FNV BONDGENOTEN

Nieuwe Arbowet dreigt op fiasco uit te lopen

Het nieuwe lik-op-stuk-beleid van de overheid om overtredingen van de Arbowet strenger en sneller te beboeten dreigt nu al op een fiasco uit te lopen. De boetes in de nieuwe Arbowet, die op 1 november in gaat, zullen nog maar 20 % zijn van de geplande bedragen bij overtredingen van de nieuwe Arbowet. Dit heeft FNV Bondgenoten ontdekt.

Begin van dit jaar kondigde het ministerie van Sociale Zaken aan, dat de nieuwe Arbo-wet veel strenger zou worden. Werkgevers die de arboregels overtreden, zouden voortaan eerder worden aangepakt. De boetes zouden op een effectievere manier worden geind en bovendien zouden de boetes voor overtredingen fors worden verhoogd. Nu blijkt dus het tegendeel het geval.

FNV Bondgenoten, hoofd Unit Kwaliteit van de Arbeid Jan Warning : ADit is een bizarre ontwikkeling. Het blijkt nu dat de boete aanmerkelijk lager is dan de kosten die bedrijven moeten maken om aan de wet te voldoen. Er gaat dus geen enkele stimulans uit van het lik-op-stuk beleid.@ Als voorbeeld geeft Warning de verplichting tot het maken van een inventarisatie van de risico's op het werk. De kosten voor een eenvoudig kantoor met 45 werknemers bedragen ongeveer f 1500,-. En als niet aan de verplichting wordt voldoen bedraagt de boete van de arbeidsinspectie slechts f 660,-. AJe bent dus wel gek als je je aan de wet houdt. Vergelijk het met het betalen van een parkeerboete, die lager is dan de te betalen parkeerkosten. Dan kies je toch ook voor de boete?@

De reden voor het verlagen van de oorspronkelijke boetebedragen is te vinden in de wat moeizame relatie tussen Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie hanteert eigen normen over boetebedragen waarbij vergelijkingen worden getrokken met andere overtredingen. In de regel is het Openbaar Ministerie geneigd om bij het niet nakomen van de Arbowet aan bedrijven lagere boetes op te leggen dan de Arbeidsinspectie. Om te voorkomen dat bedrijven bij te hoge boetes van de Arbeidsinspectie hun heil zoeken in een civiele procedure, heeft de inspectie de boetebedragen verlaagd tot een-vijfde van het oorspronkelijke bedrag.

De bedoeling is, dat de nieuwe, verlaagde boetes half oktober in de Staatscourant worden afgedrukt. In het voorjaar, bij de presentatie van de nieuwe Arbo-wet, vonden een aantal politieke partijen dat de geplande strengere boetes nog lang niet hoog genoeg waren. PvdA, GroenLinks, CDA en SP pleitten toen nog voor verdubbeling van de boetes.
FNV Bondgenoten vindt dat er snel actie moet worden ondernomen. Jan Warning : 'Wij zullen de Tweede Kamer vragen om correcties aan te brengen in de Arbo-wet. Er is een breed politiek draagvlak om de bedrijven die weigeren om een normaal arbo-beleid te voeren hard aan te pakken. Een goed preventiebeleid in bedrijven is het begin van de vermindering van de instroom in de WAO. Met een goed preventiebeleid zijn discussies over tweedeling in de zorg ook helemaal niet nodig. Het kan niet waar zijn, dat nu de angel wordt getrokken uit de nieuwe aanpak van de Arbeidsinspectie.@

Voor meer informatie :
Nathalie Koopman, persvoorlichter FNV Bondgenoten 030 - 2738389 / 06-51406105

Jan Warning, hoofd Kwaliteit van de Arbeid FNV Bondgenoten 030 - 2738926

27 sep 99 11:26

Deel: ' Nieuwe Arbowet dreigt op fiasco uit te lopen '
Lees ook