen jaren is de spreiding van het basisonderwijs in Breda regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen gemeente en schoolbesturen. In gezamenlijk overleg zijn de gemeente en de schoolbesturen Stichting Nutsscholen Breda, Stichting Protestant Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant en Mark en Aa, Stichting Katholiek Onderwijs Breda de mening toegedaan dat door goede afspraken een betere huisvestingssituatie voor de scholen in de Haagse Beemden mogelijk is.

Breda, 5 april 2000

Deel: ' Nieuwbouw en verhuizingen scholen Haagse Beemden in Breda '
Lees ook