Provincie Groningen

Groningen, 7 mei 2002 Persbericht nr.83

Nieuwe aanpak cultuureducatie

Vandaag heeft het college van GS haar nieuwe plannen wat betreft cultuureducatie bekend gemaakt. Onder cultuureducatie verstaan GS "het inzetten van de kunsten èn het cultureel erfgoed als doel of middel om leerlingen actief en/of passief met cultuur in aanraking te laten komen". De nieuwe aanpak kenmerkt zich door een vraaggerichte werkwijze, waarbij scholen een centrale rol krijgen. Opvallend in het plan is de samenvoeging van kunsten en erfgoed en de oprichting van een Bureau voor Cultuureducatie (werktitel). Consulenten zullen de scholen bezoeken en de scholen stap voor stap begeleiden -vanaf eerste idee t/m de uitvoering van hun erfgoed- en kunsteducatieplannen-. Begin 2003 moet het bureau operationeel zijn. Tot 2005 zal het bureau zich vooral richten op primair onderwijs en heeft het college van GS in ieder geval 402.689,96 euro beschikbaar.

Voor de ontwikkeling van dit provinciale cultuureducatiebeleid is de afgelopen periode o.a. onderzoek verricht naar de nieuwe aanpak en is er gesproken met scholen, betrokken instellingen en overheden. In de praktijk blijkt dat scholen en culturele instellingen o.a. door gebrek aan tijd en geld moeite hebben om cultuureducatie handen en voeten te geven. Bovendien blijken scholen en culturele instellingen te weinig van elkaar te weten en te weinig overzicht te hebben om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Het college wil met de nieuwe aanpak bereiken dat jeugd en jongeren - ongeacht opleiding, sociaal milieu of bevolkingsgroep - in aanraking komen met cultureel kunsten én erfgoed. Zodat een belangrijke basis wordt gelegd voor latere interesse. Een deel van de jongeren vindt zijn weg via het gezin. Een ander (groot) deel echter wordt thuis niet of nauwelijks gestimuleerd. Het bureau is een middel om cultuureduactie in het onderwijs te brengen. Het is niet de bedoeling van GS bestaande, goed functionerende initiatieven te frustreren. Het bureau zoekt aansluiting, werkt samen, levert maatwerk, opereert flexibel.

Meerwaarde

De meerwaarde van een dergelijk bureau bestaat er volgens het college van GS uit dat alle scholen aandacht krijgen (ook de scholen die niet zelf reageren, zij worden toch bezocht door de consulenten) en worden gefaciliteerd. Er is sprake van één aanspreekpunt voor alle vragen en verzoeken. Niet alleen de kunsten maar ook erfgoed en de eigen omgeving worden belangrijke aandachtsvelden.

Concrete taken van het bureau zullen worden:

1. het bezoeken van alle scholen (individueel of geclusterd) in het provinciale werkgebied;

2. vraagbaak te zijn voor scholen en erfgoed- en kunstinstellingen;
3. het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en in het verlengde hiervan het eventueel zelf maken, bewerken of laten ontwikkelen van lesmateriaal;

4. het assisteren bij het schrijven van het erfgoed- en kunsteducatieplan;

5. het op gang brengen en organiseren van de activiteiten uit de erfgoed- en
kunsteducatieplannen.

Scholen kunnen kosteloos een beroep doen op alle diensten van het bureau met uitzondering van de ondersteuning op het gebied van het organiseren van activiteiten (punt 5). Hiervoor moet een vergoeding worden betaald.

Organisatie van het bureau

Het bureau zal opereren onder de vlag van Kunstencentrum en Loket Erfgoededucatie (de Stichting Oude Groninger Kerken, de Federatie van Musea en de Groninger Archieven) en wordt een stichting met een bestuur. De werkvloer bestaat uit mensen van de genoemde instellingen (zij worden voorlopig op detacheringsbasis aan de stichting uitgeleend). De leidinggevende zal door het stichtingsbestuur in overleg met de Provincie worden benoemd. De genoemde partners zullen hun taken op het gebied van cultuureducatie onderbrengen in het bureau en deze dus niet meer individueel en zelfstandig uitvoeren. Het bureau vervult duidelijk een één-loket-functie, is werkzaam voor het provinciale werkgebied (exclusief de stad) en is daar ook gevestigd. Via (budget)contracten regelen de Provincie, de stichting, het Kunstencentrum en het Erfgoedloket wat aan prestaties wordt verwacht en welke subsidie daar tegenover staat.

Financiën en vervolgstappen

Tot 2005 zal het bureau zich vooral richten op primair onderwijs en heeft het college van GS in ieder geval 402.689,96 beschikbaar. Naar aanvullende financiering wordt nog gezocht. Voor de uitvoering van activiteiten krijgen scholen voor primair onderwijs bovendien vanaf 2003 2,27 per leerling. De school is vrij dit bedrag te besteden mist ten behoeve van cultuureducatie (activiteiten, scholing, vervoer etc.). GS hopen deze zogenaamde leerlingbijdrage vanaf 2005 te verhogen en tevens beschikbaar te stellen voor leerlingen uit de onderbouw van het voorgezet onderwijs.
Met bovenomschreven provinciaal beleid - gevoegd bij de rijksinspanningen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs - menen GS dat iedereen gelijke kansen krijgt wat betreft cultuureducatie. Het plan wordt nu eerst voorgelegd aan de commissie Welzijn, Zorg en Cultuur en zal 22 mei a.s. worden behandeld. Vervolgens zal er een nadere uitwerking komen wat betreft de organisatievorm en de taken van het bureau en de consulenten en ook van de financiering.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra,
afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164324.

Deel: ' Nieuwe aanpak cultuureducatie Groningen '
Lees ook